Panghuhusga

September 6, 2013 at 9:56 am (My Take)

Negatibo ang tunog ng salitang “panghuhusga” dahil nagpapahiwatig ito ng pagkundena sa pagkatao ng isang tao. Ang pagiging mapanghusga ay hindi mabuting pag-uugali, dahil pinasisinungalingan nito ang katotohanang ang lahat ay binibigyan ng Diyos ng pagkakataong magbago, at ang lahat ay may sari-sariling kakapusan. Walang sinuman ang nagiging mas magaling sa pamamagitan ng paghatol sa kahinaan ng iba. Walang karapatan ang isang lasenggo na hamakin ang isang lulong sa droga dahil sa paniniwalang mas masahol ang pangalawa kaysa sa sarili. Hindi maaaring pintasan ng isang addict sa TV ang isang addict sa sugal, dahil kung iisipin, pareho silang mayroong di mabuting gawi. Walang kahit na sino ang may karapatang humatol sa kapwa sa paraang nagkukulong sa kanila sa imahe ng masamang gawain. Sa madaling salita, hindi mo pwedeng markahan ang iyong kapwa nang hindi ka magkakasala laban sa kanyang dignidad bilang tao, at laban sa Diyos na lumikha sa kanya.

Sa kabilang banda, dapat din maunawaan na ang paghusga ay hindi masama sa kanyang sarili. Ito ay pagdedetermina kung ang isang bagay ay mabuti o masama. Bawat isa ay kailangang matutong humatol ng tama. Ang mga hukom ay naghuhusga; ang mga magulang ay naghuhusga; ang mga guro ay naghuhusga. Lahat ng may kakayahang magkumpara at magsuri ay naghuhusga. Bahagi ito ng ating kalikasan bilang tao, at ito ay mabuti. Nagiging masama lang ang paghatol kung ang hinahatulan natin ay ang tao sa halip na ang kanyang ginagawa. Maaari natin sabihing ang ginagawa ng isang partikular na tao ay masama, pero dapat tayong mag-ingat na matatakan ang ating kapwa bilang masamang tao. Dahil kung tutuusin, lahat tayo ay masama kung ang pagbabasihan ay ang pagsunod o paglabag natin sa batas ng Diyos at sa sarili nating kalikasang tao. Bukod doon, totoo rin na lahat tayo ay likas na mabuti, at kailangan lang nating magtulungan para mapalabas ang kabutihang likas at di mawawala sa atin, bagamat nagagawa itong palubugin, tapakan, at pahinain ng kasamaang naghahari sa mundo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: