PANGINOONG JESUCRISTO: KILALA BA TALAGA NATIN SIYA?

“Tinatawag ninyo akong ‘Panginoon, Panginoon’ ngunit hindi naman ninyo ginagawa ang sinasabi ko” (Lc 6:46).

Napakalaking kabaligtaran ang ginagawa ng mga taong tumatawag sa kanilang sarili bilang “Cristiano”! Sa mga salita ni Jesus ay para na rin niyang sinabi, “Alam ba ninyo ang kahulugan ng inyong sinasabi?” Ginagamit natin ang salitang “Panginoon” kahit na wala tayong ideya kung ano talaga ang ibig sabihin nito. Kaya nga nagbabala si Jesus, “hindi lahat ng tumatawag sa akin, ‘Panginoon, Panginoon,” ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit” (Mt 7:21). Napakaraming dahilan kung bakit tayo tumatawag kay Jesus sa pangalang “Panginoon,” at sa dinami-daming ito ay iisa lang ang tamang dahilan at tunay na nagdadala ng kaligtasan. Mayroon tumatawag sa Diyos sa ganitong paraan: “Panginoon, kailangan ko ng…” na tumutukoy sa mga bagay ng mundo. Mayroon namang pakunwaring nagpapasalamat sa pag-aakalang mas mabuti siya kaysa iba, tulad ng panalangin ng isang pariseo sa Ebanghelyo: “O Diyos, nagpapasalamat ako sa’yo pagkat hindi ako katulad ng iba — mga magnanakaw, mga magdaraya, mga mangangalunya…” (Lc 18:11). Marami rin ang tumatawag ng “Panginoon” — bagamat hindi talaga nila siya kilala ni ang nagsugo sa kanya — dahil lamang sa takot na dumanas ng paghihirap sa buhay na ito. Ang ganitong mga dahilan ng pagtawag sa Panginoon ay lalo lamang nagtutulak sa tao sa kanyang kapahamakan. Mabuti pa para sa kanya ang manahimik at suriin ang sarili. Sa kabilang banda, mayroong mga taong tumatawag sa Diyos, at kumikilala sa kanya bilang Panginoon; ito ang kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Sapagkat ang kumikilala kay Jesus bilang Panginoon ay ganito ang isinasapuso: “Ako’y alipin ng Panginoon” (Lc 1:38).

Iminumulat ni Jesus ang tao sa isip nilang nagulo dahil sa mga sariling pala-palagay. Paano natin nagagawang tumawag ng “Panginoon” (ibig sabihin ay “amo”), samantalang hindi naman natin itinuturing ang sarili bilang “lingkod” ng Panginoon? Ang alipin ay sumusunod sa bawat sinasabi ng kanyang panginoon, ngunit kaninong kalooban ang ating sinusunod? Kaya nga sinabi ng Diyos, “Ako ang inyong Panginoon, bakit di ninyo ako pinagpipitaganan. Nilalapastangan ninyo ako, pagkatapos ay itatanong pa ninyo, ‘Sa paanong paraan ka namin nilapastangan?’” (Mal 1:6).

Marami ang nagsasabing sila ay naniniwalang may Diyos, ngunit sa halip na pakitunguhan nila siya bilang Diyos, inilagay nila siya sa pinakahuling pagpapahalaga — higit na mababa kaysa mga bagay na siya ang pinagmulan! Sinong hari ang matutuwa, at hindi malalapastangan, kung ang kanyang mga mamamayan ay mas pinipili pa ang maglingkod sa kanyang mga alipin kaysa sa kanya na hari nila? Napakalaking kahibangan ang ginagawa ng tao! “Kahit kilala na nila ang Diyos, siya’y di nila pinarangalan bilang Diyos ni pinasalamatan man. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan at nadimlan ang kanilang mga hangal na pag-iisip” (Rom 1:21). Mas nagtiwala pa sila sa mga bagay na nilalang kaysa sa Lumalang. Sa halip na ialay nila ang lahat makamtan lamang ang pakikipagkaibigan ng Diyos, sila ay nakipagkaibigan sa mundo at sa diyos nito — si Satanas (cf. 1 Jn 5:19). Pagkatapos nilang tanggapin ang mga alok ng diyablo, sinasabi nila, “Ang lahat ng ito’y biyaya ng Diyos.” Mga bulag! Sino ang nagsabi sa inyo na galing sa Diyos ang nasa inyo ngayon, yayamang sa demonyo ninyo ipinagbili ang inyong kaluluwa? “Ang iba sa inyo ay mali ang pagkakilala sa Diyos; sinasabi ko ito upang mapahiya kayo” (1 Co 15:34). Ang diyos na pinararangalan nila ay hindi ang Ama ni Jesus, kundi ang prinsipe ng mundo na nagsabi sa kanila ng ganito: “Makakamtan mo ang gusto mo kung sa ganito o ganyan ka magtatrabaho, o kung ganito o ganyan ang gagawin mo.” Ang lahat ng hindi sa Diyos ay sa demonyo.

Ang lahat ay dapat parangalan ayon sa kanyang kalikasan o kalagayan; ang tao bilang tao, ang kapatid bilang kapatid, ang magulang bilang magulang, ang kaibigan bilang kaibigan, ang amo bilang amo, ang panginoon bilang panginoon, at ang Diyos bilang Diyos. Ang pagturing sa kanila bilang mas mababa sa tunay nilang kalagayan ay pang-iinsulto at paglapastangan sa kanilang katauhan o persona.

Ang naniniwalang may Diyos ay dapat na magparangal sa kanya bilang Diyos, at ang tumatawag ng “Panginoon” ay dapat sumunod. Sapagkat walang kabuluhan ang paniniwala kung hindi alam ang pinaniniwalaan; at paglapastangan ang hindi pagsunod sa itinuturing na mas mataas.

3 Comments

 1. ed said,

  Ganun nga salamat sa mensahe

 2. bernard balga said,

  Mga Gawa 15:29

  Ang Salita ng Diyos (SND)

  29 Lumayo kayo sa mga bagay na inihandog sa mga
  diyos-diyosan, sa dugo, sa mga binigti at sa kasalanang
  sekswal. Kung iingatan ninyo ang inyong mga sarili mula
  sa mga bagay na ito ay makakabuti sa inyo. Paalam na
  sa inyo

 3. bernard balga said,

  o not make idols or set up an image or a sacred stone for yourselves, and do not place a carved stone in your land to bow down before it. I am the Lord your God.

Leave a Reply to ed Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: