Mga Anti-Katoliko sa Pagbisita ng Santo Papa

January 25, 2015 at 12:29 am (Commentary) (, , )

Ang mga salita ng Diyos na nasa Biblia ay para sa lalong ikamumulat ng mata, at ikalalalim ng pananampalataya, ng mga tagasunod ni Cristo. Pero isa rin malungkot na katotohanan na ang parehong mga salita ng Diyos ay lalong bumubulag at nagpapatigas sa puso ng mga taong nag-aangkin ng pagkakilala sa Diyos pero hindi nakabukas ang puso sa katotohanan. Ganito ang sitwasyon ng mga Pariseo sa panahon ni Jesus, at ito rin kalagayan ng marami ngayon, na nag-aakalang hawak nila ang katotohanan dahil mayroon silang alam tungkol sa mga Kasulatan – mga kapitulo at mga bersikulo ng Biblia na madalas pa nga ay ipinagyayabang at ginagamit para hatulan ang kapwa. Katulad ng mga Pariseo, nananangan din sila sa mga “nasusulat” dahil naniniwala silang doon ay mayroon silang buhay na walang hanggan.

Wala silang pakialam kung mabuting tao ka o kung napakalaki ng ambag mo sa lipunan at sa Cristianong komunidad; basta hindi ka nila kapanalig, masamang tao ka. Sa kabila ng pagtawag nila sa sarili na mga Cristiano, tuwiran nilang pinasisinungalingan ang mga kabutihang hayagan nilang nakikita sa iba. At sa halip ay inaakusahan nila ng kasamaan ang mga taong nakikita nilang puno ng kabutihan. Tungkol sa kanila ang babala ni Jesus nang sabihin niya, “Patatawarin ang mga anak ng tao sa lahat – sa kani­lang mga kasalanan at pati sa kanilang mga paglait sa Diyos kahit na marami man ang mga paglait nila sa Diyos. Ngunit kung may magsalita laban sa Espiritu Santo, kailanma’y di siya mapa­patawad; kasalanang walang hanggan ang nasa kanya.” Ang tinutukoy ni Jesus ay ang mga taong mas pinipiling ipikit ang mga mata sa hayag na pagkilos ng Diyos sa isang mabuting tao, kaysa mapasinungalingan nito ang mga mali nilang paniniwala at asal.

Lumabas sa publiko ang mga katulad nila noong dumating si Pope Francis sa Pilipinas para sa kanyang pastoral visit. Sa kabila ng mainit na pagtanggap ng milyon-milyong mga Pilipino sa kanilang bisita, at pakikipagpalitan sa kaniya ng kabutihan at pagmamahal, may ilang mga indibidwal na nagsabing sila ay tunay na “Cristiano” kaya hindi sila makikiisa sa kaganapang iyon. Sa halip, ang hawak nila ay kabi-kabilang akusasyon at insulto na ibinabato sa Santo Papa at sa Simbahang Katoliko habang ang lahat ay inspirado sa presensya at mga salita ng itinuturing na Tatay at Lolo ng mga mananampalataya.

Sa susunod na bahagi ay makikita ang mga halimbawa ng kanilang mga sinasabi, at ang komento ko tungkol sa mga ito:

 1. “Siguradong pagdating ng Papa nila, yun ang sasambahin nila.”
  Dahil sa mainit na pagtanggap ng mga Pilipino kay Pope Francis, sinamantala ng mga taong galit sa Simbahan na gamitin ang pagkakataon para sabihing ang Simbahang Katoliko ay hindi kay Cristo dahil ito ay sumasamba sa mga diyos-diyosan at sa tao, hindi sa Diyos.Komento ko: Alam ng mga Katoliko na iisa lang ang Diyos, at siya lang ang dapat sambahin. Ang pagmamahal ng mga Katoliko sa Santo Papa ay bunga ng pagkakilala kung sino siya sa Simbahan. Siya ang kinatawan ni Cristo sa lupa, ang nasa luklukan ni Pedro, ang may hawak ng mga susi ng langit, ang tagapagkaisa ng buong Simbahan, ang tapagpalakas sa mga kapatid, ang tagapangalaga at tagapagpakain ng matatanda at mga batang tupa. Bukod doon, ang kasalukuyang Papa ay sadyang kaibig-ibig dahil sa kanyang kababaang-loob, malawak na karunungan, katapangan, pagkamaunawain at maawain, pagmamalasakit, pagkamasayahin, at kasigasigan sa gawain ng Paginoon, sa kabila ng edad at kondisyong medikal. Kung papansinin, ang pagiging apostol ni Pablo, ang kanyang kapangyarihan, ang karunungan at kababaang-loob, ang kanyang pagmamalasakit, at pagiging masigasig sa kanyang misyon ang siya rin dahilan kung bakit mataas ang pagtingin at malalim ang pagmamahal sa kanya ng mga mananampalataya.

  Posible din kaya na maakusahan ang mga taga-sunod ni Pablo ng pagsamba sa kanya? Pwede. Si Pablo mismo ang nagsabi tungkol sa kanila: “Talagang mapapatunayan ko sa inyo na kung maaari lamang ay dinukit na ninyo ang inyong mga mata at ibinigay sa akin” (Galasya 4:15b). Minasama ba ito ng Apostol? Hindi. Hindi niya sinabing, “Halos sinasamba nyo na ako, dapat ay kay Cristo nyo ituon ang paningin nyo.” Sa halip, ang tanong pa ni Pablo sa kanila ay, “Nasaan na ang kaligayahang ito?” (Galasya 4:15a). Hindi niya rin sinabing, “Huwag ako ang tularan nyo kundi si Cristo.” Sa halip ay sinabi niya, “Nagsusumamo ako sa inyo, tularan ninyo ako” (1 Corinto 4:16). Ito ay hindi pag-angkin sa karangalang para kay Cristo kundi pagbibigay ng halimbawa at lakas ng loob sa mga kapatid. Ito mismo ang tinanggap natin mula sa kasalukuyang Santo Papa.

 2. “Sabi nung ibang mga Katoliko, pag nagsasalita daw ang Papa, para na rin daw ang Diyos ang nakikipag-usap sa kanila. Ano yun, lokohan?”Komento ko: Sa halip na katapatan ay parang kapaitan ang nase-sense ko sa mga nariniggan ko nito. Ano bang big deal kung makita ng mga tao ang Diyos sa katauhan ng kapwa nila dahil sa pagiging banal nito at dahil sa katotohanang kanyang ipinapahayag? Bukod sa personal na kabanalan ni Pope Francis, ang binibigyang-paggalang natin ay ang kanyang posisyon bilang kahalili ni Apostol Pedro. At hindi lang naman siya, kundi lahat ng mga obispo. Dahil nauunawaan natin ang papel nila sa Simbahan. Si Apostol Pablo na mismo ang nagsabi: “Mga embahador kami sa ngalan ni Kristo na wari bang ang Diyos ay tumatawag sa inyo sa aming bibig” (1 Corinto 5:20). O sa ibang salita ay “parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan namin.”
 3. “Madaanan lang daw ng Papa nila, grasya na! Wala yan sa Biblia!”Komento ko: Nakakagulat ang lakas ng loob nilang magsabi na walang ganito o ganyan sa Biblia samantalang evident naman na kakapirasong bahagi ng Biblia ang alam nila, at malamang ay hindi pa malinis ang pagkakaunawa dahil una nilang narinig ang mga iyon sa iba pang mga anti-Katoliko din.Ang totoo, hindi naman talaga bago sa mga tao ang paniniwalang kahit madaanan lang sila ng isang banal na alagad ng Diyos ay tumatanggap na rin sila ng grasya. Natural ito sa tao, at hindi ito pamahiin.

  Ang pagpapakita ng paggalang at nararapat na pagtrato sa mga tao ng Diyos ay may gantimpala. Mababasa natin ang sinabi ni Jesus tungkol dito: “Kung may tumanggap sa isang propeta dahil propeta ito, tatanggapin niya ang gantimpalang bagay sa isang propeta; kung may tumanggap sa isang mabuting tao dahil marangal ito, tatanggapin niya ang gantimpalang bagay sa isang mabuting tao. Kung may magpainom ng malamig na tubig sa isa sa maliliit na ito dahil sa alagad ko ito, sinasabi kong hindi siya mananatiling walang gantimpala” (Mateo 10:41-42).

  Kung totoo ito sa mga propeta, sa mabubuting tao, at sa iba pang mga alagad ni Jesus, lalo na sa kinatawan ni Cristo sa lupa. Ang paggalang at pagtitiwala ng mga nag-abang na makita si Pope Francis ay katulad ng sa mga taong nag-abang sa pagdaan ni Apostol Pedro sa kanilang harapan. Sinasabi sa Mga Gawa: “Kaya inilalabas ang mga maysakit sa mga lansangan, nakahiga sa mga katre at banig, sa pag-asang madaanan sana ng kahit anino man lang ni Pedro ang mga ito” (Mga Gawa 5:15). Sinasabi rin sa bahaging ito ng Kasulatan na dumayo pa ang maraming mga taong nagmula sa kalapit na mga bayan. Alam nating ang malapit noon ay hindi katulad ng malapit ngayon. Kinailangan nilang magpagod para lang makita si Pedro. Dahil alam nila na mapadaan man lang siya malapit sa kinatatayuan nila ay makakatanggap na sila ng grasya.

 4. “Bakit hindi napagaling ng Papa yung mga may sakit kahit na pinatungan niya ng kamay?”
  Komento ko: Ito ang lumalabas na bagong argumento kapag nagugulat at napapahiya ang mga anti-Katoliko sa patunay na ibinibigay ng Mga Gawa 5:15. Si Pedro daw ay nakakapagpagaling habang ang Papa ay hindi.

  Una sa lahat, ang milagro ay hindi utang ng Diyos kaninuman. Pagagalingin niya ang sinumang ibig niya, sa paraang pinili niya, at sa sarili niyang dahilan. Hindi basehan ang kabanalan ng tao para gumawa ng milagro ang Diyos sa pamamagitan niya. Hindi rin naman basehan ng pagiging banal ang kakayahang gumawa ng himala. Kahit ang kampon ng demonyo ay maaaring magpakita ng kapangyarihang hindi natural sa tao. Kaya sinasabi ni Jesus, “Huwag kayong humatol ayon sa panlabas na anyo kundi maging makatarungan ang inyong paghuhukom” (Juan 7:24).

  Pangalawa, ang mga himala ay hindi ipinagkakaloob ng Diyos para sa makalupang dahilan lamang. Kung talagang gusto niyang pagalingin ang lahat ng may sakit sa pamamagitan ng himala, magagawa niya iyon sa isang iglap lang. Pero hindi ito ginagawa ng Diyos dahil may mas mataas siyang layunin sa pagpili kung kailan at sa paanong paraan makikita ng tao ang mga gawa ng Diyos na lampas sa natural na kaayusan.

  Pangatlo, kung himala lang ang hinahanap ng mundo para magpatotoo sa pagkilos ng Diyos sa Simbahan, maraming-maraming kaso ng mga milagro ang maaari nilang makita. Nandyan ang mga himalang Eukaristiko, ang mga katawang di-nabubulok, ang paggaling ng mga may sakit sa pamamagitan ng pagluhog sa mga banal ng Diyos, at iba pa.

  Pang-apat, ang mga himala ay hindi para pagbigyan lang ang kababawan ng mga tao tulad ng ipinakita ni Herodes na matamang naghintay na magpakita ng mga tanda si Jesus. Tanging ang mga nasa kapangyarihan ang may dahilan para humingi ng mga tanda. Ang autoridad ng Simbahan ay nakikita rin sa paghingi ng ganitong mga tanda. Isang halimbawa ay ang paghingi ng obispo ni San Juan Diego ng tanda mula sa babaeng nagpapakita sa kanya. Pero ang pinakapangkaraniwang tanda na hinihingi ng Simbahan mula sa Diyos mismo ay ang mga milagrong magkukumpirma na ang isang pumanaw ay karapat-dapat sa titulong Beato o Santo.

  Panglima, hindi bumisita si Pope Francis sa Pilipinas para magpakita ng mga milagro ng paggaling ng mga may karamdamang pangkatawan. Ang pagdating niya ay para gawin ang kanyang tungkulin na pakanin ang mga kordero, “makigalak sa mga nagagalak, makitangis sa mga tumatangis” (Roma 12:15), at aliwin ang bayan ng Panginoon. Ang puso ng mga tao ang higit niyang gustong pagalingin, at ito ang himalang hinihingi niya sa Diyos.

 5. “Bakit hindi mapagaling ng Papa ang sarili niyang sakit kung talagang banal siya?”
  Komento ko: Ang ganitong klaseng tanong ay nag-uugat sa kamangmangan at kayabangan. Sa mga taong may ganitong estado ng puso ay sinabi ni Jesus, “Tiyak na babanggitin ninyo sa akin ang kasabihang: ‘Manggagamot, pagalingin mo ang iyong sarili!” (Lucas 4:23).Ang mga banal ng Diyos ay mga tao din na nagkakasakit tulad ng iba. Hindi sila nagiging Diyos o anghel. Kung ang kawalan ng pisikal na karamdaman o kapansanan ang basehan ng kabanalan, mangangahulugang si Apostol Pablo ay hindi banal dahil kahit tatlong beses niyang ipinagdasal ang iniinda niya sa katawan ay hindi siya napagbigyan. Sa halip, sinagot siya ng Panginoon: “Sapat na sa iyo ang biyaya ko; guma­ganap nga sa kahinaan ang bisa ng aking kapang­yarihan” (2 Corinto 12:9). Sa mga taga-Galasya ay sinabi rin ni Pablo, “Alam ninyo na may karam­daman ako sa katawan nang mag-ebang­helyo ako sa inyo noong una” (Galasya 4:13).

  Tao pa rin ang mga alagad ni Jesus, at anuman ang kondisyon nila, buong-puso nilang itong iniaalay sa Diyos.

 6. “’Do not call anyone on earth your father; for One is your Father, He who is in heaven,’ tapos Holy Father pa ang tawag sa Papa. Walang taong holy, Diyos lang ang holy.”
  Komento ko: Mahabang usapin ito na laging makikita sa mga forum, lalo na nung nasa Pilipinas si Pope Francis. Kahit mga atheist na hindi naniniwala sa Biblia ay gumagamit sa argumentong ito – may masabi lang.Sinasabi nilang MALINAW daw na nakasulat sa Biblia na hindi dapat tawaging “Father” ang SINUMAN SA LUPA, pero kapag sinabi mo sa kanila na ang literal na pagtrato dito ay mangangahulugan ng hindi pagtawag ng “Tatay” o “Ama” sa mga biological father, bigla silang magkakaroon ng EXEMPTION sa sinasabi nilang MALINAW, at sasabihing SPIRITUAL FATHER ang tinutukoy ni Jesus – hindi na SINUMAN SA LUPA. Doon pa lang ay tapos na dapat ang pagtatalo dahil sa inconsistency. Pero syempre, hindi sila magpapatalo.

  Unang tanong, mali nga bang ituring na spiritual father ang sinuman sa lupa? Syempre, hindi. Si Apostol Pablo mismo ay nagsasabi na siya ang ama ng mga Cristiano sa Corinto dahil isinilang niya sila sa pamamagitan ng Ebanghelyo: “Pagkat kahiman sampung-libo ang umaakay sa inyo kay Kristo, hindi naman marami ang ama. At ako ang nagsilang sa inyo kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng ebanghelyo” (1 Corinto 4:15). Sa sulat niya kay Filemon ay sinabi ni Pablo: “Oo, si Pablo, na matandang tao, at ngayo’y isa ring bilanggo para kay Kristo Jesus ang nagsusumamo sa iyo para sa aking anak, na naging akin sa pagk­a­ka­­bilanggo ko, si One­simo” (Filemon 10). Sa sulat para sa mga taga-Galasya ay mababasa: “Mga anak, muli akong naghihirap na parang nanganganak hang­gang sa mahu­bog sa inyo si Kristo!” (Galasya 4:19).

  Pangalawang tanong, ang Diyos nga lang ba ang banal ayon sa Biblia? Magbukas tayo ng ilang pahina kahit sa Bagong Tipan lang. Sa awit ni Zacarias ay sinasabi, “…ayon sa ipinangako niya noong una sa pamamagitan ng mga banal niyang propeta…” (Lucas 1:70).Sa sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso ay ganito ang pagbati niya: “Bati ni Pablo na apostol ni Jesucristo sa kagustuhan ng Diyos, sa mga banal at matapat kay Jesucristo na nasa Efeso…” Ganito bumabati si Pablo SA MGA BANAL.Isa pang halimbawa nito ay ang sulat sa mga taga-Colosas: “Bati ni Pablo – na apostol ni Kristo Jesus sa kagustuhan ng Diyos – at ni Kapatid Timoteo, sa mga banal at tapat na Kristiyanong kapatid sa Colosas…”Tinawag din ni Pablo na banal ang mga apostol, at kasama siya dun: “Hindi pa ito ipinahahayag sa mga tao sa lumipas na panahon, kundi sa espiritu ito ibinunyag ngayon sa banal niyang mga apostol at mga propeta” (Efeso 3:5).

  Bukod sa tao, may mga anghel din na banal. Isinalaysay ng mga tauhan ni Cornelius kay Pedro ang naging pangitain ng kapitan: “Sinabihan siya ng isang banal na anghel na papuntahin ka sa bahay niya para marinig ang iyong sasa­bihin” (Gawa 10:22).

  Ang Simbahang Katoliko ay di tulad ng ibang mga simbahan na tinangka lang itulad sa mga nababasa sa Kasulatan. Sa halip, ito mismo ang Simbahang inilalarawan sa mga Kasulatan, simula pa sa Lumang Tipan hanggang sa Bagong Tipan. Ang pagtawag ng “Santo Papa” sa mga kahalili ni Apostol Pedro ay hindi isang pagtatangkang gayahin ang nasa Biblia kundi resulta ng natural na ebolusyon at pagkakilala ng Simbahan sa sarili. Ang tungkuling iniatang ng Panginoon kay Pedro at sa kanyang mga kahalili ay inilalarawan ni Propeta Isaias at itinuturo ng Espiritu Santo sa Simbahan.

  Daramtan ko siya ng iyong damit,
  isusuot sa kanya ang iyong pamigkis,
  isasalin sa kanya ang iyong kapangyarihan,
  at siya’y magiging isang ama
  para sa mga taga-Jerusalem at sa bayan ng Juda.

  Ilalagay ko sa kanyang balikat
  ang susi ng Bahay ni David:
  sa buksan niya’y walang makapagsasara,
  sa sarhan niya’y walang makapagbubukas.

  Sa bisa ng tungkuling ipinagkaloob kay Pedro, siya ay naging Ama ng mga Cristiano, at ang kanyang tungkulin ay banal dahil nagmula ito kay Cristo mismo. Bagamat hayag ang personal na kabanalan ng kasalukuyang Santo Papa, ang kanyang titulong “His Holiness” at “Holy Father” ay nakaugnay sa kanyang opisina, sa halip na sa sariling estado ng kabanalan. Hindi naman ito mahirap ma-realize para sa mga taong may malawak na kaalaman at kaisipan. Ang tawag sa mga titulong ito ay “honorific title”. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang titulo ng Presidente ng Pilipinas: “His Excellency” na hindi naman nangangahulugang excellent talaga ang taong tinutukoy. Marami din sa mga tinatawag nating “Honorable” ay hindi naman talaga honorable. Iba ang karangalan ng opisina kaysa sa personal na karangalan ng mga humahawak ng tungkuling iyon.

 7. “Tinatawag ninyong Vicar of Christ ang Papa nyo. Ang ibig sabihin ng vicar ay kapalit. Hindi pwedeng palitan si Cristo: “Hindi puwedeng mailagay ang isang naiibang pundasyon maliban sa nailagay na, si Jesucristo’ (1 Corinto 3:11).”
  Komento ko: Ito ang isa sa mga no-brainer na isyu. Ayon sa paggamit ng Simbahan, ang salitang vicar ay nangangahulugang “kinatawan”, hindi “kapalit” o “kahalili”. Pinaghalo ng mga anti-Katoliko ang pagkatawan ni Pedro kay Cristo at ang paghalili ng Santo Papa kay Pedro. Ipinipilit nila na ang Vicar of Christ ay nangangahulugang “kapalit ni Cristo”. Logically, dahil ang Simbahan ang gumagamit ng salita, ito rin ang nakakaunawa sa ibig nitong ipakahulugan. Alam ng mga Katoliko na hindi kailanman mapapalitan si Cristo bilang ulo ng kanyang Simbahan.

  Sa kabilang banda, ang pagkatawan ni Pedro kay Jesus ay nagmula sa utos ng Panginoon mismo noong sinabi niya sa kanya: “Pakanin mo ang aking mga kordero…Ipastol ang aking mga tupa…Pakanin mo ang aking mga tupa” (Juan 21:15-17). Alam nating si Jesus ang Mabuting Pastol, at ang mga gawaing ibinilin niya ay sarili niyang gawain. Katunayan, sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Ezekiel: “Ako mismo ang mag-aalaga sa aking mga tupa at pagpapahingahin ko sila” (Ezekiel 34:15). Ibig sabihin, kahit inihabilin ni Jesus kay Pedro ang pagiging Pastol ng lahat, ang Panginoon pa rin mismo ang nag-aalaga sa kanyang mga tupa sa pamamagitan ng kanyang pinagkatiwalaan.Ang unang tungkuling iniatang kay Apostol Pedro ay ang pagtuturo at pagpapaunlad sa buhay-pananampalataya ng lahat ng taga-sunod ni Jesus. Ang pangalawa ay ang pangangalaga sa kaisahan ng mga kapwa apostol at obispo. Ang pangatlo ay ang pagkakaloob rin ng para sa ikauunlad ng pananampalataya ng ibang mga apostol at mga obispo, na siyang mga kahalili nila. Sa unang tungkulin ay kabahagi ni Pedro ang lahat ng mga apostol. Ang ikalawa at ikatlo ay para sa kanya lamang. Binanggit rin ni Jesus sa kanya ang tungkol sa tungkuling ito sa ibang pagkakataon: “Simon, Simon, hiningi ni Satanas na salain kayong tulad ng trigo pero ipinagdasal kita nang di bumagsak ang iyong pananampalataya. At pagbabalik-loob mo naman, patatatagin mo ang iyong mga kapatid” (Lucas 22:31-32).

 8. “Bakit kailangan ng mga sundalo? Ibig sabihin ay walang pananampalataya sa Diyos o kaya ay hindi talaga ililigtas ng Diyos.”
  Komento ko: Ang Vatican City ay isang estado, hindi ito malaking simbahan. Tulad ng ibang mga estado sa mundo, kailangan nito ng seguridad laban sa mga nagbabalak na gumawa ng masama sa lugar at, lalo na, sa kasalukuyang Head of State – ang Santo Papa.Kung sinasabi ng mga anti-Katoliko na kawalan ng pananampalataya ang pangangailangan ng Papa sa proteksyon ng tao, mangangahulugang walang pananampalataya si Pablo dahil tumatakas siya sa mga gustong pumatay sa kanya, at sa tulong din ng mga tao. Noong siya ay nasa Damasco, nakarating sa kaalaman ni Pablo na pinagtangkaan ng mga Judio ang buhay niya kaya “inihugos siya ng mga alagad sa isang kaing sa kabila ng pader” (Mga Gawa 9:25). Pagkagaling doon ay nangaral naman siya sa Jerusalem. Nakipag-usap din siya at naki­pagtalo sa mga Helenista, ngunit tinangka ng mga iyon na patayin siya. Nang malaman ito ng mga kapatid, dinala nila siya sa Cesarea, at pinauwi sa Tarso” (Mga Gawa 9:29-30).

  Kung mapahamak ba ang isang tao, ito ay nangangahulugang hindi siya iniligtas ng Diyos? Kung ganun ang paniniwala ng mga “Cristiano daw” na walang-sawang bumabato sa Simbahan, kailangan din nilang tanggapin na pinabayaan ng Diyos ang mga apostol na naging martir, pati na rin si Cristo na hindi nakaligtas sa mga Judio at mga Romano.

Hindi titigil ang mga anti-Katoliko sa pagbabato ng mga akusasyon sa Simbahan, kahit na puro kababawan lang, pero kahit kailan ay hindi nila mapasisinungalingan ang katotohanan. Lalabas lang lagi silang katawa-tawa. Dapat silang makinig sa payo at babala ni Gamaliel: “Kung sa tao lamang galing ang balak at kilu­sang ito, tiyak na mawawala ito; ngunit kung mula ito sa Diyos, hindi ninyo sila mapaghihiwa-hiwalay; at baka kalabanin pa ninyo ang Diyos” (Mga Gawa 5:38-39) Dapat nilang ma-realize na masyado nang mahaba ang 2000 taon na paghihintay sa pagkawala ng “kilusang ito”.

Permalink 1 Comment

Maging handa kayong sumagot…

January 14, 2015 at 12:28 pm (Commentary) (, , , , , )

Mas malaki  ang populasyon ng mga binyagang Katoliko sa bansa kumpara sa ibang mga relihiyon at mga denominasyong Cristiano, pero napakaliit lang ng bilang ng mga mananampalatayang nakauunawa sa mga totoong turo ng Simbahan at nakahandang magsalita tungkol dito tuwing hinihingi ng pagkakataon. Maraming dahilan kung bakit ganoon ang sitwasyon ng ating pananampalataya, pero ang mahalaga ay matulungan natin ang isa’t isa na pag-alabin ang ating paghahangad na makaunawa, dahil ang pananampalatayang walang pagkaunawa ay isang bulag na pananampalataya, at hindi ito ang nais ng Diyos mula sa atin. Tungkulin natin bilang mga Cristiano na maging handang sumaksi sa ating pananampalataya.

“Maging handa nawa kayong sumagot sa sinumang nagtatanong tungkol sa inyong pag-asa, siyempre nang may kaunawaan at pitagan” (1 Pedro 3:15).

Kung iisipin kasi, paano natin masasabing tayo ay nananampalataya kung hindi naman natin naiintindihan ang ating naririnig; kung hindi naman tama ang pakahulugan natin sa ating mga ginagawa? At isa pang hindi mabuti ay dumarami ang bilang ng mga Katolikong madaling natatangay ng iba’t ibang mga doktrina dahil nga sa kawalan ng tama at sapat ng kaalaman.

Iisa ang Diyos at iisa ang katotohanan. Bilang mga Katoliko ay hindi tayo naniniwalang maaaring magkanya-kanya tayo ng pagbibigay-kahulugan sa mga nakasulat na salita ng Diyos. Nagbabala si Apostol Pedro laban sa kaisipan na ang mga Kasulatan ay pwedeng unawain sa pribadong paraan nang hindi isinasaalang-alang ang kabuuan ng mga aral ng Diyos na inihabilin niya sa kanyang Simbahan.

“Maha­lagang malaman ninyo ito: walang propesiya sa Kasulatan na maipaliliwanag sa sariling paraan. Sa­­pag­kat hindi nagmula sa kalooban ng tao ang prope­siya kundi nagsalita ang mga tao ng Diyos sa pagbunsod sa kanila ng Espiritu Santo” (2 Pedro 1:20-21).

Ang tapat at matalinong Katoliko ay hindi madadala ng mga argumentong tulad ng, “Hindi ka maililigtas ng relihiyon mo at simbahan, si Jesus lang ang makapagliligtas sayo.” Alam nating si Jesus lang ang Tagapagligtas ng sangnilikha pero ang katubusan ng tao ay sa pamamagitan ng Simbahan ng Diyos.

Dapat din maintindihan ng mga mananampalataya na iisa lang ang Panginoon, iisa ang Pananampalataya, at iisa ang Binyag (Efeso 4:5), kaya hindi ito dapat ituring na maaaring matagpuan sa lahat ng mga nag-aangkin ng pagiging simbahan. Iisa lang ang Simbahang itinatag kay Pedro, kaya kung nasaan ang kahalili ni Pedro ay naroon ang tunay na Simbahan ni Cristo. Hindi kailangang maligaw ninuman kung nakaharap na sa kanya ang Simbahan at talagang hinahanap niya ito. Nagbabala si Pablo na mag-ingat sa mga gumagawa ng sekta:

“Isinasamo ko sa inyo, mga kapatid, na mag-ingat kayo sa mga gumagawa ng mga pagkakawatak-watak at iskandalo sa pangangaral sa inyo ng mga bagay na taliwas sa inyong natutuhan. Iwasan ninyo sila.” (Roma 16:17)

Tungkulin nating mga Katoliko na kilalanin ang Pananampalataya ng Simbahan, dahil ang pagiging ignorante dito ay pagiging ignorante tungkol kay Cristo, at ito ay maituturing na hindi tamang paraan ng pamumuhay bilang Cristiano.

Permalink 1 Comment