KATARUNGAN NG DIYOS: WALANG SILBI?

Ano ba ang katarungan? Ito ang pagbibigay sa tao ng kapalit ayon sa kanyang gawa, di ba? Sa madaling salita ay pagbabayad ng tama. Sinasabi ng ilan na gagantimpalaan ng Diyos ang mabuti, at parurusahan ang masama, totoo kaya iyon? Kung titingnan ko ang mga nangyayari sa paligid, hindi ako makukumbinsi ng sinasabi nilang ito. Paano mo maipaliliwanag ang isang masamang mayaman na namatay nang mayaman pa rin, at ang isang mabuting mahirap na hindi man lamang nakaahon sa kahirapan hanggang sa mamatay? Anong katarungan ang umiral nang mabilanggo ang isang inosente habang nakalalaya ang may-sala? Nasaan ang katarungan para sa mga taong biktima ng karahasan, pang-aapi, at kawalan ng awa? Bakit kailangang gamitin ang katawan o ibilad sa mapakiapid na mga mata para lang matupad ang mga pangarap? Nasaan ang katarungan ng Diyos? Ipipikit ko na lang ba ang mga mata ko sa mga nangyayari sa iba, at makasariling sasabihin, “Problema na nila yun”? Kung ako kaya ang nasa kalagayan nila, ano kaya ang gagawin ko? Sa totoo lang, kung mapatunayan kong walang silbi ang katarungan ng Diyos, gagawin ko rin ang anumang mag-aahon sa akin sa kahirapan at kaapihan. Higit pa sa kanila ang gagawin ko! Wala akong isasaalang-alang — matanda man o bata — mangyari lang ang gusto ko! Hindi ba ganito rin ang ginagawa nila? Hihigitan ko pa sila!

Sa kabutihang-palad, ang kabaligtaran ang napatunayan ko. Ang katarungan ng Diyos ay higit pa sa lahat ng katarungan sa mundo. Sinasabi ng iba, “May inaapi pag may nagpapaapi,” na ang gustong sabihin ay “Kapag sinaktan ka, saktan mo rin,” o sa iba naman, “Magdemanda ka! Aabusuhin ka niyan.” Para nga yatang tama sila. Pero pag sinunod ko ang prinsipyo nila, pati sila ay madadamay dahil kung ganito ka-negatibo ang pananaw ko, siguradong pati sa kanila ay makakaramdam ako ng pang-aapi. Kung kanya-kanyang uri ng katarungan ang dapat umiral, iyan ang katarungan ko! Pero napakahangal na maniwala sa pag-iral ng isang Diyos kung ang Diyos na pinaniniwalaan ko ay walang silbi at hindi man lang matawag na Diyos! Ngunit ang totoo, “ang inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungang higit kaysa karunungan ng tao, at ang inaakala namang kahinaan ng Diyos ay lakas na higit sa kalakasan ng tao” (1 Co 1:25). May nagsasabi, “Kami ang magpapairal ng katarungan para sa mga naaapi!” Sana nga ay alam nila ang kanilang sinasabi! Sila na mga uhaw din sa dugo at sa paghihiganti ay nagsasalita tungkol sa katarungan? Paano nila nagawang samantalahin ang pagkakasala ng isang kriminal para mapagtakpan ang sarili nilang krimen? Sila man ay maparurusahan din ayon sa tunay na katarungan.

Sa kabilang banda, ang mga nagtitiwala sa Diyos, at hindi sa sarili, ay gagawaran niya ng tunay na katarungan, sa gayon ay maipakikilala niya rin ito sa iba. Ang katarungan ng Diyos ay umiiral sa buhay ng kanyang mga lingkod dito sa lupa. Kung gagamitin sa Cristianong pananaw, tama ang kasabihang, “Hindi maaapi ang hindi nagpapaapi.” Sino ang makapang-aapi sa lingkod ng Diyos? “Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin?” (R 8:31). Hindi ba’t higit pa sa katarungan ng tao ang kanilang tinanggap? Sapagkat ang lahat ng bagay ay pakinabang sa mga taga-sunod ni Cristo. Ang makasalanan ay tumanggap ng kapatawaran, at ang masuwayin ay tumanggap ng pagkamasunurin. Ito ang katarungan ng Diyos: Na si Cristong walang-sala ay pinarusahan para sa mga makasalanan upang mapatawad ang kanilang kasalanan. Paano hahatulan ng Diyos ang tao? Ang mga nag-aakalang sila’y matuwid ay parurusahan; ang umamin sa kasalanan at humingi ng tawad ay patatawarin. Hindi hahatol ang Diyos ayon sa ating panukat; hahatol siya ayon sa kanyang katarungan. Malibang hanapin ng tao ang katarungan ng Diyos, hindi niya ito masusumpungan, sa halip ay daratnan siya nito na ang dala ay hatol.

1 Comment

  1. mitch said,

    Ang ganda po ng article naito may ilang tanong din po aq sa isip q n nasagot nito, gnitong gnito rin po kc ang mga naiisip ko sa mga nangyayari sa mundo…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: