Pananampalatayang Katoliko

March 12, 2007 at 10:36 am (Commentary)

Ano nga ba ang pinaniniwalaan ng mga Katoliko? Totoo ba ang ibinibintang ng mga miyembro ng iba’t-ibang denominasyong Cristiano tungkol sa paniniwala ng Simbahan? May matibay bang panghahawakan ang mga relihiyong nagsasabing sila’y Cristiano at ang Simbahan ay lumalakad sa kamalian?

Una sa lahat, dapat malaman ng mga anti-Catholic, at maging ng mga Katoliko na magkaiba ang ibig sabihin ng pananampalatayang Katoliko at pananampalataya ng mga “Katoliko”. Si Judas ay apostol, pero hindi nangangahulugan na ang pinaniniwalaan niya ay tulad ng pinaniniwalaan ng labing-isa. Lalo namang hindi ito nangangahulugan na itinuro sa kanya ni Jesus ang mga pinaniniwalaan niya. Ngayon, kung si Judas ay apostol, at ang labing-isa ay mga apostol, sino ang tunay na taga-sunod ni Jesus? Sasabihin ba nating nasa maling daan si Judas dahil nag-iisa siya at panalo ang marami? O kaya ay dahil siya ang naging dahilan ng kamatayan ni Jesus? Ang kamatayan ng Cristo ay nakatakda para tayo ay maligtas; kung walang kamatayan, walang kaligtasan. Ibig sabihin, ang ginawa ni Judas ay nagtulak sa katuparan ng misyon ni Jesus. Ibig din bang sabihin ay mabuti at kapuri-puri ang ginawa ni Judas?

Ang pamumuhay ng maraming mga Katoliko ay hindi laging sumasalamin sa Pananampalataya ng Simbahan. Mas marami ang nag-aakalang sila’y mga Cristiano samantalang may sari-sariling diyos, pamantayan ng moralidad, at mga paniniwalang pangrelihiyon—hindi pa kasama dito ang sari-saring mga pamahiin. Ang isang miyembro ng Simbahan ay matatawag lang ng totoong Katoliko kung ang pananampalataya niya ang nakasalig sa opisyal na katuruan ng Simbahan. Matatawag ka na bang boy scout kung mayroon kang green neckerchief at kumpleto sa paraphernalia? Malibang naging bahagi ka ng isang boy scout investiture at sumusunod sa mga panuntunan ng pagiging boy scout, hindi ka matatawag na isa. The point is you are not a follower of anyone or anything unless you really are. Buddhist ka bang matatawag kung ang pamumuhay mo ay tulad ng isang Hindu; o matatawag ka bang Platonist kung ang sinusundan mo ay si Socrates? Sino mang nagsasabing siya ay Cristiano, Katoliko man o hindi, samantalang ang sinusunod naman at pinaniniwalaan ay ang kanyang sariling mga haka-haka o mga sabi-sabi ng ibang tao, linoloko niya lang ang kanyang sarili. Mayroon siyang sariling diyos na pinaniniwalaan pero siguradong hindi ang tunay na Diyos.

Humigit-kumulang tatlong taon tinuruan ni Jesus ang mga apostol at ang mga disipulo pero hindi pa rin nila lubos na naunawaan ang kanyang mga salita hanggang dumating ang Espiritu Santo. Hindi pa rin doon natapos ang pagkatuto nila dahil habang lumilipas ang mga panahon ay patuloy silang nagkakaroon ng pagkatuklas tungkol sa kalikasan ng Simbahan, sa kanilang misyon, at sa mga itinuro ni Jesus. Hindi rin natin matututunan sa loob lang ng tatlong taon ang pananampalatayang Katoliko, at lalong hindi ito magagawa ng pag-aaral lamang kundi ng pagranas sa mga katotohanang itinuturo nito.

2 Comments

 1. gendel said,

  yah…
  ur ryt…

 2. Rey Montesa Mangubat said,

  I love catholic…
  Catholic is a universal church…
  Amen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: