BUHAY NA WALANG PROBLEMA: HINDI NGA BA MAGANDA?

Nakakalungkot isipin na inaayunan na lang ng maraming tao ang ideya na “Hindi maganda ang buhay na walang problema.” Dahil din dito, nabuo ang kasabihang, “Magpakasawa tayo sa lahat ng bagay” (Kar 2:6). Sapagkat inaakala nila na ang tao ay nabubuhay para pagtiisan ang di-masupil na mga problema, at magpasasa sa kanyang kamatayan bago mamatay. Sa madaling salita, ang tao ay nabubuhay para hintayin ang kamatayan; salamat na lang dahil may kaunting kasiyahan! At dahil alam niyang hindi maiiwasan ang problema, kinundisyon na lang niya ang isip na hindi maganda ang buhay na walang problema. Sa palagay ng iba ay katapangan ang pagkakaroon ng ganitong kaisipan, samantalang ang totoo, ito ay paraan lamang ng pagtakas sa katotohanan na talaga namang mas gusto natin ang maayos at mapayapang buhay, kaya lang ay wala tayong magawa para makamit ito.

Hinahayaan ng Diyos na danasin ng tao ang mga problema, baka sa ganitong paraan ay madama nila ang kanilang pangangailangan at lumapit sa kanya. Ngunit dahil sa ganitong maling pagkukundisyon ng isip at panloloko sa sarili, lalong inilalayo ng tao ang kanyang sarili sa Diyos dahil sa paniniwalang ang problema ay isa lamang di-maiiwasang bahagi ng buhay. Totoo nga na may mga sitwasyon na hindi maiiwasan pero ang punto ay hindi nila nakikita na ang nasa likod ng mga ito ay ang Isa na may kapamahalaan sa lahat.

Sa kabilang banda, makatotohanan ang sabihing, “Ang Cristianong walang krus ay hindi Cristiano,” sapagkat ang krus, o ang Mabuting Balita ng krus “ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat nananampalataya” (Rom 1:16). Hindi ito pagtakas sa pamamagitan ng isip, sa halip ay pagtanggap sa katotohanan ang mga nakipag-isa kay Cristo sa paghihirap ay magiging kaisa rin niya sa kaluwalhatian. Samakatwid, ang pagtitiis ng mga Cristiano ay hindi isang mapait na pagtanggap sa di-maiiwasang pangyayari, kundi isang masayang paggawa alang-alang kay Cristo at sa pangako ng Diyos.Madalas nating naririnig bilang pampalubag-loob ang mga salitang “Pagsubok lang ‘yan.” Pagsubok saan? Mayroong sinusubukan ang kadalisayan; mayroong sinusubukan ang katapatan; mayroong sinsubukan ang kakayanan. Pero ang mga taong nagsasabing “Pagsubok lang ‘yan,” ano kaya ang gusto nilang sabihin? Ano kaya ang tinutukoy nilang sinusubukan? Naabuso na ng mga tao ang mga salitang hindi naman talaga nila nauunawaan, sa gayon ay nagkakaroon ng maling kahulugan, o kaya ay nagiging patay na salita na lang — walang laman. Nakakaawa ang mga anak na nakakatanggap ng mga salitang walang laman mula sa kanilang mga magulang dahil ito ang magiging malaking balakid sa kanila para matutunan ang tama at totoong daan ng buhay. Anumang panlilinlang sa isip, sinadya man o hindi, ay laging may dalang panganib. Kaya nga sinasabi, “Ang isipan mo ay ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay” (Kaw 4:23). Kaya’t hindi dapat tanggapin ang bawat salitang katanggap-tanggap sa marami, sapagkat mas marami ang nalinlang at hindi nakaunawa sa katotohanan. Ngunit kung mananatili tayo sa katotohanan, “hindi na tayo matutulad sa mga batang nadadala ng bawat aral, parang sasakyang dagat na sinisiklut-siklot ng mga alon at tinatangay ng hangin. Hindi na tayo malilinlang ng mga taong ang hangad ay ibulid tayo sa kamalian” (Efeso 4:14) — tulad nilang nabulid sa kamalian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: