Kordero ng Diyos

March 15, 2007 at 9:26 am (Commentary, Liturgical)

Lamb of GodSi Jesus ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, hindi sa sanlibutan. Ang salitang “sanlibutan” sa kontekstong ito ay tumutukoy sa sangkatauhan at hindi sa lugar o planeta. Kung inaalis ni Jesus ang mga kasalanan sa mundo, bukas-bukas lang, wala nang magkakasala dahil hindi na umiiral ang kasalanan sa mundo. Sa halip, inaalis ni Jesus ang mga kasalanan ng mga tao. Hindi ibig sabihin ay hindi na magkakasala ang mga tao kundi inaako niya ang ating mga kasalanan upang bilang Kordero ay mamamatay na kasama niya ang mga ito, at mangangahulugan naman ng kapatawaran sa atin.

Sana ay maunawaan natin ang pagkakaibang ito at iisang tinig nating aawitin ang misteryong si Jesus ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: