“LIFE IS WHAT WE MAKE IT” : TOTOO BA ITO?

Sa tagalog, ito ay maisasalin ng, “Ang buhay ay kung ano ang ginagawa natin dito.” Maraming kasabihan ang katanggap-tanggap at bahagi na ng buhay ng maraming mga tao, at marami rin sa mga ito ay tama lang sa paningin pero sa katotohanan ay mali. Ang mga kasabihan ay mga aral na natutunan dahil sa karanasan ng maraming tao sa mahabang panahon, at tinanggap ito bilang totoo at tama. Iniimpluwensyahan nito ang malaking bahagi ng buhay dahil dito isinasangguni kung tama ang isang kilos, ugali, pananaw o pasya. Madalas ay hindi na napapansin na dito tayo dumidepende dahil nga nagiging bahagi na ito ng ating pagkatao, at hindi na isang sinaulong aral.

Ang kasabihang “Life is what we make it,” ay isa sa mga makatotohanang kaisipan na bahagi na ng pagkatao ng halos bawat isang tao. Ang tunay na diwa nito ay nagpapahiwatig na anuman ang “description” ng buhay natin ngayon, tayo ang gumawa nito. Kung sa tingin mo ay mahirap ang buhay, ikaw ang nagpapahirap noon. Kung sa tingin mo, ito ay masaya, iyon ay dahil tinitingnan mo ito bilang masaya. Kung ikaw ay isang taong mapaghangad, ang buhay mo ay laging kulang. Kung marunong kang makuntento, may maibibigay ka pa sa iba. Iyan ang tunay na diwa ng kasabihan ito. Gayunman, ang mga taong makamundo ay laging nagbibigay ng makamundong kahulugan sa bawat kaisipan at aral. Kahit na ang mga kaisipang espiritwal at moral ay nagagawa nilang makalaman at imoral. Kahit na ang Biblia ay ginagamit din nila upang sabihing ang masama ay mabuti at ang mabuti ay masama. Kaya nga sinabi ni Pablo na kahit si Satanas ay maaaring magpanggap ng anghel ng kaliwanagan, at ganoon nga ginagawa niya at ng kanyang mga kaisa. Ang mga aral nila ay tinatanggap ng mas nakararami, hindi dahil sinasabi nilang ito ay masama kundi dahil sa panlilinlang nila sa tao at sa pagsasabing ang pananaw na ito ay mabuti. Kawawa ang mga nahuhulog sa bitag ng Masama! Ang buhay na tinatamasa nila ay kamatayan. Sinasabi ng taong ito, “Tayo ay may kalayaan, at tayo ang gumagawa ng ating buhay. Huwag nating hayaan na tayo’y maging malungkot, sapagkat malungkot at maikli ang buhay, at wala nang lunas pagdating ng wakas ng buhay ng tao, wala na ring patay na nakababalik. Kaya nga…magpasasa tayo sa kagandahan ng sangnilikha. Magsama-sama tayo sa ating pagdiriwang. Lahat ng dako’y iwanan natin ng bakas ng kasayahan, pagkat ganyang ang buhay; ito’y ating karapatan” (Kar 2:1.6.9). Sa ganitong mga tao, ang kapahamakan ay darating na simbilis ng kidlat. Wala na silang hinangad kundi mga pagdiriwang at kasayahan, at wala nang nasa isip kundi pagpapayaman. Sa mga taong ito ay ganito ang hatol ng Katarungan: “Mapapahamak na kasama mo ang iyong salapi” (Gaw 8:20). Sapagkat ang espiritwal na layunin ng Diyos sa kanilang buhay ay ginawa nilang makalaman. Sila’y nananalangin upang matupad ang kanilang kalooban, at hindi ang sa Diyos. Gayunma’y matutupad ang sinasabi ng Kasulatan: “Ang isang tayo’y maraming iniisip, maraming binabalak ngunit ang kalooban din ni Yahweh ang mananaig sa wakas” (Kaw 19:21). Matutupad nga ang kanilang mga plano at ipagpapasalamat nila ito sa Diyos, ngunit ang kanilang ipinagpapasalamat ay ang kanilang kamatayan sapagkat itinuring nilang basura ang mga panukala ng Kataas-taasang Diyos. Sa kahuli-hulihan ay hindi masusunod ang kanilang gusto — gagawin sa kanila ang kanilang kinatatakutan, at iyon ang kalooban ng Panginoon.

Ang buhay ay kung ano ang ginagawa natin dito. Kung ang buhay mo ay puno ng mga panlabas na kasiyahan, asahan mong wala itong laman. Kung hindi mo sinusuri kung tunay na buhay ang hawak mo, kamatayan ang makikita mo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: