TUNAY NA KINABUKASAN: MAY KASIGURUHAN

“Palaging sa hinaharap ang pukol ng iyong tanaw, ituon ang iyong pansin sa iyong patutunguhan” (Kaw 4:25).

Mas marami sa mga tao ang nabubuhay nang walang inaasahan kundi mga bagay na lumilipas at nabubulok. Kaya pa nga, wala silang ibang nakikita kundi ang mga nasa harapan nila sa kasalukuyang panahon — ngayon na malakas pa sila at nagagawa pa nilang pagpasasaan ang kanilang mga pinagtrabahuhan. Paano kaya sa panahon na ang tao ay hindi na mabigyang-kasiyahan ng mga bagay na mayroon siya? Ano kaya ang mararamdaman niya kung ang lahat ng masarap na pagkain na kaya niyang bilhin ay nasa harapan niya pero hindi naman niya magawang kainin? Gaanong kalungkutan kaya ang madarama niya, at gaano katinding awa sa sarili, kung hindi na siya dinadalaw ng antok kahit na napakaganda ng kanyang kama? Ano kayang mararamdaman niya kung makikita niyang nagtatawanan ang mga nasa paligid niya samantalang para sa kanya ay wala namang nakakatawa sa nakikita niya o naririnig? Ano kaya ang maiisip niya kung sa tingin niya ay wala na siyang silbi dahil inaalagaan na lang siya; at kung sa palagay niya ay hindi na siya mahal ng pamilya niya at mga kaibigan? Hindi kaya niya maisip na mas mabuti pa ang mamatay na lang, o kaya ay sana hindi na lang siya ipinganak? Ito ang katotohanang hindi nakikita — o iniiwasang makita — ng mga taong mas pinipiling bulagin ang sarili sa pamamagitan ng pag-asa sa mga bagay na inaakala nilang maglalayo sa kanila sa miserableng buhay. Sa kasawiang-palad, hindi nila namamalayan na ang mga bagay na ito, na kanilang inaasahan, ang nagdadala sa kanila sa pagiging miserable.

Madalas ay sinasabi nila, “Kaya nga naghahanda ako para sa kinabukasan dahil alam kong darating ang araw na hindi ko na kayang magtrabaho.” Iyon na ang kinabukasan para sa kanila! Ang tinutukoy nilang “bukas” ay “ngayon” pa lang sa mga Cristiano. Ibig sabihin, ang mga taong ito ay walang tunay na kinabukasan. Kaya nga sila na rin ang nagsabi, “…sapagkat bukas tayo’y mamamatay” (Is 22:13). Samantala, ang mga Cristiano ay umaasa nang may pananabik sa pagdating ng bukas. Kaya nga sinasabi ni Pablo, “Namamaalam na ang gabi at malapit nang lumiwanag.” Ang bukas ng mga Cristiano ay ipamumuhay sa ilalim ng tunay na Araw — si Cristo — at ang masama nama’y sa kadiliman ng libingan: “Doo’y hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila, at hindi mamamatay ang apoy” (Mk 9:44).

Sa buhay sa mundong ito, isang bagay lamang ang pinakamahalagang pagtuunan ng paningin — ang patutunguhan ng lahat — ang kamatayan. Ngunit may malungkot na katotohanan ang namamayani sa buhay ng tao — ang takot sa kamatayan. Tayo’y mga bihag ng diyablo. Sa bawat pagkilos, pag-iisip, at pagpapasya natin ay nakatutok ang patalim ni Satanas habang sinasabi niya, “Kapag hindi ka sumunod sa gusto ko, mamamatay ka.” Sinasabi din niya, “Maging makatotohanan ka, hindi ka maililigtas ng Diyos mo. Susunod ka o gusto mong mamatay?” Sino kang nagsasalita tungkol sa pagiging makatotohanan; ikaw na walang alam sa katotohanan, at sinungaling na sa pasimula pa? “Parusahan ka ng Panginoon” (Jd 9).

Kawawa ang mga nagpapaalipin kay Satanas dahil sa pag-asang hahaba ang kanilang buhay! Kung hahaba man o hindi ang buhay nila, ito’y walang kasiguruhan, pero may isang bagay na sigurado — sila man ay mamamatay rin. Samantala, maraming bagay ang sigurado para sa mga sumusunod sa Katotohanan: hindi na sila alipin ni Satanas, wala nang kapangyarihan sa kanila ang kamatayan, maghahari silang kasama ng Diyos, at marami pa. Ang lahat ng ito ay dahil sa pagtutuon nila ng paningin sa hinaharapo. Sa kabilang banda, ang sasapitin ng masasama ay dahil na rin sa kanilang kaduwagan — dahil sa takot sa kamatayan. Kaya sinasabi, “…malagim ang kasasapitan ng mga duwag…sila’y ibubulid sa lawa ng naglalagablab na asupre, na siyang pangalawang kamatayan” (Pah 21:8).

2 Comments

  1. catherine bonsato said,

    ako nakaranas ako nang kapag nakatulog ako palagi ko nakikita ang mangyayari

  2. denise said,

    Ako ,takot ako pero nais ko sanang matutunang wag ng matakot sa tulong ni Jesus Christ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: