Simbahan ng Libro?

Sa isang forum na nadaanan ko ay may nabasa akong isang tanong. Gusto niyang malaman kung may matatag na pundasyon ba para pagkatiwalaan ng mga Cristiano ang Biblia bilang totoong salita ng Diyos at turo ni Jesus. Ang basehan ng kanyang alinlangan ay ang katotohanan na napakalayo ng pag-itan ng panahon natin sa panahon ng mga apostol. Bukod doon ay ang maraming pagsasalin ng Kasulatan mula sa orihinal na wika. Itanatanong niya kung tama bang magtayo ng isang simbahan o komunidad mula sa isang libro.

Sa totoo lang, kakatwa na ang isang simbahan (o maraming mga simbahan) ay sumibol mula sa isang aklat; idagdag pa ang katotohanan na ang mga taong ito na nagtatayo ng ganitong mga simbahan ay wala konti mang tiwala sa institusyon na nagdala sa kanilang mga kamay ng aklat na naging dahilan ng pagtatayo nila ng kani-kaniyang simbahan. Paano mo susunding ang mga panuntunang nakasulat sa isang aklat kung ang pinagmulan nito ay hindi mo mapagkakatiwalaan? Walang sinumang may sapat na kaalaman sa kasaysayan at may sapat na katapatan sa sarili ang magtatanggi ng katotohanan na walang ibang nag-abot ng Biblia sa kamay ng mga tao maliban sa Simbahang Katoliko. Ito ang isa sa masasakit na katotohanang tinanggap ni Luther:

“We concede—as we must—that so much of what they [the Catholic Church] say is true: that the papacy has God’s word and the office of the apostles, and that we have received Holy Scriptures, Baptism, the Sacrament, and the pulpit from them. What would we know of these if it were not for them?” (Sermons on the Gospel of John, chapters 14-16 (1537), in vol. 24 of Luther’s Works [
St. Louis, Mo.: Concordia, 1961], 304).

Bakit, may iba pa bang pagmumulan ang sulat ng mga apostol at ng mga ebanghelista maliban sa Simbahan kung saan umiikot ang mga sulat na ito? At kung sinasabi nitong mga tagapagtayo ng iba-ibang simbahan na hindi naaayon sa katotohan ang itinuturo ng Simbahan, paano sila nakakasiguro na ang koleksyon ng mga artikulong tinanggap nila mula sa Simbahan ay mapagkakatiwalaan at naaayon sa katotohanan?

Ang totoo, walang lugar sa impormadong kasaysayan ang mga tanong na tulad ng (1) “Mapagkakatiwalaan bang totoo ang mga salita sa Biblia?” at (2) “Tama ba na bumuo ng isang komunidad ayon sa kani-kaniyang pagkaunawa sa Biblia?”

Una, ang Biblia ay hindi naglakbay mag-isa mula sa panahon ng mga apostol papunta sa kasalukuyang panahon. Ang mga taong nagdala sa atin ng mga teksto ng Biblia ay sila ring mga taong tumanggap ng mga aral ng mga apostol sa pamamagitan ng salita ng bibig. Alam nila ang totoo at ang hindi dahil isinalin sa kanila ang mga aral na ito. At dahil kilala nila ang katotohanan, alam din nila kung ang isang tao o grupo ng mga tao ay nagsasabi ng totoo sa pamamagitan man ng salita o ng sulat. Hawak-kamay sa paglalakbay ang mga mananampalataya at ang Kasulatan—nagpapatotoo sa isa’t-isa. Ang mga aral na tinanggap ng mga mananampalataya ay pinatototohanan ng Kasulatan, at ang sinasabi ng Kasulatan ay pinatototohanan naman ng mga mananampalataya. Kung ang mga aral na itinuturo ng ibang mga simbahan ay nabasa lamang sa Biblia pero hindi pinatotohanan ng mga taong pinagsalinan ng pananampalataya, hindi mapagtitiwalaan ng buo ang mga aral na iyon dahil ang mga tao lamang na nakarinig sa mga itinuro ng mga apostol ang maaaring makabasa ng kanilang mga sulat nang may wastong pagkaunawa sa mga ito.  Para patunayan ang patotoo, ito ay dapat magmula sa dalawa o tatlong saksi kaya ang Simbahan at ang Kasulatan ay nagpapatotoo sa isa’t-isa.

Ikalawa, ang Simbahang itinayo ni Jesus ay hindi nagmula o hinubog sa Biblia; ang Biblia ang nagmula sa Simbahan. Ang mga sulat ng mga apostol ay hindi “manual” sa pagbubuo ng isang simbahan o mga simbahan (na may iba’t-ibang paniniwala); ito ay mga sulat sa mga komunidad ng Simbahan na umiiral na, hindi itatayo pa lang. Bukod doon, ang pagbubuo ng komunidad ay gawaing iniatang lamang sa isang grupo ng mga disipulo ni Jesus—ang mga apostol at ang kanilang mga kahalili—hindi sa sinumang makaisip na gumawa nito o magtalaga sa kanyang sarili bilang tagapangaral at sugo ng Diyos. Mayroon bang makagagawa sa mga gawain ng mga apostol na hindi muna pinatungan ng kanilang mga kamay o ng kamay ng matatanda (mga obispo)? Nagbukod si Jesus ng 12 disipulo mula sa karamihan para sa naiibang tungkulin. Hindi niya sila inihiwalay para maging katulad lang din ng lahat. Ang kapangyarihan nilang makapagbinyag, magpababa ng Espiritu Santo, magpatawad ng kasalanan, magpahid ng langis sa may karamdaman, magpatong ng kamay para magtalaga ng mga tagapamahala, at iba pang tulad nito ay hindi para sa lahat ng Cristiano, kundi para lamang sa mga ibinukod.

Para maunawaan ang papel ng Biblia sa buhay ng mga Cristiano, dapat munang maging malinaw sa isip ng isang nagtatanong na ang bumubuo sa aklat ng Bagong Tipan ay mga sulat ng mga unang Cristiano. Ibig sabihin ay hindi una ang Biblia sa Simbahan dahil ang mga myembro ng Simbahan ang nagsulat ng Biblia, bagamat hindi bilang isang buong aklat kundi magkakahiwalay na mga sulat. May ilang taon nang umiiral ang Simbahan bago pa isinulat at pinaikot sa mga komunidad ang mga tekstong ito. Nang mga sumunod na panahon, ang mga sulat na ito ay nagsilbing patotoo sa mga ipinapahayag ng mga disipulo ng mga apostol hanggang sa ang kanilang mga aral ay makarating sa ating panahon—hindi dahil sa Biblia kundi dahil sa pamamahayag ng mga disipulo na pinatototohanan ng Biblia.

Sa huli ay dapat nating maunawaan na mapagkakatiwalaan ang Biblia dahil hindi ito mag-isang naglakbay sa panahon, sa halip ay sinaksihan ng mga mananampalataya ang kadalisayan at katotohanan nito mula noong una hanggang ngayon. Dapat din maging malinaw sa atin na ang Simbahan ay hindi nagmula sa Biblia, sa halip ay nagmula ang Biblia sa Simbahan. Hindi ito isang aklat na bumagsak mula sa langit para pagmulan ng mga aral na dapat ituro ni Jesus o ng mga apostol; sa kabaligtaran, ito ay mga tala (record) ng ilang mga gawain at aral (hindi lahat ng mga ginawa at inaral) ni Jesus at ng mga apostol. Sa pamamagitan ng lohika, kasaysayan, at pananampalataya ay makakasaksi tayo sa kadalisayan ng Biblia at ng Simbahang kasama nito sa paglalakbay. Kung salungat sa aral ng Simbahan ang Biblia, natural lang na hindi siya magpatotoo para dito; pero ang katotohanan na nagpapatotoo ang Simbahan tungkol sa Biblia ay patunay sa kadalisayan ng mga aral sa likod ng mga sulat nito.

21 Comments

 1. mitch said,

  may tanong lang po ako paano nman po matutukoy kung cno po ang totoo kung lahat po pare pareho na lng ang cnsbe ukol dito maraming salamat po!..

  • vanillae said,

   Mabilis na sagot: Kailangan mong balikan ang kasaysayan mula ngayon pabalik kay Jesus. Maiikumpara mo rin sa pamamagitan ng mga gawain ng mga unang Cristiano; halimbawa ay ang pagtitipon tuwing Linggo para maghati-hati ng tinapay. Ganun din ang sakramento ng Kumpisal at pagpapatong ng kamay na tumutukoy sa ordinasyon sa pagpapari. Kailangan lang pag-aralan mabuti.

 2. mitch said,

  maraming salamat po sana po makapag post p po kayo ng ibang article patungkol po sa mga naguguluhan sa kanilang pananampalataya ng magkaroon ng kasagutan at bagabag ng kanilang kalooban.Godbless po!,

 3. angfrayle said,

  Ang pananampalatayang kristiyano ay nagmula sa karanasan ng mga apostol sa Kristong Muling Nabuhay, isang kaganapan na naunawaan nilang ipinangako na sa mga Kasulatan ng mga Judio na binasa nila sa liwanag ng Kristong nakilala nilang Panginoon. Dahil sa bagong karunungang ito na nagmula sa Muling Nabuhay ipinamahayag nila ang Mabuting Balita, hindi ayon sa Kasulatan ng mga Judio kundi ayon sa kanilang naranasan. Kaya nga ang deposito ng pananampalataya ay ang mga Kasulatan na ipinapaliwanag ng tradisyong apostolika.

 4. Reinner Joseph Melegrito Velasco said,

  paano ako alinman sa mga pagtuturo ng mga pandaigdig na sa Biblia nang wala ang iyong interpretations

  Ano taludtod sinabi papa Office ….
  ano taludtod sinabi ni Pedro noon Sa Roma ..
  Ipakita sa akin ang salita penitensiya sa banal na kasulatan.
  ipakita sa akin kung ano ang mga taludtod sinabi pisikal na bautismo linisin kasalanan ..
  Ano taludtod sinabi hindi namin upang manalangin sa Mary ..
  Ito lamang bahagyang listahan ng mga huwad na pagtuturo ay wala sa bibliya.
  Ipakita sa akin ang isang verses na kung hindi mo pagkatapos ay maaari patunayan ito sinusubaybayan mo ang tao hindi Diyos

  Hindi ko gusto mong youtubes o isang link. Gusto kong bibliya verses mula sa 66 mga libro ng bibliya.

  Kapag sundin mo ang bagay na wala sa Biblia ikaw ay pagpapaalam sa down na ang iyong sarili para sa isang malaking pagbagsak pakanan papunta impiyerno ..

  • vanillae said,

   This seems to be a translation of an English original. The result is very hard to understand. Let me just analyze it, anyway.

   First, the question is coming from a wrong premise because it implies that everything that is not “written” is not real.” The truth is there are countless of things out there, both in the physical and the spiritual world, that are not written in the Bible, and yet they are real. Even the works of Jesus are not all written, just as the Scripture itself has proclaimed — “Now there are also many other things that Jesus did. Were every one of them to be written, I suppose that the world itself could not contain the books that would be written.” That is according to the apostle, John. So, based on this evidence, it is clear that your belief about the Bible is unbiblical. It is okay if your claim is just extra-biblical, but the the thing is, it is “against” what the Scripture is actually saying.

   Now, to continue regarding the office of the Pope, you cannot understand it by just reading a single Bible passage, especially if you are standing against it, instead of being neutral and really searching for what is true. But let me give you something to think about. Let’s try this one:

   And Jesus answered him, “Blessed are you, Simon Bar-Jonah! For flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven.”

   Were these words for Peter alone, for all the apostles or for all Christians? Obviously, it says, “You are Peter.” And didn’t you notice that he was called Peter, which was not his original name? Based on what the Scripture is giving witness, when God changes a man’s name, he is giving him a special mission. That is true with Abram, Sarai, Jacob, Levi the tax collector,Saul of Tarsus, and many others. This time, Simon was named Kephas, originally, which was translated as Petros in Greek. Interestingly, Petros is not really a Greek term. It was the masculinized form of petra, which means “rock”. That is not inconsistent with the original name because Kepha also means rock.

   Now, what about “this” rock? The Church was built on this rock. Wherever the rock is, there is the Church. Wherever Peter is, there is the Church. What does that mean? When the whole world divide itself into opposing “churches”, Jesus did not left us lost, not knowing whom to follow. Whoever is united with Peter (the Pope), he is in the true Church. That is why Jesus, without the smallest hesitation was able to leave a promise, saying, “I am with you always to the end of the age.” Never will he leave his people without a father, just as he also said in another part of the Scripture.

   Moreover, the rock, where the Church was built serves as the unifier of the edifice. No amount of trembling can cause a single crack on that foundation. Not even the gates of hell (error and death) can prevail against it. To have a “missing Church” or a “lost Church” or “a Church that turned away from the Head and died” is an impossibility — according to the Scripture (although Protestant pastors claim the opposite). It is not possible for the Church to be divided into two bodies that both hold the complete deposit of Faith. There is only one true, catholic, and apostolic Church, and that is the one founded on Peter — that is, united with the Pope. Without the office of the Pope, the world is in chaos.

   This will be a long discussion, and I don’t want to make a very long reply because it will be better if I post a new title regarding this, rather than let a limited number of people notice and have an easy access to these answers. But let me give you a hint that the giving of the keys of the kingdom is a davidic gesture. We don’t need to be surprised if Jesus did that because he is actually the everlasting King of the Davidic Kingdom. You may want to consider and think of what Isaiah said regarding this office (of holding the keys):

   “And I will place on his shoulder the key of the house of David. He shall open, and none shall shut; and he shall shut, and none shall open.”

   It is he, to whom the keys were entrusted, who will open and shut the door of the Kingdom of David — the Kingdom of Jesus — the kingdom of heaven.

   Instead of showing you all the Bible passages related to your questions, I would rather give you time to ponder on the first one first. You cannot find the truth by judging people and thinking that you hold all the truth there is. I have proven from the very start that what you are trying to imply is actually unscriptural. And even your conclusion, that believers of extra-biblical concepts will go to hell, is unbiblical — even antibiblical. God is neither a shallow nor a narrow minded God. Most of all, he is too big a God to be imprisoned inside a small book. Even the Bible, itself, never claim (although, again, the Protestants/non-Catholics claim) that it holds everything that is real, nor it imply that outside of it, there’s nothing more truth to be found. Since your beliefs are proven to be oppossed to what the Bible really says, I would suggest that you start seeking for the truth, sincerely this time — not challenging people, believing that you can prove them wrong. Unless you admit that you do not have, you cannot have.

   Thanks for the question. If you have further inquiry regarding the biblical foundation of the office of the Pope, please feel free to ask.

   • Reinner Joseph Melegrito Velasco said,

    Many catholic quote this verse.(And there are also many other things which Jesus did, the which, if they should be written every one, I suppose that even the world itself could not contain the books that should be written. Amen. (John 21:25)

    The catholic really like to twist this verse. What John was stating was that everything we needed to know to live a life like Christ was written down. there would not be Scribes enough in the world to write them; nor could they be read by men, if they were written; the world would be overloaded with them; and therefore the Holy Ghost has not thought fit to lay such a burden on men they could not bear, as to read such numbers of volumes; but has reduced them into a brief compendium, which may be read with ease, delight, and pleasure; and which is abundantly sufficient to attest the truth of Christ’s incarnation, miracles, doctrines, obedience, sufferings, death, resurrection, ascension, session at God’s right hand,

    Catholic think God is so slack that he did not writer down what we need. God is not slack or forgetful. Just like office pope is unbiblical because the bible does list all the offices of the church, Bishop, Priest, Pastor and elder,Deacon and teacher. Yet never mention the word pope anywhere. Jesus Christ is our High priest and does not share his thrown with no one.. God is the only Father not some sinful man.

    If we twist scripture like( And there are also many other things which Jesus did, the which, if they should be written every one, I suppose that even the world itself could not contain the books that should be written. Amen. (John 21:25)
    Then we are adding to or taking away from God word. God warns of doing this.

    Just like the bible teaches only Heaven and hell. No where in the bible state purgatory.. God did not say there is little sin and big sins The bible teaches sin is sin.

    10. For whosoever shall keep the whole law, and yet offend in one point, he is guilty of all. 11For He who said, “DO NOT COMMIT ADULTERY,” also said, “DO NOT COMMIT MURDER.” Now if you do not commit adultery, but do commit murder, you have become a transgressor of the law.(James 2:10-11)

    Praying to Mary is not found know where in the bible so let us see what the Bible does say.

    Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life: no man cometh unto the Father, but by me.(John 14:6)

    For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus;(1 Timothy 2:5)

    yet for us there is but one God, the Father, from whom all things came and for whom we live; and there is but one Lord, Jesus Christ, through whom all things came and through whom we live.(1 Corinthians 8:6)

    Water baptism do not cleans your sins. Anyone that has read and study just little bit, know it always has taken a blood sacrifice. That is why Jesus Christ had to come and become the sacrifice for the sins of men. Jesus had to full fill had to laws and become the new convent. This why Jesus Christ only one that can for give sins.

    Catholic like to twist these verse,(Confess your faults one to another, and pray one for another, that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much.(James 5:16)

    First part is saying we are to admit are false to others. So they can see our testimony because we have been born again we have been transformed. Then it is saying we are to pray for others and not to pray to others.

    Jesus speaking: If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins, and to cleanse us from all unrighteousness.(1 John 1:9)

    Then I acknowledged my sin to you and did not cover up my iniquity. I said, “I will confess my transgressions to the LORD.” And you forgave the guilt of my sin.(Psalm 32:5)

    The catholic like to say the Martin Luther was the first say you must be born again. Yet if we look the bible we can find Jesus Christ was the first to teach you must be born again>

    In the book of John chapter 3 Jesus is talking to a man named Nicodemus. Nicodemus was no idiot buy was highly educated and religious man.

    (John3)

    1There was a man of the Pharisees, named Nicodemus, a ruler of the Jews:

    2 The same came to Jesus by night, and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God: for no man can do these miracles that thou doest, except God be with him.

    3 Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God.

    4 Nicodemus saith unto him, How can a man be born when he is old? can he enter the second time into his mother’s womb, and be born?

    5 Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God.

    Jesus was not telling Nicodemus to go be physical water baptism. If you notice the would Baptism does not even appear..

    We know physical water baptism is not required since the thief on the cross next to Jesus was not water baptism and yet Jesus said today you will be with me in Paradise

    (Luke23)

    39.One of the criminals who were hanged there was hurling abuse at Him, saying, “Are You not the Christ? Save Yourself and us!

    40. But the other answered, and rebuking him said, “Do you not even fear God, since you are under the same sentence of condemnation?

    41.And we indeed are suffering justly, for we are receiving what we deserve for our deeds; but this man has done nothing wrong.

    42.And he was saying, “Jesus, remember me when You come in Your kingdom!

    43.And He said to him, “Truly I say to you, today you shall be with Me in Paradise.”

    So you see this does not need a man interpretation.. God word is very clear and prove the catholic teaching are not of God and should be rejected.

   • vanillae said,

    Reinner: What John was stating was that everything we needed to know to live a life like Christ was written down. (unscriptural)

    Me: Where did John state that? You are reading what is not written. Is it the Catholics who twist the meaning of the Scripture by saying that not everything is in the Bible or the Protestants/non-Catholics who read what is not really there? Consider this text: “All Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness,that the man of God may be competent, equipped for every good work.” What Paul actually said here was that the Scriptures are inspired, but Protestants use this passage to teach the concept of Sola Scriptura, which is not even implied in the text. Catholics recognize that there are truths outside of what is written; Protestants read what is not written. Again, there’s nowhere in the Bible did John or any other author claims that every single truth that God wants the people to know is in the Bible. It didn’t even mention which books are to be considered Scripture — that is, inspired. Who among the apostles recognized the four Gospel accounts as Scriptures? And the Acts of the Apostles? And the epistles? Did the Bible tell us about them? Instead, there is one scriptural truth that no Christian should miss: the Church is “the pillar and foundation of truth”. It is written.

    Reinner: If we twist scripture…then we are adding to or taking away from God word. God warns of doing this. (scriptural)

    Me: That is right. We should not read what is not there and teach others to do the same.

    Reinner: Just like the bible teaches only Heaven and hell. No where in the bible state purgatory. (unscriptural)

    Me: Let me ask you, did not Jesus teach us about the concept of paying up to the last cent? Did not Paul give us the idea of a person being saved, “but only as through fire”? The first one will be released after paying the last cent, and the other one will be saved after going through fire. Don’t you see these two scenarios as a process — a gateway to heaven where the saved are? Or do you have other more complicated interpretation than this simple one?

    Reinner: God did not say there is little sin and big sins The bible teaches sin is sin. (unscriptural)

    Me: You are not taking your concepts from the Bible. John the Apostle actually did say that. “If anyone sees his brother committing a sin not leading to death, he shall ask and God will for him give life to those who commit sin not leading to death. There is a sin leading to death; I do not say that he should make request for this.” It is clear that there are sins not leading to death, and there are sins that are deadly or mortal.

    Reinner: Praying to Mary is not found know where in the bible. (wrong premise)

    Me: To pray is to ask a favor. In a Catholic’s mind and in the liturgy of the Church, a faithful is not really praying TO Mary but is praying WITH Mary. The key phrase is “pray for us”. We know what we want, and we know what we do. You judge what you don’t understand. You, yourself must have used the phrase “pray for us” or “pray for me” or “pray for…” once in your Christian life. If not, you must consider doing so because that is God’s will. In the first letter to the Thessalonians, Paul said, “Brethren, pray for us.” In his second letter to them, again he said, “As for other matters, brothers and sisters, pray for us that the message of the Lord may spread rapidly…” In his letter to the Colossians, he said, “Pray for us, too, that God will give us many opportunities to speak about his mysterious plan concerning Christ.” In the letter to the Hebrews, the author said, “Pray for us, for we are sure that we have a good conscience, desiring to conduct ourselves honorably in all things.” That is what we actually ask of Mary: Pray for us. Nonetheless, is praying to a human really bad? Again, to pray is to ask a favor. Technically, we people really pray to each other aside from for each other. Unless you pray to a non-God as if he is God, then you’re doing the right thing.

    Reinner: Water baptism do not cleans your sins. (unscriptural)

    Me: Where in the Bible did someone say that water baptism does not cleanse the soul? And if it really doesn’t, then what does it do? I never heard of Jesus making a show just for the sake of showing. Jesus commanded the apostles, “Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit…” This is a great mission and not a great show. And we know that in order for a baptism to be valid, it must be a water baptism, not just by laying hands or by prayer. In the book of Acts, we read that “both Philip and the eunuch went down into the water and Philip baptized him.” It was obvious in the eunuch’s earlier statement that water is a “necessary” part of baptism. He said, “See, here is water! What prevents me from being baptized?” Is water just a symbolic part of baptism or a baptism is not valid without water?

    Reinner: Anyone that has read and study just little bit, know it always has taken a blood sacrifice.

    Me: Studying just a little bit is not at all that safe. It is very dangerous. One should have enough right knowledge to have a right belief system. Think of this: when Jesus forgave the sins of the prostitute and some of the sick persons asking for healing, did he shed blood on those same spots. Did he offer bloody sacrifice there and then before saying that their sins are forgiven? It must be understood that every action/ceremony/ritual that claims to forgive or cleanse the sin of a person is actually dispensing the merit of Christ’s sacrifice on the cross. The power of the water of baptism to cleanse the soul comes neither from the hydrogen nor from the oxygen component of the water. It comes from the Sacrifice. But still, the power is in the water. It’s not just part of the show but of the actual cleansing.

    Me: If someone study more of the Scriptures, he’ll notice that water baptism was prefigured for so many times just to emphasize its importance. Let me cite a few examples. In the very first paragraph of the first book of the Bible, it is said: ” The Spirit of God was hovering over the face of the waters.” What do you think is the relevance of saying that? In the time of Noah, the earth was cleanse by the water of the Great Flood. What does it mean by the word cleanse? It refers to wiping out whatever is sinful. The only people that was saved was the family of a holy person, Noah. The sinfullness of the world was cleansed by the water. In the letter of Peter, he said, “Baptism, which corresponds to this (the Great Flood), now saves you, not as a removal of dirt from the body but as an appeal to God for a good conscience, through the resurrection of Jesus Christ.”

    Me: The Israelites were freed from bondage through the force of water. Bondage here prefigures the sin from which we will be released by the water of baptism (our Red Sea).

    Me: In the baptism of Jesus, God showed us once again that water was consecrated for spiritual cleansing. The Spirit of God descended to Jesus after he was baptized, making the water holy (set apart). Still remember the first paragraph of Genesis?

    Me: You might also have heard of the Pool of Siloam and the Pool of Bethesda. There are more events written in the Bible that prepare the mind of the people of God regarding the concept of baptism.

    Reinner: Catholic like to twist these verse,(Confess your faults one to another, and pray one for another, that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much.(James 5:16) First part is saying we are to admit are false to others. So they can see our testimony because we have been born again we have been transformed. (unscriptural)

    Me: Again, you’re seeing what is not there, and you’re missing what is actually written. James did not say that we should confess our sins “so they can see our testimony”. The reason is plain — “so that you may be healed.” James believes that sickness is partially or completely due to sin, and so we must confess our sins for the congregation to pray for our physical and spiritual healing. The Catholics don’t twist the context, they read the context. Protestants, on the other hand, attempt to re-make the context.

    Reinner: The catholic like to say the Martin Luther was the first say you must be born again. (wrong premise)

    The concept of being born once more is totally accepted by the faithful and is part of the Faith. Through baptism, we are born from above. It is actually the Protestants who don’t believe in being born of water and the Spirit, trying to get rid of the “water” part, making it just a symbolic component of the birth process.

    Yes, in these concepts, the Bible is very clear and it proves that the Protestant beliefs regarding these are wrong. Again, you are reading what is not there. The Catholics, on the other hand, recognize what is not there and believe in whatever is written.

  • Reinner joseph Melegrito Velasco said,

   FYI: THIS IMPOSTER WHO IS USING MY NAME REINNER JOSEPH MELEGRITO VELASCO POST THE SAME QUESTION ON SIMBAHANG TOTOO PAGE IS “MICHAEL MULLER AKA HELEN BALATAYO ARCHANGEL AKA EDWARD BALATAYO”

   THIS IS WHAT HE POST ON SIMBAHANG TOTOO PAGE:

   ..

   AND NOW HE IS RESORTING TO SUCH DIRTY TACTICS JUST TO DISCREDIT ME BY BEING AN IMPOSTER. WHY??

 5. Reinner Joseph Melegrito Velasco said,

  LOL vanillae… very good copy paste..It is good someone else has written all your lies for you… James was a book written for the save and not unsaved, that is why catholic do not understand the book James they look from a unsaved point.

  Jesus Christ was the first a person that taught one must be born again.. Where does it say one must be baptized in that statement? Please show me the word baptism Verse 5 does not say baptism anywhere so you are adding to to God word.

  3 Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God.

  4 Nicodemus saith unto him, How can a man be born when he is old? can he enter the second time into his mother’s womb, and be born?

  5 Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God.

  Physical Water can not clean sins which is spiritual… water can only clean physical dirt… Even in th old testament it took blood sacrifice there was no water baptismIf we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ His Son cleanses us from all sin” (1 John 1:7).

  “All have sinned” (Romans 3:23). Sin results in spiritual uncleanness. Water and many other solvents are used to wash away physical dirt, but only the blood of Christ can cleanse us from sin.

  Many people do not understand how blood can take away sins. Sin is rebellion against God. Thus only God can determine how sins are forgiven.

  God has given blood as the means of atonement by which sins are forgiven. In Leviticus 17:11 He explains: “The life of the flesh is in the blood, and I have given it to you upon the altar to make atonement for your souls; for it is the blood that makes atonement for the soul.” Atonement is satisfaction for an offense, resulting in the restoration of a broken relationship. “According to the law almost all things are purified with blood, and without shedding of blood there is no remission” (Hebrews 9:22).

  Under the Old Covenant there was atonement through the blood of sacrificial animals. This prefigured the blood of Christ, who would bring the ultimate sacrifice for sin. “For it is not possible that the blood of bulls and goats could take away sins” (Hebrews 10:4).

  “Not with the blood of goats and calves, but with His own blood He entered the Most Holy Place once for all, having obtained eternal redemption. For if the blood of bulls and goats and the ashes of a heifer, sprinkling the unclean, sanctifies for the purifying of the flesh, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered Himself without spot to God, cleanse your conscience from dead works to serve the living God?” (Hebrews 9:12-14). Christ was qualified to pay the penalty for our sin because He was without sin. Since He was not under the same condemnation, He could voluntarily take our place, “who Himself bore our sins in His own body on the tree, that we, having died to sins, might live for righteousness” (1 Peter 2:24).

  The blood of Christ is the blood of the New Covenant. Jesus told His hearers: “Most assuredly, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in you. Whoever eats My flesh and drinks My blood has eternal life, and I will raise him up at the last day. For My flesh is food indeed, and My blood is drink indeed. He who eats My flesh and drinks My blood abides in Me, and I in him. As the living Father sent Me, and I live because of the Father, so he who feeds on Me will live because of Me’ ” (John 6:53-57).

  The meaning of this mystery was revealed when Jesus instituted the Lord’s supper: “And as they were eating, Jesus took bread, blessed and broke it, and gave it to the disciples and said, ‘Take, eat; this is My body.’ Then He took the cup, and gave thanks, and gave it to them, saying, ‘Drink from it, all of you. For this is My blood of the new covenant, which is shed for many for the remission of sins’ ” (Matthew 26:26-28). Paul explained: “The cup of blessing which we bless, is it not the communion of the blood of Christ? The bread which we break, is it not the communion of the body of Christ?” (1 Corinthians 10:16).

  Now we can better understand John’s statement: “If we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ His Son cleanses us from all sin” (1 John 1:7).

  We begin our walk in the light of the gospel when we are baptized into the body of Christ (1 Corinthians 12:13). Paul was told: “Arise and be baptized, and wash away your sins, calling on the name of the Lord” (Acts 22:16).

  We continue to walk in the light by following Christ day after day and by coming together on the first day of the week to partake of the body and blood of Christ at the Lord’s table. Paul says that Christians become weak and sickly if they do not partake of the Lord’s supper correctly (1 Corinthians 11:30).

  There is power in the blood of Christ.

  The Old Covenant was given to the people of Israel. The New Covenant is for the whole world. To non-Jewish Christians Paul wrote: “But now in Christ Jesus you who once were far off have been brought near by the blood of Christ” (Ephesians 2:13).

  Under the Old Covenant only the high priest could enter the most holy place in the temple. Under the New Covenant every Christian may approach God in the heavenly sanctuary, “having boldness to enter the Holiest by the blood of Jesus, by a new and living way which He consecrated for us, through the veil, that is, His flesh” (Hebrews 10:19,20). Jesus suffered “that He might sanctify the people with His own blood” (Hebrews 13:12). Having been made holy by the blood of Christ, we may boldly approach God’s throne of grace.

  The blood of Christ is the ultimate proof of God’s love. “God demonstrates His own love toward us, in that while we were still sinners, Christ died for us. Much more then, having now been justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him” (Romans 5:8,9). He “loved us and washed us from our sins in His own blood” (Revelation 1:5).

  God proves His love by the price He was willing to pay for our salvation: “Conduct yourselves throughout the time of your stay here in fear; knowing that you were not redeemed with corruptible things, like silver or gold, from your aimless conduct received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot” (1 Peter 1:17- 19). The church was purchased by the blood of Christ (Acts 20:28).

  The grace of God is demonstrated by the blood of Christ. We are “justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus, whom God set forth as a propitiation by His blood, through faith” (Romans 3:24,25). “In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace” (Ephesians 1:7).

  The blood of Christ frees us from Satan and places us in the kingdom of God: “He has delivered us from the power of darkness and conveyed us into the kingdom of the Son of His love, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins” (Colossians 1:13,14). “Then I heard a loud voice saying in heaven, ‘Now salvation, and strength, and the kingdom of our God, and the power of His Christ have come, for the accuser of our brethren, who accused them before our God day and night, has been cast down. And they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they did not love their lives to the death’ ” (Revelation 12:10,11).

  Because of the blood of Christ, we may stand in white before the throne of God: “Then one of the elders answered, saying to me, ‘Who are these arrayed in white robes, and where did they come from?’ And I said to him, ‘Sir, you know.’ So he said to me, ‘These are the ones who come out of the great tribulation, and washed their robes and made them white in the blood of the Lamb’ ” (Revelation 7:13,14). “And they sang a new song, saying: ‘You are worthy to take the scroll, And to open its seals; For You were slain, And have redeemed us to God by Your blood Out of every tribe and tongue and people and nation’ ” (Revelation 5:9).

  “If we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ His Son cleanses us from all sin” (1 John 1:7).

  The most you post the more spirituality blind yourself to be..

  • vanillae said,

   Reinner(?): LOL vanillae… very good copy paste..It is good someone else has written all your lies for you… James was a book written for the save and not unsaved, that is why catholic do not understand the book James they look from a unsaved point.

   Me: Did you really laugh out loud or it’s just your defense mechanism? Can’t you really see things as they are? You say that Catholics twist the Scriptures while what we do is read what is written and recognize what is not written, while you on the other hand claim that something is written even if it’s not. Now you’re saying that I am copying-pasting my replies. That’s really a desperate move. You missed to notice that it is you who are doing the copy-paste. You consume the space of the thread with Bible passages that are not really relevant to the topic. Again, you are judging what you don’t understand. Remember that it is not just you and I here; there’s so many people out there reading our statements (and our minds), so don’t just throw words and accusations that you cannot prove or you will be humiliating yourself. You also miss to notice that you are not addressing my response/questions properly. You’re just throwing words and irrelevant remarks that is not at all helping people to see the truth. It’s as if you are here for a show off, instead of for the truth. Seems to me, also, that you are using another person’s name. If that is the case, then you are coward and fake that cannot be a reliable source of information.

   Me: Anyway, my replies regarding the Faith are for those who seek the truth, so I will continue. About being saved, a Christian’s salvation is not complete yet, not as what you imply. If you really know Paul, you should also know that we were saved, being saved, and will be saved. We’re not “saved” as if it’s completely done. James is not a Protestant; he is a Catholic because there is only one true Church that Jesus has built, and all the apostles belong to that Church. They are not followers of Luther or any of the thousands of Protestant denominations. Only Catholics can interpret a Catholic writing such as that of James.

   Reinner(?): Jesus Christ was the first a person that taught one must be born again.. Where does it say one must be baptized in that statement? Please show me the word baptism Verse 5 does not say baptism anywhere so you are adding to to God word.

   Me: I am sorry, but the question shows the ignorance of the person asking. Not all concepts have names, and Jesus is not always speaking in plain terms. I bet you know that but you tend to always miss to consider that truth because your goal is to win the argument. You repeat the point that Jesus Christ taught about being born again even if no one is opposing the statement. I wonder why. The fifth verse speaks about being born of water and the spirit. And what do you say the meaning of it is? Not baptism? Is it why Jesus commissioned the apostles to baptize the whole world?

   Reinner(?): Physical Water can not clean sins which is spiritual… water can only clean physical dirt…

   Me: Again, this had been already addressed just like the other points. Please read with understanding so we don’t run in circles. This is from another version of what I have already cited: “And that water is a picture of baptism, which now saves you, not by removing dirt from your body, but as a response to God from a clean conscience. It is effective because of the resurrection of Jesus Christ.” The water of baptism saves you, and its effect comes from the resurrection of Jesus Christ. Nothing vague there.

   Me: Sorry, your replies are very hard to read because they are full of copy-paste texts and it consumes too much time without any benefit. If you are really for the truth, stop competing and start listening. You may defend your concepts, but to defend for the sake of winning is not something an honest person does.

 6. Reinner Joseph Melegrito Velasco said,

  vanillae.. You are very good at copying and pasting yet you have proven do not know the bible, For I have asked you these question over and over and you can not answer them. vanillae can not give me the verses. You give me your copy and paste interpretation full empty words. How pathetic you are.

  The catholic church is today Pharisees and Jesus Christ himself rebuked them for they reject Jesus Christ and his words. The catholic church is doing the same thing.

  vanillae can not show me any of these teaching of the catholic that are in the Bible without interpretations.. Proven he is a fool as Jesus call all that reject the truth..

  What verse said Office pope….
  what verse said Peter was In Rome..
  Show me word Purgatory in scripture.
  show me what verse said physical Baptism cleanse sin..
  What verse said we are to Pray to Mary..
  This just partial list of false teaching is not in the bible.
  Show me a verses that if you can not then this prove you are following man not God

  vanillae..I do not want you youtubes or a link or your copy and paste interpretation . I want bible verses from the 66 books of the bible.

  When you follow thing that are not in the Bible you are letting yourself down for a big fall right into hell..

  • vanillae said,

   Reinner(?): You are very good at copying and pasting

   Me: Again, you are the one who are fond of copying and pasting. Look at how you consumed the space for pasted text.

   Reinner(?): I have asked you these question over and over and you can not answer them.

   Me: Which ones?

   Reinner(?): vanillae can not give me the verses.

   Me: Sorry, but if you really know the Bible, you don’t have to ask for the numbers because you will recognize it immediately. The ommission is intentional.

   Reinner(?): You give me your copy and paste interpretation full empty words.

   Me: Can you prove to the people here where I copied the texts that you’re referring to?

   Reinner(?): The catholic church is today Pharisees and Jesus Christ himself rebuked them for they reject Jesus Christ and his words. The catholic church is doing the same thing.

   Me: How come?

   Reinner(?): vanillae can not show me any of these teaching of the catholic that are in the Bible without interpretations.

   Me: All statements need interpretation or they will be just letters. Do you still not realize that?

   Reinner(?): What verse said Office pope…. what verse said Peter was In Rome.. Show me word Purgatory in scripture. show me what verse said physical Baptism cleanse sin.. What verse said we are to Pray to Mary.. This just partial list of false teaching is not in the bible. Show me a verses that if you can not then this prove you are following man not God

   Me: Where in the Scripture that it say everything is in the Bible? I have addressed your questions. It is you who keeps on ignoring mine.

   Reinner(?): vanillae..I do not want you youtubes or a link or your copy and paste interpretation . I want bible verses from the 66 books of the bible.

   Me: Why keep on mentioning YouTube? Did I give you one? Or did you see me provided one in any of my replies anywhere in this site? I just wonder why you keep on saying that. Seems to me that you are the one doing it. Anyway, there’s nothing wrong with watching YouTube videos and learning from them; I just wonder why you’re pushing it. Now, regarding what you want, I suggest that you refrain from being arrogant because that is not what Jesus Christ teaches. I reply to your comment for the sake of the truth, not to engage in a debate or to feed your pride. If you are sincere, I can provide you the answers (actually, I am providing it already), but if you will just continue with your show off, you may go ahead and look for other people out there who are argumentative as you. Let me remind you that according to the apostle, Paul, “God’s servant must not be argumentative.”

   Reinner(?): When you follow thing that are not in the Bible you are letting yourself down for a big fall right into hell..

   Me: Where is that statement in the Bible?

   Me: Now, regarding your name. I hope, next time you will not use other people’s name and other details. That’s not a Christian behavior.

 7. Reinner Joseph Melegrito Velasco said,

  vanillae said: All statements need interpretation or they will be just letters. Do you still not realize that?

  me: Once again you try to change topic: Your statement is a lie as I can prove by just posting scripture. These verses do not need a interpretation. they are not parables..

  For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.( john 3:16)

  Who will have all men to be saved, and to come unto the knowledge of the truth.
  For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus;(1 Timothy 2:5)

  Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life: no man cometh unto the Father, but by me.(John 14:6)

  For by grace are ye saved through faith; and that not of yourselves: it is the gift of God:(Ephesians 2:8)

  and all are justified freely by his grace through the redemption that came by Christ Jesus.(Romans 3:24)

  made us alive with Christ even when we were dead in transgressions–it is by grace you have been saved.(Ephesians 2:5)

  Being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus:(Romans 3:24)

  Offices of the church: According to the Bible these are the offices of the church. They should all be male and should be a husband of one wife and have children. All office must follow all the same Qualifications for this offices are the same. Note no where in the Bible says the is office pope.

  Elder or Presbyter in Greek (Presbureros)

  Overseer or bishop In Greek (Episcopos)

  Shepherd or pastor priest Greek (Poimen)

  Steward in Greek (Oikonomo)

  Deacon in Greek (Diakonos )

  This verses once again do not need no interpretation

  (1 Timothy 3:1-7)

  3 This is a true saying, if a man desire the office of a bishop, he desireth a good work.

  2 A bishop then must be blameless, the husband of one wife, vigilant, sober, of good behaviour, given to hospitality, apt to teach;

  3 Not given to wine, no striker, not greedy of filthy lucre; but patient, not a brawler, not covetous;

  4 One that ruleth well his own house, having his children in subjection with all gravity;

  5 (For if a man know not how to rule his own house, how shall he take care of the church of God?)

  6 Not a novice, lest being lifted up with pride he fall into the condemnation of the devil.

  7 Moreover he must have a good report of them which are without; lest he fall into reproach and the snare of the devil.

  vanillae said: Where in the Scripture that it say everything is in the Bible? I have addressed your questions. It is you who keeps on ignoring mine.

  Me: I did not say everything is in the Bible. What I said is, everything we need is in the Bible. God is not slack or forgetful.. Peter himself warned about people who reject the Gospel (Bible) walking according to their own lusts or teachings.

  2 Peter 3:1-3

  3 Beloved, I now write to you this second epistle (in both of which I stir up your pure minds by way of reminder), 2 that you may be mindful of the words which were spoken before by the holy prophets, and of the commandment of us,[a] the apostles of the Lord and Savior, 3 knowing this first: that scoffers will come in the last days, walking according to their own lusts,

  What does the Bible says about itself

  given by God’s inspiration (2 Tim 3:16)
  the very words of God (1 Thess 2:13)
  all we need to know God (Luke 16:29, 31)
  a perfect guide for life (Prov. 6:23)
  pure (Ps. 12:6, 119:140)
  true (Ps. 119:160, John 17:17)
  trustworthy (Prov. 30:5-6)
  perfect (Ps. 19:7)
  effective (Isa. 55:11)
  powerful (Heb 4:12)
  not to be taken from or added too (Deut 4:2, 12 :32)
  for everyone (Rom. 16:25-27)
  the standard by which all teaching is to be tested (Acts 17:11)
  to be obeyed (James 1:22)

  vanillae said: Now, regarding what you want, I suggest that you refrain from being arrogant because that is not what Jesus Christ teaches. I reply to your comment for the sake of the truth, not to engage in a debate or to feed your pride. If you are sincere, I can provide you the answers (actually, I am providing it already), but if you will just continue with your show off, you may go ahead and look for other people out there who are argumentative as you. Let me remind you that according to the apostle, Paul, “God’s servant must not be argumentative.”

  Me: What you have proven is, you are spiritually ignorant and blind. You misinterpret and twist, add and take away from scripture in-order to make it work and fit your false doctrine. If we are not to believe the Bible which is God breath, then what are we to believe? Man false teaching just like pope. I don’t think so.. Jesus Christ died in our place for our sins. The pope teaches nothing but lies leading people to hell.
  Jesus Christ taught a man must be born again spiritually because That which is born of the flesh is flesh. That which is born of the Spirit is spirit. . Jesus Christ is spiritual. the pope is flesh and filth full sin. The pope is a counterfeiter the Antichrist, Son of perdition. You are nothing the ignorant blind fool headed to the pits of hell by you choice..

  • vanillae said,

   You: These verses do not need a interpretation. they are not parables.

   Me: Sorry to inform you, but the several thousands of Christian denominations are there for some reasons. They all read the Bible and many of them are truly sincere. You can’t just accuse them of lying because many are just erring, but only one has the complete truth. After all, there is only one Church that Jesus Christ founded in the time of the Apostles and not after more than a thousand years from then. These groups are reading the same Bible that you do, and they are not inventing meanings but are trying to understand the sense. In short, they interpret. All statements need interpretations, not just parables. That’s why even ordinary, simple, and plain sentences can be misinterpreted (because they are being interpreted to begin with). Statements in the Scriptures, whether plain or figurative, are being interpreted and misinterpreted. What you see may not be what others are seeing, so better be not too sure that in reading the Bible, what you see is what it really is; and that how you read it is what it really means. Actually, those who divide the Church in thousands of splinters have the same “me and the Bible” mindset as yours. Can you just tell all of them that they’re wrong and that you’re right? What will be your proof? The Bible? They have the Bible, too, and many of them are honest, good, and even holy people, who will not lie about what they read.

   You: Note no where in the Bible says the is office pope.

   Me: You missed it. The Pope is the Bishop of Rome and the Supreme Pontiff — the Bishop of the whole Church. What is it to you if he is called “Papa” or “Father”? He is the Bishop, and that is his office. And he is a father, after all, just as Apostle Paul is a father in Christ.

   You: What I said is, everything we need is in the Bible.

   Me: Assuming that everything we have to know about salvation is in the Bible, does everyone see those things plainly? This is the warning of Apostle Peter: “First, you must understand this: No prophecy in Scripture is a matter of one’s own interpretation.” Note the word “first”. It is a word of preparation and mindsetting. We should recognize that reading the Scriptures is not a matter of “me and the Bible”.

   You: God is not slack or forgetful.

   Me: The statement is not making any valid connection but let me address your point. Seems to me that you failed to recognize that God is not in a hurry. The Bible was written in no less than one thousand years. How did you come to the conclusion that God is already done compiling the Book, and now implying that He did not forget any important detail? From whom did you get the information? Of course, I, myself, believe that God is done and the Bible is complete, but I am speaking with authority regarding its compilation and completeness because I know where I got the information — not in the Bible because it’s not there. Although God is not forgetful, you don’t have the authority to say that what He wants written there are already there — that He’s already done — because God is not in a hurry and because you don’t know when God did stop or will stop.

   You: Peter himself warned about people who reject the Gospel (Bible)

   Me: Please realize that when a biblical personage used the word “Gospel”, he is not referring to the four Gospel accounts of Matthew, Mark, Luke and John but to THE Gospel — the truth that they have received, saw, and experienced.

   Me: You claim that based on the story of Lazarus and the rich man, the Bible says (why attribute it to the Bible instead of Jesus?) that the Bible (again) is all we need in order to know God, but you failed to remember (in case you already know) that Jesus is referring to the Old Testament books. Do you also imply that the New Testament is no longer needed as these don’t exist yet by the time Jesus said these things? I believe that that is another “misinterpretation” or rather a reckless way of reading the Scriptures.

   Me: Regarding taking from and adding to what is written in the Scriptures, what makes you sure that what you are reading now was not an additive or is not lacking anything? The truth is, the books of the Bible that we have now were not absolutely original. Even in English language alone, there are different versions. Is understanding the passage about “taking and adding” really that simple? Can it be accomplished using the “me and the Bible” attitude?

   You: If we are not to believe the Bible which is God breath, then what are we to believe?

   Me: We do believe the Scriptures. It is those who are like you that don’t. Well, you believe what you read but you read not in the way the writers believe. A joke will not be funny to those who don’t know how it came to be. Same with satire and even with commonly used idiomatic expressions. Much more so with the Scriptures as have already mentioned above. You think you understand the meaning of the Scriptures, not even realizing that it is not for you to decide what it means. The Church is the pillar and bulwark of the truth and the Scriptures witness to it — and we believe what is written.

   You: the pope is flesh and filth full sin.

   Me: Now, you’re the Judge? Apparently, you’re not reading the Bible or you’re not reading as you supposed to. Didn’t Jesus Christ said do not judge and you will not be judged? And Paul said, “Judge nothing before the appointed time.” Are you too excited to do it?

   You: The pope is a counterfeiter the Antichrist, Son of perdition.

   Me: Now I know why you’re always talking about YouTube.

 8. Reinner Joseph Melegrito Velasco said,

  [Note from the editor: This impostor is not the real Reinner Joseph Melegrito Velasco, who is a Catholic.]

  vanillae, You like to copy and paste long post yet you can not answer simple question. without your interpolation.

  I have already proven you do not know the bible,That the bible does not need mans interpretations .

  I have also proven that office pope unbiblical and not founded. That Jesus Christ is high priest and we do not need a pope. That the pope in ungodly we are not to call no man our father.

  That praying to Mary is ungodly and goes against God word (bible). That Jesus Christ only mediator between God and the people.

  That priest can not for give sins. That Only Jesus Christ is the only one that forgive sins. That one must be born again Spiritually in order to enter into kingdom of heaven. That physical water baptism does not save and is not required

  I have also proven that Peter was the Apostle for the Jewish people and not he gentiles. That no where in the Bible state Peter was ever in Rome. That Peter had no authority over the rest of the Apostles. That even Paul rebuked peter.

  In closing I have proven using God word ( bible) that catholic church is a false religion and founded on half truths and lies. That the catholic church is not the church but are part of the gates of Hell and will not prevail..

  Your page is full of youtube because catholic do not know the bible. They are to lazy to read and study . Plus the priest do not what you to read and study the Bible because they are afraid the people learn the truth and people will leave there false church. (cult)

  • vanillae said,

   If we don’t need interpretations and explanations, what are we still having this conversation for? Let’s just all read the Bible and that’s it. Nothing to argue about, right?

   You: Your page is full of youtube because catholic do not know the bible.

   Me: Huh?

 9. Reinner Joseph Melegrito Velasco said,

  [Note from the editor: This impostor is not the real Reinner Joseph Melegrito Velasco, who is a Catholic.]

  Check it out for yourself what liars catholic are. All they know is copy and paste and youtube.. https://www.facebook.com/pages/SIMBAHANG-TOTOO-The-catholic-faith/102988803109954?hc_location=stream

 10. Reinner joseph Melegrito Velasco said,

  FOR YOUR INFORMATION. FOR THOSE WHO ARE READING THIS BLOG POST. A BORN AGAIN IS USING MY NAME REINNER JOSEPH MELEGRITO VELASCO TO DESTROY/ DISCREDIT ME. I AM A ROMAN CATHOLIC. AS YOU CAN READ MY POST ON SIMBAHANG TOTOO PAGE. THANK YOU. MAY GOD HAVE MERCY ON THE SOUL WHO ARE USING MY NAME.. I KNOW THIS PERSON WHO IS USING MY NAME BY THE WAY THEY ANSWER YOU ALL..THE BORN AGAIN MICHAEL MULLER A.K.A. HELEN BALATAYO ARCANGEL. THE WAY HE/SHE REASONS OUT. SHE/HE ALWAYS LIE.

 11. Reinner joseph Melegrito Velasco said,

  FYI: THIS IMPOSTER WHO IS USING MY NAME REINNER JOSEPH MELEGRITO VELASCO POST THE SAME QUESTION ON SIMBAHANG TOTOO PAGE IS “MICHAEL MULLER AKA HELEN BALATAYO ARCHANGEL AKA EDWARD BALATAYO”

  THIS IS WHAT HE POST ON SIMBAHANG TOTOO PAGE:

  ..

  AND NOW HE IS RESORTING TO SUCH DIRTY TACTICS JUST TO DISCREDIT ME BY BEING AN IMPOSTER. WHY??

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: