Maging handa kayong sumagot…

January 14, 2015 at 12:28 pm (Commentary) (, , , , , )

Mas malaki  ang populasyon ng mga binyagang Katoliko sa bansa kumpara sa ibang mga relihiyon at mga denominasyong Cristiano, pero napakaliit lang ng bilang ng mga mananampalatayang nakauunawa sa mga totoong turo ng Simbahan at nakahandang magsalita tungkol dito tuwing hinihingi ng pagkakataon. Maraming dahilan kung bakit ganoon ang sitwasyon ng ating pananampalataya, pero ang mahalaga ay matulungan natin ang isa’t isa na pag-alabin ang ating paghahangad na makaunawa, dahil ang pananampalatayang walang pagkaunawa ay isang bulag na pananampalataya, at hindi ito ang nais ng Diyos mula sa atin. Tungkulin natin bilang mga Cristiano na maging handang sumaksi sa ating pananampalataya.

“Maging handa nawa kayong sumagot sa sinumang nagtatanong tungkol sa inyong pag-asa, siyempre nang may kaunawaan at pitagan” (1 Pedro 3:15).

Kung iisipin kasi, paano natin masasabing tayo ay nananampalataya kung hindi naman natin naiintindihan ang ating naririnig; kung hindi naman tama ang pakahulugan natin sa ating mga ginagawa? At isa pang hindi mabuti ay dumarami ang bilang ng mga Katolikong madaling natatangay ng iba’t ibang mga doktrina dahil nga sa kawalan ng tama at sapat ng kaalaman.

Iisa ang Diyos at iisa ang katotohanan. Bilang mga Katoliko ay hindi tayo naniniwalang maaaring magkanya-kanya tayo ng pagbibigay-kahulugan sa mga nakasulat na salita ng Diyos. Nagbabala si Apostol Pedro laban sa kaisipan na ang mga Kasulatan ay pwedeng unawain sa pribadong paraan nang hindi isinasaalang-alang ang kabuuan ng mga aral ng Diyos na inihabilin niya sa kanyang Simbahan.

“Maha­lagang malaman ninyo ito: walang propesiya sa Kasulatan na maipaliliwanag sa sariling paraan. Sa­­pag­kat hindi nagmula sa kalooban ng tao ang prope­siya kundi nagsalita ang mga tao ng Diyos sa pagbunsod sa kanila ng Espiritu Santo” (2 Pedro 1:20-21).

Ang tapat at matalinong Katoliko ay hindi madadala ng mga argumentong tulad ng, “Hindi ka maililigtas ng relihiyon mo at simbahan, si Jesus lang ang makapagliligtas sayo.” Alam nating si Jesus lang ang Tagapagligtas ng sangnilikha pero ang katubusan ng tao ay sa pamamagitan ng Simbahan ng Diyos.

Dapat din maintindihan ng mga mananampalataya na iisa lang ang Panginoon, iisa ang Pananampalataya, at iisa ang Binyag (Efeso 4:5), kaya hindi ito dapat ituring na maaaring matagpuan sa lahat ng mga nag-aangkin ng pagiging simbahan. Iisa lang ang Simbahang itinatag kay Pedro, kaya kung nasaan ang kahalili ni Pedro ay naroon ang tunay na Simbahan ni Cristo. Hindi kailangang maligaw ninuman kung nakaharap na sa kanya ang Simbahan at talagang hinahanap niya ito. Nagbabala si Pablo na mag-ingat sa mga gumagawa ng sekta:

“Isinasamo ko sa inyo, mga kapatid, na mag-ingat kayo sa mga gumagawa ng mga pagkakawatak-watak at iskandalo sa pangangaral sa inyo ng mga bagay na taliwas sa inyong natutuhan. Iwasan ninyo sila.” (Roma 16:17)

Tungkulin nating mga Katoliko na kilalanin ang Pananampalataya ng Simbahan, dahil ang pagiging ignorante dito ay pagiging ignorante tungkol kay Cristo, at ito ay maituturing na hindi tamang paraan ng pamumuhay bilang Cristiano.

1 Comment

  1. jlocute said,

    Agree. Catholics who dont know how to defend their faith are easy prey to other sects/religions.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: