Kung si Jesus ay hindi Diyos…

Kung hindi Diyos si Cristo, sumasamba tayo sa tao na labag sa kauna-unahan at pinakamahalagang utos ng Diyos. Hindi dapat ibinibigay ang pagsamba kahit na sa anong nilalang, at sa kahit anong dahilan. Kung ang Diyos ang nag-utos na sambahin si Jesus, bagamat siya’y tao lamang, linalabag ng Diyos ang sariling kautusan na imposibleng mangyari. Ang Diyos ay hindi nagpapalit ng isip; ang sinabi Niya na ay sinabi na. 

Kung iniligtas ng Diyos ang tao sa pamamagitan ng isang nilalang, nangangahulugan na sapat na ang buhay ng isang nilalang para sa kaligtasan ng lahat basta gustuhin lang ito ng Diyos. Bakit hindi sapat ang buhay ni Esteban, o ni Santiago, o ni Pablo, o ni Pedro, o ng ibang mga apostol at mga Cristianong nag-alay ng buhay alang-alang sa kanilang pananampalataya? Kung ganito ang kaso, nangangahulugan na hindi nakasalalay sa kasapatan ng pagbabayad sa Hustisya ang pagpapawalang-sala ng Diyos sa tao, kundi sa kung kailan Niya gustong pawalang-sala ang tao, at kung sinong tao ang gusto niyang mag-alay ng buhay. Sa kabilang banda, ang katwirang ito ay hindi maaaring sang-ayunan ng mismong kalikasan ng Diyos. Ang Diyos ay walang-hanggan, laging umiiral, walang pinagmulan at walang katapusan. Lahat ng ginagawa Niya ay nangyayari sa kawalang-hanggan na ang ibig sabihi’y patuloy na nagaganap. Ang sanlibutan ay tapos nang likhain matagal ng panahon, pero sa katotohanan ng Diyos, ito ay patuloy na linilikha. Ganun din ang prinsipyo tungkol sa pagkakasala laban sa Diyos. Dahil ang Diyos ay walang-hanggan, ang pagkakasala sa Kanya, kahit ipagpalagay na sa isang pagkakataon lang nangyari, ay patuloy na nangyayari sa kanyang katotohanan; at kung gaano kadakila ang Diyos ay ganun din kalaki ang kahit na isang kasalanang laban sa Kanya. Mas mauunawaan ito ng mas nakararami kung bibigyan ng analohiya: Ikumpara natin ang iskandalo ng pagkakasala sa isang pulubi at sa presidente ng United Nations. Ano kaya ang mangyayari sa iyo at ang magiging reaksyon ng mga tao kung sinampal mo ang isang namamalimos na pulubi, at saan ka naman kaya pupulutin kung lapitan mo at sampalin ang presidente ng United Nations? Ang kadakilaan at karangalan ng isang tao ay hindi maliit na bagay. Ang opensa na tatanggapin ng isang tao ay bumabatay sa kanyang officio at karangalan, popularidad, at sa laki ng iskandalong idinulot ng pagkakasala. Bagamat hindi sapat ang tao para ikumpara sa Diyos, sa pamamagitan ng analohiyang ito ay makikita natin kung gaanong hindi maabot ng ating isip ang napakalaking opensa na tinanggap at patuloy na tinatanggap ng Diyos kahit sa isa lamang sa milyon-milyon nating mga kasalanan. Mababaliw ang isang tao, kung hindi man siya mamamatay, kapag nakita niya kung gaano kalaki kahit ang isa at pinakamaliit na kasalanan na maaaring magawa ng  tao, dahil kung paanong hindi niya matatanaw ang hangganan ng Diyos, ganun din ang kasalanan laban sa Kanya. Sinumang gustong makasilip sa ganitong karanasan, subukan niyang isipin kung saan nagtatapos ang kalawakan, o kaya’y paano nagsimula ang Diyos na walang simula at kung gaano na Siya katagal umiiral, o kung ano ang pinagkakaabalhan Niya noong wala pa Siyang nililikha. Kung ang mga bagay na ito lamang ay hindi pa maabot ng isip ng tao, lalo na ang bigat ng kasalanan na ipinapasan ng Diyos sa isang “tao lamang”. Malibang gumawa ang Diyos ng isang tao na katumbas ng Kanyang sarili, imposible para sa tao na panagutan kahit isa lang sa mga kasalanan ng kanyang kapwa. Kung paanong mangangailangan ng isang mataas na tao para humingi ng tawad para sa kasalanan laban sa mataas din na tao, mangangailangan din ng isang Diyos para mapawalang-sala ang kasalanan laban sa Diyos.

Kung hindi Diyos si Jesus, tayo ay binautismuhan sa pangalan ng isang tao na hindi pa nangyari o mangyayari man sa buong kasaysayan ng kaligtasan. Nagbautismo si Juan pero hindi “sa ngalan ni Juan.” Walang lingkod ng Diyos ang binautismuhan sa pangalan ng tao. Maaari nga itong mangyari sa mga nagpapabautismo sa pangalan ng isang diyus-diyusan o mga diyus-diyusan, pero hindi sa mga banal ng Diyos. Kung ang binautismuhan sa pangalan ng Diyos ay nagkakahati-hati sa pangalan ng mga tao, paano pa kaya ang binautismuhan sa pangalan mismo ng tao lamang? Kaya sinabi ni Pablo, “Binautismuhan ba kayo sa ngalan ni Pablo?”

Kung hindi Diyos si Jesus, may isang tao na katulad ng Diyos bagamat hindi Diyos: Si Jesus, tulad ng Ama, ay nakababatid din ng lahat ng bagay, nasa lahat din ng lugar na parang Diyos, at ang mga ginagawa niya ay lahat ng nakikita niyang ginagawa ng Ama. Nangangahulugan na kaya niyang gawin lahat ng ginagawa ng Ama—at dapat lang! Dahil sinasabi ng Kasulatan na kung ano ang Diyos ay ganun din ang Anak. Kung si Cristo ay hindi Diyos, dalawa lang ang pagpipilian, may isang tao na katulad ng Diyos, o ang Diyos ay tao din. Ang tamang sagot ay wala sa nabanggit.

Kung si Jesus na maningning na sinag ng Diyos ay tao lamang, nangangahulugan na ang kaningningan ng Diyos ay isang tao na umiral 2000 taon pa lang ang nakakaraan. Sa ganitong argumento, ang Diyos ay wala pang kaningningan hanggang sa pagdating ni Jesus. Ang Diyos kung ganun ay kadiliman din noong wala pa si Jesus, dahil sinabi ni Juan na ang pinatotohanan nila ay ang Liwanag, at alam ng mga mananampalataya na si Jesus ang tinutukoy nito. Ang Liwanag ay siya ring Buhay, kaya ano ang Diyos noong wala pa si Jesus?

Noong panahong dumalaw ang mga Pantas sa sanggol na si Jesus, wala pang nagsasabi na siya ay dapat sambahin sa kabila ng kanyang pagiging tao lamang. Kung naniniwala ang matatalinong mga taong iyon na si Jesus ay tao lamang, sila ay nagkasala ng idolatria—ang pagbibigay sa isang nilalang ng karangalang nararapat lamang sa Diyos. Pagano ang mga pantas; ang mga tala at mga konstelasyon ang kanilang basehan ng mga mangyayari at dapat gawin. Inialay ba nila kay Jesus ang pagsambang-pagano o pinatnubayan sila ng Diyos patungo sa totoong Diyos at sa tamang pagsamba?

Kung hindi Diyos si Jesus, paulit-ulit niyang inangkin ang karangalang hindi sa kanya kundi sa Diyos, sa pamamagitan ng hindi pagtutuwid sa mga naniniwalang siya ay Diyos, o sa mga nag-aakalang inaangkin niya ang pagiging kapantay ng Diyos; ganun din sa pagamit sa pangalang “Ako Nga” na tumutukoy sa Diyos. Tuwing may lumuluhod sa harapan ng mga apostol, linilinaw nila na sila ay mga tao lamang; si Jesus, sa kabilang banda ay nananahimik lamang tungkol sa pag-aakala ng mga Judio na inaangkin niya ang pagiging Diyos, at hindi rin siya nagsalita sa isyung ito nang sinabi ni Tomas, “Panginoon ko at Diyos ko!” Inakala lang ba ni Tomas na Diyos si Jesus? Kung sakali man, ibig sabihi’y inakala lang din ito ng Diyos nang sabihin ng Kasulatan tungkol sa Anak, “Ang trono mo, O Diyos, ay walang hanggan.”

Kung si Jesus ay hindi Diyos, hindi totoo ang pinaniniwalaan ng mga Judio na tanging ang Diyos lamang ang makapagpapatawad ng mga kasalanan. Inihinga ni Jesus sa mga apostol ang Espiritu Santo, at kasama nito ang kapangyarihang magpatawad at di magpatawad ng mga kasalanan. Nangangahulugan na ang kapangyarihang ito ay nagmumula sa kanyang sarili. Nang tinanong siya ng mga pariseo tungkol sa pag-aangkin niya sa autoridad na magpatawad ng kasalanan—dahil alam ng lahat na ito’y tangi sa Diyos—hindi siya nagbigay ng paliwanag para itanggi ang inaangkin niyang karangalan; ni hindi niya sinabing siya ay tao lamang na pinagkatiwalaan ng Diyos para magpatawad ng kasalanan.

Kung si Jesus ay tao lamang, mapatutunayang hindi makatarungan ang Diyos. Una, tulad ng naipaliwanag na, magiging sapat lang ang kabayaran sa hinihingi ng katarungan kung ang magbabayad nito ay sindakila ng pinagkasalahan. Dagdag pa dito ay ang kawalang-panahon ng pagkakasala na nangangailangan din ng patuloy at walang-panahong pagbabayad. Kung sakali man mabayaran ng isang tao lamang ang kasalanan ng mundo, kailangan niya rin gawin ito habampanahon o sa kawalang-hanggan. Ikalawa, nagkasala din ang mga anghel pero walang sinuman sa mga kapwa anghel, gaano man kabanal at katapat sa Diyos, ang pinayagang tumubos sa mga nagkasala bagamat higit silang may karapatan sa merito ng paglilingkod kung ikukumpara sa tao na umiiral pa lamang sa maikling panahon sa kabuuan nito.

Kung si Jesus ay tao lamang, ang lahat ng nilalang ng Diyos ay nagmula sa isang tao—sa tapat na saksi na ang pangalan ay Amen.

Kung hindi Diyos ang Salita, ang Diyos ay may kasamang hindi Diyos pero hindi rin nilalang. Tulad ng Diyos, siya ay wala rin simula dahil kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Ang salitang “pasimula pa” sa Kasulatan ay tumutukoy sa kawalang-hanggan.

Kung ang Salita ay nilalang, ang Diyos ay hindi nakapagsasalita noong una, at walang kakayahang lumikha ng anuman dahil ang lahat ng bagay ay linikha sa pamamagitan ng Salita. Nangangahulugan din na ang Salita ay nilalang sa pamamagitan ng Salita.

SI JESUS AY SALITANG NAGING TAO TULAD DIN NG LAHAT NG BAGAY NA LINIKHA SA PAMAMAGITAN NG SALITA. HINDI NA SIYA SALITA DAHIL SIYA AY TAO NA. Ang ganitong mga pangangatwiran ay madalas na nakapagliligaw ng mga taong tamad mag-isip at hindi interesado sa katotohanan kundi sa mga aral na nginuya na ng iba at kailangan na lang lunukin. Malayong-malayo sa katotohanan ang kabulagang ito, at napakahirap itong sang-ayunan ng mga taong nakakikilala ng katwiran. Ang lahat ng bagay ay linikha sa pamamagitan ng Salita mula sa wala. Nang sinabi ng Diyos, “Magkaroon ng liwanag,” ang liwanag ng kalawakan ay nagmula sa kawalan sa pamamagitan ng Salita, hindi ito Salitang naging liwanag. Magkaiba ang kahulugan ng mga salitang “naging” at “sa pamamagitan”. Halimbawa, ang damit ay ginawa ng tao sa pamamagitan ng makinang panahi, hindi ito nangangahulugan na ang makinang panahi ay naging damit, o ang damit ay dating makinang panahi. Kung ang pagiging tao ni Jesus ay tulad din ng di-umano’y pagiging mga nilikha ng mga binigkas na salita ng Diyos, mangangahulugan na ang lahat ng nilalang ay dating Salita—tulad ng Salitang tinutukoy ni Juan. Kung ito ang kaso, mangangahulugan na ang lahat ng nilalang ay kasama na ng Diyos sa pasimula pa, at ang lahat ay dating Diyos. Kung si Jesus ay tumigil sa pagiging Salita noong siya ay naging tao, anumang pagtukoy sa Salita ay hindi na tumutukoy kay Jesus, dahil pag nagkaganun, ang Salita ay patuloy din tutukoy sa lahat ng nilalang, at lahat din ay makapagsasabing “Bago pa si Abraham, ako’y ako na.” Ganun pa man, kung si Jesus at ang Salita ay dalawang magkaibang pag-iral (entities), magiging magkasalungat ang maraming bahagi ng Kasulatan, lalo’t higit sina Pablo at Juan—at maging ang sumulat ng Mga Pahayag. Laging sinasabi ni Pablo na ang lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan ni Jesus at para sa kanya, samantalang sinasabi naman ni Juan na walang nilikha na hindi sa pamamagitan ng Salita. Ang may-akda ng Mga Pahayag, tulad ni Pablo, ay tumutukoy din kay Jesus bilang pinagmulan ng lahat ng bagay na linikha ng Diyos. Sa huli, dapat maliwanagan na hindi sinasabi ng Kasulatan na ang lahat ng bagay ay Salitang naging nilalang, o na si Jesus ay nilikha sa pamamagitan ng Salita; sa halip, si Jesus ay ang Salitang naging tao, at ang lahat ng bagay ay ginawa sa pamamagitan ng Salita. Si Jesus at ang Salita ay iisa at parehong pag-iral, samantalang ang lahat ng nilalang ay nagmula sa wala, hindi sila salitang nagpalit ng kalikasan.

59 Comments

 1. Roland said,

  Magandang araw po! Ipinagpapatuloy lang ng mga INC, ADD at iba pang anti-Katoliko/Kristyano ang mga maling aral na itinuwid ng mga Konsilyo.Palibhasa, wala silang tinanggap na Espiritu Santo di gaya ng mga Apostoles na ipinasa naman nila sa kanilang mga kahalili.

  • Anthony said,

   ang tunay na anti-Cristo ay ang mga taong nagpapahayag ng ibang Cristo liban sa itinuro ng mga apostol at ni Cristo. ang pagiging tao ni Cristo o ang pagkakatawang tao ng salita ay katunayan lamang na hindi Diyos si Cristo sapagkat ang tunay na Diyos ay walang pinagmulan at walang hanggan. Si Cristo ay sumasa-Diyos noong una pa (bago lalangin ang daigdig) sapagkat Siya ay nasa isipan na ng Diyos noon pang una, at nagkatotoo na ng siya ay isinilang na sa daigdig. walang basehan ang lahat ng nakalathala dito sapagkat ito ay puro pansariling pakahulugan ng mga taong hanggang ngayon ay nagbubulagbulagan sa katotohanan o sadyang ginamit ni satanas upang iligaw ang marami.

   • vanillae said,

    Ang nagkatawang-tao ay yung dating hindi tao. Hindi masasabing tayo ay nagkatawang-tao dahil wala tayong pag-iral noong bago tayo ipinaglihi. Sa sandali ng paglilihi, ang tao ay tao na, wala na siyang ibang kalikasang pinagdaanan. Sa kabilang banda, si Jesus ay ang Anak ng Diyos na nagkatawang-tao. Diyos siya sa pasimula pa lang, at kahit inako niya ang laman ng tao at hinubad ang karangalan ng pagka-Diyos, nanatili pa rin siyang Diyos sa kalikasan dahil hindi posible na hubarin ninuman ang sariling kalikasan. “Kahit siya’y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos” (Filipos 2:6). Nagkatawang-tao ang Anak dahil siya ay likas at tunay na Diyos. Kung wala siyang dating kalikasan, hindi niya kailangang magkatawang-tao. Ang anti-cristo ay nagpapasinungaling sa katotohanang ito — na si Jesus ay dumating sa laman (2 Juan 1:7). Maliban kay Jesus, wala nang ibang tao ang “dumating sa laman” o nagkatawang-tao dahil siya lang ang taong umiiral na bago pa man naging tao. Ang totoo, hindi lang siya umiiral bago naging tao, siya ay talagang naroon na — walang simula at walang katapusan — ang Alpha at ang Omega.

 2. alexa said,

  Magaling kang pilosopo. Pero ano ang talab noon kung nahihiya kang gumamit ng texto? Laos na ang estilong ginagamit mo. Walang batayan ika nga sa hindi pamilyar sa Biblia.

 3. vanillae said,

  Nakakagulat ang iyong komento! Paano mo nasabing hindi ako gumamit ng mga teksto ng Biblia? Hindi mo ba nabasa? O baka ang ibig mong sabihin ay hindi ko ibinigay ang mga reperensya o sabi nga e “mga sitas”? Hindi nito nababago ang katotohanan na gumamit ako ng mga teksto, binigyang diin ko pa nga para mas mapuna. Pero kung gusto ninuman na may makitang mga reperensya tungkol sa pagiging Diyos ni Jesus, mababasa ang isa pang titulo sa site na ito — Jesus, Anak ng Diyos.

 4. Jholand said,

  magandang araw po at Merry Christmas po…

  maraming salamat po sa blog na ito.. kasi po may kausap akong INC tungkol sa relihiyon, pero hindi po kami nagdedebate, nagse-share lang po kami ng mga paniniwala. Sa totoo lang po naguluhan akong bigla dun sa mga statement, tipong hindi ko po alam kung kanino na ako maniniwala, kasi syempre kaya din nila pangatwiranan yung sinabi nila.. Pero nung nabasa ko po ito, naituwid na po ulit ang paniniwala ko.. Maraming salamat po talaga.. God Bless Us

  • Niel said,

   Simple lang MAGBASA KA ng BUONG BIBLIYA at HINDI KA MALOLOKO ng mga INC sa kanilang MALING LOHIKA o OUT OF CONTEXT na pagbasa. Bibigyan kita ng Example sa PANDURUGAS ng mga INC 1914 tungkol sa Bibliya.

   Una sasabihin nila na NAKATAGO sa HIWAGA ang katotohanan gahamitin nila sayo ang [Roma 16:25] dahil yun lang ang binasa nila sayo ay MAPAPANIWALA KANA nila NGUNIT kung BABASAHIN MO ITO ng SARILI MO at BUONG CONTEXTO ay MAKIKITA MO ang PANDURUGAS na MALI ang INTERPRETASYON NILA dahil PUTOL ang BINASA NILA [Roma 16:25-26] makikita mo ang TUNAY NA CONTEXTO na HINDI NA NAKATAGO ang HIWAGA bagkus ay HAYAG NA sa PAMAMAGITAN NG BIBLIYa.

   Isa pa lang iyan sa PANDURUGAS ng mga MINISTRO ng IGLESIA NI CRISTO.

   • Anthony said,

    hindi sapat ang karunungan ng tao para makaunawa ng katotohanan ng biblia, may mga taong sadyang isinusugo ng Diyos upang maghayag ng kanyan katotohanan.

   • vanillae said,

    Totoo, ang mga apostol lamang ang isinugo ni Cristo, at tanging mga apostol lang ang makapagsusugo ng kanilang mga katuwang at kahalili. Hindi maaaring basta na lang magsabi ang isang tao na siya ay pinili at isinugo ng Diyos, dahil ang ganung tao ay manlilinlang tulad ng mga nostiko noong panahon ng mga apostol.

 5. Jun said,

  Magaling ang sinabi mo sa unang talata na, “Kung hindi Diyos si Cristo, sumasamba tayo sa tao na labag sa kauna-unahan at pinakamahalagang utos ng Diyos. Hindi dapat ibinibigay ang pagsamba kahit na sa anong nilalang, at sa kahit anong dahilan.”

  Kaya lang, paano na iyong ginagawa nating mga Romano Katoliko na sumasamba sa mga santo at mga santa? Ibig mo bang sabihin, lumabag tayo sa kauna-unahan at pinakamahalagang utos ng Diyos? Kasi pati ang Santo Papa ay sumasamba sa mga santo at santo!

  Hindi ba sinabi rin ng Diyos sa Pahayag talatang 21, verse 8 na ang mga sumasamba sa mga hindi tunay na Diyos (sa mga diyus-diyosan – gaya ng mga rebulto) ay parurusahan sa dagat-dagatang apoy – sa impiyerno?

  • vanillae said,

   Tama ang tanong mo pero mali ang pinagmumulan nito. Itatanong ko rin kung bakit hindi napapawi ang apoy ng araw tuwing lumulubog ito sa dagat. Hindi magiging mali ang tanong ko, pero mali ang pinagmumulan nito. Hindi lumulubog ang araw sa dagat, bagamat parang ganito ang nangyayari lalo na kung pagmamasdan ito sa isang partikular na lugar gaya ng Manila Bay; at hindi rin totoo na lumulubog ito, dahil nakatigil lang ang araw at walang anumang pagkilos mula sa kinalalagyan.

   Hayaan mong linawin ko sa iyo na kung ikaw ay sumasamba sa mga santo (gaya ng sinabi mo), nagkakasala ka ng mabigat. Hindi kailanman itinuro ng Simbahan o kaya ay ginawa ng mga tunay na Katoliko ang sumamba sa tao o sa rebulto man. Iminumungkahi kong basahin mo ang pamagat na Idolatria [puntahan dito]. Ang pagrespeto ng tao sa kanyang kapwa ay hindi dahil sa kakaibang kalikasan nito (walang taong anghel o taong Diyos maliban syempre kay Jesus na kapwa Diyos at tao), kundi dahil sa merito ng kanyang mga ginawa. Mataas ang pagtingin natin sa mga kababayan nating nagkaloob sa atin ng kalayaan kapalit ng kanilang buhay, pero hindi ito dahil mas mataas ang kalikasan nila kaysa sa atin. Hindi sila nakaangat sa lupa, sa halip ay nagpahalaga sa lupa at sa pagiging lupa. Ito ang dahilan ng pagtingala natin sa kanila. May matinong Filipino ba ang nagreklamo dahil may monumento si Jose Rizal at ang napakarami nating mga bayani hanggang kay Cory Aquino? Ilinalagay sila sa mga liwasan at sa halos lahat ng mga pampublikong lugar hindi para daan-daanan kundi upang bigyan ng paggalang. Sa totoo lang, hindi sapat na kabayaran ang ating pagrespeto para sa napakalaking pakinabang na tinatamasa natin dahil sa kanilang kabayanihan. Guminhawa tayo dahil sa kanilang paghihirap. Pero kahit gaano pa kataas ang pagtingin at paggalang natin sa mga taong ito, hindi natin sila sinasamba. Sa kabaligtaran, lagi nating naaalala ang kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng kabutihan nila (iyon ay kung alam natin kung ano ang ating ginagawa).

   Sa kabilang banda, lampas naman sa pagiging lupa ang paghanga natin at paggalang sa mga banal ng Diyos. Ibig sabihin, tuwing nakikita natin ang kanilang mga larawan, hindi lamang pakinabang na pang-mundo ang ating ipinagpapasalamat sa Diyos kundi, higit sa lahat, ang mga makalangit na biyayang tinatanggap natin dahil sa merito nila. Nangangahulugan bang may naidagdag pa ang mga santo sa nagawa na ni Jesus? Ito ay parang pagtatanong ng, “Kinukumpetensya ba ng buwan ang araw?” Muli, ang ganitong tanong ay nagmumula sa isang maling pananaw. Hindi inaagaw ng buwan ang karangalan ng araw bagamat may mga taong may malaking paghanga sa liwanag ng buwan. Sa kabaligtaran, pinararangalan ng buwan ang araw sa pamamagitan ng kagandahan nito dahil ipinapakita nito ang iba pang mukha ng liwanag ng araw. Kung hindi mo kayang tumingin sa kadakilaan ng araw, makikita mo pa rin ang karilagan nito sa pamamagitan ng buwan. Kung paanong nagdudulot sa atin ng pasasalamat sa Diyos ang pagtingin natin sa ating mga bayani, higit tayong may dahilan para dakilain siya dahil sa mga bunga ng kanyang gawa sa mga matapat na taga-sunod ni Jesus. Kung ang sarili mong anak o ang isang mabuting kaibigan ay nagagawa mong purihin kahit alam mong hindi sila perpekto, ano pa kayang papuri ang hindi mo mamarapating ibigay sa mga taong napatunayang nabuhay at namatay para sa Kaharian ng Diyos? Kung iginagalang mo ang matatanda kahit na sa maraming pagkakataon ay nasa mali sila, paano pa kaya ang mga taong halos buong buhay nila ay nagsumakit na laging manatili sa tama?

   Tanging mga taong hindi lamang marunong kumilala sa kabutihan ng kanilang kapwa, at walang nakikitang dahilan ng pasasalamat sa Diyos dahil sa ibang tao, ang hindi makakaunawa sa konseptong ito kahit na 100 ulit na ipaliwanag. Ni hindi niya kinikilala ang Diyos, sa halip ay ang kanyang sarili.

  • Niel said,

   Saan mo naman NALAMAN na NASA ARAL ng KATOLIKO ang PAGSAMBA sa MGA SANTO? haha NAGPAPATAWA ka naman at IM SURE ay PASUGO ang PINANGHAHAWAKAN MO 🙂

   Walang aral ang KATOLIKO na SAMBAHIN ang MGA SANTO 🙂

   Ikaw naman palibhasa ikaw ay NALINLANG NI SATANAS na NAGKUKUNWARING ANGEL 🙂

   2 Mga Taga-Corinto, 11:13 -15 Sapagka’t ang mga gayong tao ay mga BULAANG APOSTOL, mga MAGDARAYANG MANGGAGAWA, na NANGAGPAPAKUNWARING mga apostol ni Cristo. At HINDI KATAKATAKA: sapagka’t SI SATANAS man ay NAGPAPAKUNWARING ANGEL ng KALIWANAGAN. Hindi malaking bagay nga na ang kaniyang mga MINISTRO naman ay MAGPAKUNWARING MINISTRO ng KATUWIRAN; na ang kanilang wakas ay masasangayon sa kanilang mga gawa.

 6. Lester said,

  Sinasabi mo ba na ang Anak at Ama ay Iisa?

  • vanillae said,

   Inuulit ko lang bilang katapatan sa turo ni Jesus. Siya ang talagang nagsabi, “Ako at ang Ama ay iisa” (Juan 10:30).

   • Lester said,

    “Sumagot si Jesus, Sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ang nagpapatotoo tungkol sa akin. 26 Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. 27 Nakikinig sa akin ang aking mga tupa; nakikilala ko sila, at sumusunod sila sa akin. 28 Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanma’y hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman.

    29 Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat, a at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. 30 Ako at ang Ama ay iisa.” (Juan 25-30)

    -Iisa saan?
    Iisa sa kalagayan o paniniwala?
    Bakit niya sinabing ang ginagawa niya ay para sa Ama?

    Sinabi niyang,” Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ang nagpapatotoo tungkol sa akin.”

    Hindi bat malinaw na iba ang pinapatungkol niya na “Ako at ang Ama ay Iisa?
    ay hindi sa kalagayan o kapangyarihan kundi sa kanyang ginagawa?

   • vanillae said,

    Sapat na ang mga naisulat ko tungkol sa pagiging Diyos ni Jesus, pero upang subukang ipakita na ang tinutukoy ni Jesus ay hindi lang pagiging isa sa gawain, narito ang isang pahayag mula sa kanya: “Felipe, matagal nang panahon na ako ay kasama ninyo at hindi mo pa ako kilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabi: Ipakita mo sa amin ang Ama?” Kung ipadadala ko ba ang aking anak bilang aking kinatawan upang magsalita o gumawa para sa akin, sapat na bang sabihin niya sa mga gustong makakita sa akin, “Matagal nang panahon na ako ay kasama ninyo at hindi mo pa ako kilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabi: Ipakita mo sa amin ang Ama?” Alam kong mahirap itong unawaain para sa marami, pero ang bukas na isip ay makapagpapadali ng pagtanggap sa katotohanang ito.

    Hayaan ninyong magbigay ako ng isang praktikal na halimbawa tungkol sa kahulugan ng pagiging isa ng Ama at ng Anak. Halimbawang sumalok ka ng dalawang banga ng tubig sa isang balon upang inumin ng iyong mga bisita. Habang ihinahain mo ang mga tubig ay nagsalita ang isa sa mga bisita at sinabing, “Ayoko ng tubig mula sa pangalawang banga, ang gusto ko ay yung galing sa una,” hindi ka ba magtataka? Hindi mo ba masasabi o maiisip man lang, “Ang tubig sa unang banga ay siya rin tubig sa pangalawa. Ang dalawang ito ay iisa lamang”? Hindi sila iisa dahil pareho lang silang iniinom o dahil pareho silang pinanliligo o pinanlalaba o ipinanglilinis o kung ano pa man pagkakatulad ng gamit. Sila ay iisa dahil sa kanilang kalikasan. Iisang tubig lamang ang mga ito mula sa iisang balon bagamat nahati sa dalawang banga, at sa huli ay nahati sa maraming mga baso. Kahit sanlibong baso pa ang paglagyan, ang sanlibong ito ay iisa lamang. Si Jesus at ang Ama ay iisa dahil sa iisang kalikasang-Diyos. Muli, ito ang pinakaunang paksa ni Apostol Juan sa Ebanghelyo: “Sa pasimula pa ay naroroon na ang Salita. Ang Salita ay sumasa Diyos at ang Salita ay Diyos.” Tanging Diyos lamang ang naroon na sa pasimula, wala nang iba. Maaring sabihin ng iba, “Ang Salita at ang Diyos ay magkaiba dahil sinasabing ang Salita ay sumasa Diyos na tumutukoy sa dalawang magkaibang pag-iral.” Walang kailangang pagtalunan sa bagay na iyan. Malinaw na ang Salita at ang Diyos (Ama) ay dalawang magkaibang pag-iral. Pero totoo din na ang dalawang ito ay iisa dahil “ang Salita ay Diyos.” Upang padaliin ito, bibigyan ko ng pangalan ang dalawang banga ng tubig na nabanggit. Ang unang tubig ay tatawagin ko sa kalikasan nito (tubig) at ang pangalawa ay tatawagin kong Agua. Ngayon ay pagsasamahin ko sa isang banga ang dalawang tubig, pagkatapos ibubuhos kong muli sa isang bagong gawang sisidlan at sasabihin ko, “Pagkagawang-pagkagawa ng sisidlang ito ay naroon na ang Aqua. Kasama ng Agua ang tubig, at ang Agua ay tubig.” Kung posible mong makita ang bawat “particle” ng Agua na isinama sa tubig, masasabi mong sila ay dalawang magkaibang pag-iral, pero dahil pareho silang H2O, tama lang — at walang maaaring magprotesta — na sabihing ang dalawang ito ay iisa. Hindi talaga ito mahirap na konsepto, kailangan lang ng bukas na kaisipan at mababang kalooban.

  • Niel said,

   IISA ang ANAK at AMA [Juan 10:30]

   IISA SILA sa PANGANGALAGA at IISA din ang NAGMAMAY-ARI NG TUPA kundi ang AMA at ANAK na IISANG DIYOS 🙂

   Ezekiel 34:11
   Sapagka’t ganito ang sabi ng Panginoong Dios: Narito, ako, sa makatuwid baga’y ako, sisiyasat ng AKING MGA TUPA, at AKING HAHANAPIN SILA.

   Ezekiel 34:15
   Ako ay MAGIGING KANILANG PASTOR ng AKING MGA TUPA at aking pahihigain sila, sabi ng Panginoong Dios.

   Ezekiel 34:31
   At kayong MGA TUPA KO, na mga TUPA sa AKING PASTULAN ay mga tao, at ako’y inyong Dios, sabi ng Panginoong Dios.

   Juan 10:11
   AKO [Jesus] ang MABUTING PASTOR; ibinibigay ng mabuting pastor ang kaniyang buhay dahil sa mga tupa.

   Juan 10:14
   AKO [Jesus] ang MABUTING PASTOR; at nakikilala ko ang SARILING AKIN, at ang sariling akin ay NAKIKILALA AKO,

   Juan 10:16
   At mayroon AKONG IBANG MGA TUPA, na hindi sa kulungang ito: sila’y kailangan din namang DALHIN KO, at kanilang diringgin ang AKING TINIG; at sila’y magiging isang kawan, at magkakaroon ng isang pastor.

   Juan 10:26-27
   Datapuwa’t hindi kayo nagsisampalataya, sapagka’t HINDI KAYO SA AKING MGA TUPA.
   Dinirinig ng AKING MGA TUPA ang aking tinig, at sila’y aking nakikilala, at sila’y nagsisisunod sa akin:

   Juan 21:16-17
   Sinabi niya sa kaniyang muli sa ikalawa, Simon anak ni Juan, Iniibig mo baga ako? Sinabi niya sa kaniya, Oo, Panginoon; nalalaman mo na kita’y iniibig. Sinabi niya sa kaniya, Alagaan mo ang AKING MGA TUPA.
   Sinabi niya sa kaniya sa ikatlo, Simon, anak ni Juan, Iniibig mo baga ako? Nalumbay si Pedro sapagka’t sa kaniya’y sinabing makaitlo, Iniibig mo baga ako? At sinabi niya sa kaniya, Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay; nalalaman mo na kita’y iniibig. Sinabi sa kaniya ni Jesus, Pakanin mo ang AKING MGA TUPA.

   Gets? kaya si Jesus at Ama ay IISA PO sa PAGKADIYOS 🙂

  • Niel said,

   Uo IISA ang AMA at ANAK sa KADIOSAN [Juan 10:30]

   dahil ang DIYOS LAMANG ang NAGMAMAY-ARI ng TUPA

   Juan 10:30
   Ako at ang Ama ay IISA

   TAMA na ang CRISTO at ang AMA ay IISA sa LAYUNIN dahil SILA ay ang IISANG DIYOS na NAGMAMAY-ARI ng TUPA at ang PASTOR 🙂 [Tao\Believers]

   Ezekiel 34:11
   Sapagka’t ganito ang sabi ng Panginoong Dios: Narito, ako, sa makatuwid baga’y ako, sisiyasat ng AKING MGA TUPA, at AKING HAHANAPIN SILA.

   Ezekiel 34:15
   Ako ay MAGIGING KANILANG PASTOR ng AKING MGA TUPA at aking pahihigain sila, sabi ng Panginoong Dios.

   Ezekiel 34:31
   At kayong MGA TUPA KO, na mga TUPA sa AKING PASTULAN ay mga tao, at ako’y inyong Dios, sabi ng Panginoong Dios.

   Juan 10:11
   AKO [Jesus] ang MABUTING PASTOR; ibinibigay ng mabuting pastor ang kaniyang buhay dahil sa mga tupa.

   Juan 10:14
   AKO [Jesus] ang MABUTING PASTOR; at nakikilala ko ang SARILING AKIN, at ang sariling akin ay NAKIKILALA AKO,

   Juan 10:16
   At mayroon AKONG IBANG MGA TUPA, na hindi sa kulungang ito: sila’y kailangan din namang DALHIN KO, at kanilang diringgin ang AKING TINIG; at sila’y magiging isang kawan, at magkakaroon ng isang pastor.

   Juan 10:26-27
   Datapuwa’t hindi kayo nagsisampalataya, sapagka’t HINDI KAYO SA AKING MGA TUPA.
   Dinirinig ng AKING MGA TUPA ang aking tinig, at sila’y aking nakikilala, at sila’y nagsisisunod sa akin:

   Juan 21:16-17
   Sinabi niya sa kaniyang muli sa ikalawa, Simon anak ni Juan, Iniibig mo baga ako? Sinabi niya sa kaniya, Oo, Panginoon; nalalaman mo na kita’y iniibig. Sinabi niya sa kaniya, Alagaan mo ang AKING MGA TUPA.
   Sinabi niya sa kaniya sa ikatlo, Simon, anak ni Juan, Iniibig mo baga ako? Nalumbay si Pedro sapagka’t sa kaniya’y sinabing makaitlo, Iniibig mo baga ako? At sinabi niya sa kaniya, Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay; nalalaman mo na kita’y iniibig. Sinabi sa kaniya ni Jesus, Pakanin mo ang AKING MGA TUPA.

   Kung ang ARGUMENTO ng INC 1914 ay ang salitang “ONE GOD” eh PANO naman ang “ONE LORD” lalabas na HINDI din PANGINOON ang AMA dahil ONE LORD JESUSCHRIST ang MABABASA?

   hahahaha 🙂

 7. michael said,

  tama ang mga naka sulat at paliwanag ni vanillae..isang napakagandang halimbawa ito..more powers of ALL SERVANTS OF GOD..GODBLESSYOU ALL ^_^

 8. Err John Fabie said,

  Ang galing ako po’y lubos na nagpapasalamat sa pagkakasulat ng mga ito dahil namulat ako at nadagdagan ng kaalaman tungkol sa diyos ama at sa diyos anak na si jesus ngayon ay malinaw na po saakin kung bakit my mga santo pa at kung paanong naging diyos si jesus salamat po ng marami. Pero kung inyo pong mamarapatin nais ko lang po sanang mag tanong kung totoo po bang mali ang imahe na ni jesus na aming sinasamba bilang isang katoliko? kasi po may napanuod po ako sa palabas ni Bro. Soriano na hindi pwedeng lumikha ang sino man ng imahe ni jesus, kaya ako’y naguguluhan bilang katoliko bakit merong imahe si jesus? medyo magulo lang po tanong ko pero sana po maintindihan ninyo ang ibig kong sabihin salamat po ako nga po pala si Err John Fabie 21 years old katoliko at sana po’y mareplyan ninyo po ako kung hindi man po dito kahit sa email or facebook nalang po salamat po ng marami sa paglilinaw Godbless po

  • vanillae said,

   Salamat sa komento at tanong mo, Err John! Iminumungkahi ko na bilang Katoliko ay pag-aralan mo ang mga aral ng Simbahan, sa halip na ang aral ng mga nagsisilitaw na samahan mula sa hindi malamang pinanggalingan. Syempre, ayaw naman natin na naliligaw tayo sa sarili nating tahanan, at pagkatapos ay pupunta tayo sa kapitbahay para sauluhin ang pasikot-sikot sa kanilang bahay. Sana ay nakukuha mo ang ibig kong sabihin.

   Tungkol sa mga imahe o larawan ni Jesus, mag-ingat ka sa mapanlinlang na mga argumento. Una, hindi sinasamba ng mga Katoliko ang anumang larawan ninuman. Kahit ang anim na buwang sanggol ay nakakakilala sa pagkakaiba ng larawan sa totoong tao. Kapag tinanong mo ang isang bata kung sino ang nasa larawan, sasabihin niya ang pangalan ng taong nakikita niya doon, pero alam niya na hindi literal na nasa kapirasong papel yung mismong tao kundi ang kanyang imahe o image lamang. Tumitingin tayo nang may pagmamahal sa larawan ng ating pamilya o mga mahal sa buhay pero hindi ang larawan ang minamahal natin kundi ang mga nakalarawan doon. Nagbibigay galang tayo sa watawat ng Pilipinas dahil sinisimbolo nito ang ating bansa, pero alam natin na ang watawat ay hindi ang mismong bansa. Ganun lang kasimple ang konsepto sa paggamit ng mga larawan o imahe, pero dahil may mga taong gustong magmarunong kaya pati mga simple at pang-araw-araw na bagay ay hindi na nila magawang unawain.

   Mayroon naman nagsasabing wala daw nakakita kay Jesus sa panahon ngayon kaya hindi siya pwedeng iguhit ng larawan. They are missing the point. Kung magiging totoo lang sana sila sa kanilang sarili at sa kanilang pag-aaral, hindi man lang nila maiisip ang ganitong kahangalan. Wala rin naman nakakita kay Cleopatra sa panahong ito pero nagagawa siyang ilarawan. Wala ngang nakakita kay Jesus sa panahong ito pero nagpoprotesta ba ang mga pekeng pastor na ito kapag nanonood sila ng movie tungkol kay Jesus o sa Ebanghelyo dahil hindi naman totoong mukha ni Jesus at ng mga apostol ang nakikita nila sa motion pictures? Hindi naman, di ba? Gusto lang nilang ipangalandakan na may alam sila sa Biblia at sa kalooban ng Diyos, pero lalo lang silang nagmumukhang mangmang.

   Maaari mo rin basahin ang artikulong ito at ang mga komento para sa mas detalyadong impormasyon: https://sicar.wordpress.com/mga-rebulto-sa-loob-ng-simbahan/

 9. jayson palado said,

  thanks po sa npakagandang argumento na ibinahagi mo sa aming mga mananampalataya. salamat po kuya vanillae. God Bless You po. 🙂

 10. paul john said,

  ako po ay naniniwala na si Jesus ay DIYOS pero tama parin po ba ang pananalangin na paulit-ulit?… ang DIYOS ba ay natutuwa sa panalanging paulit-ulit…

  • vanillae said,

   Ang mahalaga ay totoo ang pananalangin at hindi “mechanical repetition”. Si Jesus man ay nanalangin din ng paulit-ulit sa kanyang mga huling oras gamit ang parehong mga salita, pero hindi ito pagpapakita ng kawalan ng tiwala sa Diyos, sa halip ay nagpapakita ng kataimtiman ng intensyon. Layunin din nito na manatiling konektado sa Diyos sa katahimikan at pag-iisa, nang hindi nangangailangan ng pagamit ng iba-ibang mga salita. Alam na ng Diyos kung ano ang saloobin natin, kailangan lang natin itong ipahayag hindi alang-alang sa Diyos kundi alang-alang sa ating sarili. Dapat tayo mismo, mai-focus natin ang sarili sa kung ano ang intensyon natin at mangyayari iyon kung paulit-ulit natin itong sinasambit. Kung ang pagbabasehan ay ang pagkaalam ng Diyos sa laman ng ating puso, hindi na kakailanganin pang manalangin. Pero ang layunin ng pananalangin ay hindi para ipaalam sa Diyos ang ating intensyon kundi para ipaalam natin sa ating sarili at para magkaroon tayo ng patuloy na ugnayan sa Diyos. Kaya paulit-ulit man o hindi, ang mahalaga ay nagsisilbi itong tagapagpatibay ng relasyon natin sa Diyos at tagapagpaunawa natin sa sarili.

 11. alkham said,

  lahat sila ay na niniwala kai Jesus… tagasunod ni Jesus.. Pero ang masakit bakit sila nagtatalo at hindi nakkaunawaan sa kapareho nilang gumagamit ng aklat ng Ebanghilyo…? bakit sila hindi magkaiisa…? anong dahilan ng pagkabahagi bahagi sa tagasunod ni Jesus… ano ba ga ang nasa isip nila… at isi rin naman ang kanilang pinapaniwalaan…

  • vanillae said,

   Nakakalungkot nga ang katotohanang yan, pero wala tayong ibang magagawa kundi hangaring matagpuan ng lahat ang katotohanan, kung saan man ito matatagpuan. Ganito ang sitwasyon ng lahat ng pananampalataya–may maliit o malaking paghihiwalay. Ang kailangan lang nating maunawaan ay may iisang katotohanan at tungkulin nating ito ay hanapin.

 12. Ruth said,

  Si Kristo ay tao gaya ng nakasulat sa juan 8:40
  “datapwat ngayoy pinagsisikapan ninyo akong patayin na TAONG sa inyo ay nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos ito ay hindi gawa nu abraham”

  Iisa lamang ang Diyos at ito ang ama. Sa pagbabasa ng bibliya ay wag nating isuot ang ating mga relihiyon. Unawain natin para sa
  ating ikaliligtas. Bakit hindi mo siyasatin ang Iglesia Ni Cristo. Bibliya ang sasagot sa tanong nating lahat.

  • vanillae said,

   Sinasabi mong sa pagbasa ng Biblia ay “huwag nating isuot ang ating mga relihiyon”, pero sa huli ay iminumungkahi mong siyasatin ang “Iglesia ni Cristo”. Dapat bang bigyang-kahulugan ang Biblia nang walang impluwensya ng relihiyon o ayon sa relihiyon?

  • Niel said,

   Jn 8:40 ANSWER

   TANONG:

   Sa Juan 8:40 ba si Jesus ay NAKITULAD NA SA TAO kaya nasa ANYONG TAO na SIYA DIYAN [Fil 2:5-8 Ang Bibliya] ?

   Hehehehe

   May mga KULTO na nagsasabing si Jesus ay TAO at HINDI DAW DIYOS dahil ayon sakanila si Jesus daw mismos ay nagsabing SIYA AY TAO [Juan 8:40]

   Ating alamin kung TAMA ba o MALI ang UNAWA nila sa Juan 8:40 ito nga ba ay BIBLIKAL na TAO at HINDI DIYOS ang CRISTO o MALI dahil ayon sa BIBLIYA si Jesus ay DIYOS na NAGING TAO o NAKITULAD SA TAO?

   TAO at HINDI DIYOS

   VERSUS

   DIYOS na NAGING TAO o NAKITULAD SA TAO

   BIBLE EXPLANATION:

   1 Pedro 1:20 Ang Bibliya 1905
   Na NAKILALA NGA NANG UNA bago itinatag ang sanglibutan, nguni’t inihayag sa mga huling panahon dahil sa inyo,

   Isaiah 7:14 NWT
   Therefore, Jehovah himself will give you a sign: Look! The young woman* will become pregnant and will give birth to a son,+ and she will name him Im·man′u·el.

   #Footnote: Immanuel means “WITH US IS GOD”

   Mt 1:23 NWT
   “Look! The virgin will become pregnant and will give birth to a son, and they will name him Im·man′u·el,” which means, when translated, “WITH US IS GOD”.

   John 1:1-3 WE
   1 The Word already was, way back before anything began to be. The Word and God were together. The Word was God.
   2 Before anything began to be, the Word was there with God.
   3 God made everything by the Word. Nothing has been made without him.

   John 1:10 WE
   He, the Word, was in the world. Yes, he even made the world. And yet the world did not know him.

   John 1:14 WE
   The Word became man and he lived among us. We saw with our own eyes that he is great. He is great the way God the Father made his only Son great. We saw that he is full of loving kindness and truth.

   Fil 2:5-8 MBB
   Magpakababa kayo tulad ni Cristo Jesus: na bagamat SIYAY DIYOS [Anyong Diyos – Ang Bibliya] hindi nagpilit na MANATILING KAPANTAY ng Diyos, Bagkus HINUBAD NIYA ang LAHAT NG KATANGIAN NG PAGKA-DIYOS. NAGKATAWANG TAO [Nakitulad sa Tao – Ang Bibliya] at namuhay ng isang alipin [Nag ANYONG ALIPIN – Ang Bibliya] nang MAGING TAO [Nang masumpungan sa ANYONG TAO – Ang Bibliya] siyay nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan oo hanggang kamatayan sa krus.

   Ngayon makikita natin na TAMA ang sinabi ni Jesus na siya ay TAO sa John 8:40 dahil sa mga panahong iyan ang DIYOS na si Jesus ay NAGING TAO o NAKITULAD SA TAO [Jn 1:14 Phil 2:5-8] kaya ang HUMAN NATURE ni Jesus ang nasa Juan 8:40 at HINDI ang pagkaDIYOS nito. Maliwanag sa bibliya na si Jesus ay TUNAY NA DIYOS at TUNAY NA TAO.

   Ang violent reaction? Just post a comment 🙂 and i will answer your argument 🙂

   Ang DIYOS AMA at si TOMAS ay NAGPATOTOO RIN sa pagkaDIYOS ng PANGINOONG JESUS [Heb 1:8, Juan 20:28-29]

   • Anthony said,

    Im·man′u·el – meaning with us is God. hindi ibig sabihin na ang may pangalan nito ay Diyos bagkus ito ang KAHULUGAN lamang ng pangalan.

   • vanillae said,

    Sa kasaysayan ng kaligtasan, ang pangalan ay hindi lamang katawagan o pagkakakilanlan. Ito ay may kinalaman sa kalagayan at sa misyon ng pinangalanan. Ang Emmanuel ay hindi proper name ng Cristo dahil ang pangalan niya ay Jesus. Sa halip, inilalarawan ng pangalang ito ang katotohanan ni Jesus: na siya ay “Diyos sa piling natin” — Emmanuel.

 13. Ruth said,

  Hindi ka namamali ng nalalaman. Si kristo ay tao. Nagkamali ka sa yong dapat sambahin. Kung si kristo nga ay inaari nyang isa lang ang diyos at yun ang ama. Dapat natin itong sundin bilang isang kristiano. At iisa lamang ang iglesia na nasasaad sa bibliya na nakasulat sa roma 16:16.

  • vanillae said,

   Kung hindi ako nagkakamali, itinuturo ng “Iglesia ni Cristo” (na itinatag ni Felix Manalo) na sambahin si Cristo bagamat siya ay “tao lang”.

   • Ruth Margareth said,

    Unang una hindi si Ka Felix Manalo ang nagtatag sa Iglesia. Kung napapansin niyo “Iglesia ni Cristo” ang pangalan dahil si Cristo ang nagtatag nito. Kahit na siya ay tao, ginagalang namin siya dahil siya lang ang natatanging banal sa lahat ng tao. Sana mabuksan din ang isipan ninyo. Maraming maitutulonf ang pagtatanong.

   • vanillae said,

    From her humble beginnings in the Far East in 1914, the Iglesia ni Cristo also known as INC, has grown to be the largest entirely indigenous Christian church in the Philippines…

    http://www.iglesianicristowebsite.com/

    Nagsimula ang “Iglesia ni Cristo” noong 1914, hindi noong itinatag ni Jesucristo ang kanyang Iglesia 2000 taon na ang nakakaraan. Ang pagkakaroon ng pangalang “Iglesia ni Cristo” ay hindi katunayan na ito ay kay Cristo o itinatag niya. Kahit sinong tao ay pwedeng magtayo ng isang organisasyon at tawagin itong “Iglesia ni Cristo”. Ang totoo, marami nang mga sekta ang gumamit ng pangalang Church of Christ bago pa ang kay Felix Manalo.

  • Niel said,

   Roma 16:16 po “mga iglesia ni Cristo” means PEOPLE PERSON BELIEVERS at HINDI ang INC 1914 sa PUNTA STA ANA 🙂

 14. michael said,

  si cristo ay tao, kung si cristo ay diyos sino ang nagsugo saknya, alangan nman dyos dn edi magiging dlawa na ang dyos

  • vanillae said,

   Kung hindi nyo masakyan ang konsepto na para bang may dalawang Diyos dahil may isinugong Diyos at may nagsugong Diyos, mas marami pang ganyan ang mababasa ninyo sa Kasulatan. Pero hindi rin ito nangangahulugan na mayroon ngang dalawang Diyos. Ang Diyos ay hindi tao o tulad ng ibang nilalang, at hindi natin pwedeng limitahan ang kanyang kalikasan at kalagayan sa pamamagitan ng kapos nating kaisipan.

   Alam nating tayo ay binautismuhan o itinalaga sa pangalan ng Diyos, hindi ng tao o ng anghel. Hindi tayo iniligtas para sa nilalang kundi para sa lumalang — sa Diyos. Alam din natin na binautismuhan tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Pinatutunayan ng Kasulatan na ang bawat isa sa mga personang ito ay nagmula sa kawalang-hanggan, at walang isa man sa kanila ang nilikha, bagamat kung minsan inilalarawan ang kanilang pagdating na para bang sila ay dating hindi umiiral. Ginagamit lang ang ganung pamamaraan ng pagsasalita para maabot ng isip ng tao.

   Hindi kailangan malito tungkol sa pagsusugo at pagiging sugo, dahil ang pinag-uusapan natin ay tatlong persona o tatlong magkakahiwalay na kamalayan. Hindi isinugo ng Ama ang kanyang sarili kundi ang Anak o ang Salita. Hindi rin niya isinugo ang sarili o ang Anak noong isinugo niya ang Espiritu Santo. Magkakaibang persona ang tatlong ito bagamat iisang Diyos. Hindi naman labis na napakahirap unawain ang konsepto ng tatlong persona sa iisang Diyos, kailangan lang na maging bukas tayo at huwag isipin na alam na natin ang lahat.

  • Niel said,

   hahahaha Hindi Magiging Dalawa ang Diyos bagkus ang Ama at Anak ay IISA 🙂 Juan 10:30 baka sabihin MO na IISA ang AMA at ANAK sa PANGANGALAGA NG TUPA? TAMA KA din NGUNIT KULANG ang NALALAMAN MO dahil ang DIYOS LAMANG ang NAGMAMAY-ARI NG TUPA at ITO ay ang IISANG DIYOS na ang AMA at si JESUCRISTO 🙂

   Ezekiel 34:11
   Sapagka’t ganito ang sabi ng Panginoong Dios: Narito, ako, sa makatuwid baga’y ako, sisiyasat ng AKING MGA TUPA, at AKING HAHANAPIN SILA.

   Ezekiel 34:15
   Ako ay MAGIGING KANILANG PASTOR ng AKING MGA TUPA at aking pahihigain sila, sabi ng Panginoong Dios.

   Ezekiel 34:31
   At kayong MGA TUPA KO, na mga TUPA sa AKING PASTULAN ay mga tao, at ako’y inyong Dios, sabi ng Panginoong Dios.

   Juan 10:11
   AKO [Jesus] ang MABUTING PASTOR; ibinibigay ng mabuting pastor ang kaniyang buhay dahil sa mga tupa.

   Juan 10:14
   AKO [Jesus] ang MABUTING PASTOR; at nakikilala ko ang SARILING AKIN, at ang sariling akin ay NAKIKILALA AKO,

   Juan 10:16
   At mayroon AKONG IBANG MGA TUPA, na hindi sa kulungang ito: sila’y kailangan din namang DALHIN KO, at kanilang diringgin ang AKING TINIG; at sila’y magiging isang kawan, at magkakaroon ng isang pastor.

   Juan 10:26-27
   Datapuwa’t hindi kayo nagsisampalataya, sapagka’t HINDI KAYO SA AKING MGA TUPA.
   Dinirinig ng AKING MGA TUPA ang aking tinig, at sila’y aking nakikilala, at sila’y nagsisisunod sa akin:

   Juan 21:16-17
   Sinabi niya sa kaniyang muli sa ikalawa, Simon anak ni Juan, Iniibig mo baga ako? Sinabi niya sa kaniya, Oo, Panginoon; nalalaman mo na kita’y iniibig. Sinabi niya sa kaniya, Alagaan mo ang AKING MGA TUPA.
   Sinabi niya sa kaniya sa ikatlo, Simon, anak ni Juan, Iniibig mo baga ako? Nalumbay si Pedro sapagka’t sa kaniya’y sinabing makaitlo, Iniibig mo baga ako? At sinabi niya sa kaniya, Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay; nalalaman mo na kita’y iniibig. Sinabi sa kaniya ni Jesus, Pakanin mo ang AKING MGA TUPA.

  • Niel said,

   Ang Sinugo ng Ama ay ang kaniyang KAISA-ISANG ANAK o ang ONLY BEGOTTEN GOD

   John 1:18 Aramaic Peshitta
   Aloha NO MAN hath ever seen the ONE BEGOTTEN GOD he who is in the bossom of his Father he hath declared him.

   Sa katunayan BAGO PA ang DIYOS ANAK ay ISUGO ng AMA sa LUPA upang MAKITULAD SA TAO at MAKITA sa ANYONG TAO [Fil 2:5-8] ay PINAKILALA NIYA na ITO at NILUWALHATI bilang DIYOS [Juan 17:5]

   Heb 1:8 Ang Bibliya
   Nguni’t tungkol sa ANAK AY SINASABI, Ang iyong luklukan, OH DIOS, ay magpakailan man; At ang setro ng katuwiran ay siyang setro ng iyong kaharian.

   Ang AMA at ANAK ay MAGKASAMA NA sa PASIMULA PA at kung WALA ang ANAK sa PASIMULA ay WALANG MAGAGAWA ang AMA

   Mikas 5:2
   Nguni’t ikaw, Beth-lehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libolibo ng Juda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel; na ang pinagbuhatan niya ay MULA NANG UNA, MULA NANG WALANG HANGGAN.

   Juan 1:1-2 MBB
   Sa pasimulA pay NAROON NA ang Salita. KASAMA ng Diyos ang Salita at ang SALITA AY DIYOS. KASAMA NA SIYA [Jesus] ng Diyos sa PASIMULA PA.

   1 John 1:1-2 Ang Bibliya
   Yaong BUHAT SA PASIMULA, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan, at nahipo ng aming mga kamay, tungkol sa SALITA ng buhay;
   (At ang BUHAY AY NAHAYAG, at aming nakita, at pinatotohanan, at sa inyo’y AMING IBINABALITA ang buhay, ang BUHAY NA WALANG HANGGAN, NA KASAMA NG AMA at sa atin ay nahayag);

   1 Pedro 1:10-11
   Tungkol sa kaligtasang ito masusing nagsiyasat at nagsuri ang mga propetang humula sa kaloob na itong nakalaan sa inyo. Sinuri nila kung kailan at paano ito mangyayari. Ang panahong ito ang tinutukoy ng ESPIRITU NI CRISTO na sumasakanila NANG PAUNANG IPAHAYAG sa kanila ang hirap na titiisin ni Cristo at ang parangal na tatamuhin niya.

   John 1:3 KJV
   All things were made by him and WITHOUT HIM [Jesus] was NOT anything made that was made.

   Kung babasahin ang 1 Pedro 1:10-11 makikita na NANGARAL NA ang TRUE IDENTITY ni JESUS bilang SPIRITO bago pa SIYA ay MAKITULAD SA TAO. at ITO ay PINATUNAYAN ni JESUS at ni JOHN

   Jn 8:58 Goodspeed Bible [v56-58]
   Truly Truly I tell You said Jesus, I have EXISTED before abraham was born.

   John 1:15 CEV
   John spoke about Him [Christ] and SHOUT! “This is the one I told you would come! He is greater than I am, because HE [Jesus] WAS ALIVE before I was born.

   KATUNAYAN na si JESUS ay TUNAY NA DIYOS at TAO sapagkat SI JESUS ay DIYOS na NAKITULAD SA TAO kaya NAKITA at NAPUNTA sa ANYONG TAO sa ibang TALATA ay NAGING TAO [Fil 2:5-8, Juan 1:1-3,14,Rev 19:13]

 15. porschia said,

  bkit ganun, . Napakatalino ng diyos ni utak natin na karampot ay hindi natin maaarok ang kanyang katalinuhan at kabanalan, kaya nga sinabi niya mapalad ang mga hindi nakakakita pero nananalig sa akin sa puso at damdamin, , Kahit kelan ,, wala siyang iniwan na bakas pigura larawan o anuman para sambahin ntin, dun nga nya pinapatunayan kung tlgang totoo tayo sa knya,, nsa bible yan, papayag ka ba kung kaw ang diyos ang minsang gawa ng tao hindi perpekto minsan tabingi,minsan may hindi pantay sa pagkakagawa, my diyos ba na binibenta sa kalsada nilalako, , kung ang sa mga pictures nmn,, batas ng tao yan eh, natural my picture tayo alaala, pro pagdating sya diyos ibang usapan na,, hindi nmn siya tao eh para sa picture lng tingnan ng tingnan ,,. .

  • vanillae said,

   I am afraid you’re making things very complicated. Ang Diyos ay naging tao para magawa nating siyang maunawaan. Nakipamuhay siya sa atin para muling maibahagi ang kanyang buhay. Ginawa niya ang lahat para pumantay sa ating antas. Nagkatawang-tao siya. Hindi lang basta tao, kundi karaniwang tao. Pero hindi pa siya nakuntento doon. Naging literal na pagkain siya para sa atin, at ginawa niyang utos ang pagkain sa kanyang laman para masigurong magiging bahagi ng ating katawan ang kanyang katawan.

   Hindi tamang sabihin na hindi siya nag-iwan ng bakas. Ang kanyang pagiging tao ay naglalayon na mag-iwan ng bakas – upang may mga matang makakita sa kanya at magpatotoo. Kung hindi ganun, hindi na lang siya dapat naging tao. At sa pagiging tao niya, siya ay may hugis, larawan, hulma, pisikal na anyo. Kung mapalad man ang nananalig kahit hindi nakakita sa kanya, hindi ito nangangahulugan na hindi masyadong mapalad ang mga nakakita sa kanya.

   Simple lang ang Diyos, dahil siya ay kapayakan at kadalisayan. Bagamat walang sinlalim ang kanyang karunungan, hindi nito sinasalungat ang talino ng tao na sa kanya din nagmula. Ang kasalungat lang nito ay ang maling pagamit ng kaalaman. Walang ibang pinagmulan ang karunungan ng tao kundi ang Diyos, at hindi ito dapat pinag-aaway o pinagsasalungat. Ang kalikasan ng tao ay nakadisenyo para sa pagkilala sa Diyos, at ang kanyang mga kauhawan ay kauhawan sa Diyos. Ang pagkahila ng isip ng tao sa mga larawan at kagandahan at kasama sa plano ng Diyos. Hindi iba ang sa tao at iba ang sa Diyos. Sa lahat ng pagkakataon, ang Diyos ay nagsusumikap na makipagtagpo sa tao sa lahat ng bagay. Dapat nating alalahanin na si Jesus ay larawan ng Ama. Ang Diyos ang pinagmulan ng konsepto ng larawan.

   • Anthony said,

    hindi kailanman bumaba ang Diyos o nagkatawang tao upang ipakilala niya ang sarili Niya. buhat pa ng simula ay gumagamit na siya o nagsusugo na Siya ng mga taong magpapahayag ng Kanyang kalooban. nasusulat nga sa biblia: “Ako’y Diyos at hindi tao”

   • vanillae said,

    Mali ka sa pagsasabing hindi kailanman bumaba ang Diyos. Sa Genesis 1:5 ay mababasang, “Bumaba si Yahweh upang tingnan ang lunsod at ang toreng itinayo ng mga tao,” at sa verse 7 ay sinabi niyang, “Ang mabuti’y bumaba tayo at guluhin ang kanilang wika upang hindi sila magkaintindihan.” Bukod diyan, ang Shekina ay ang presensya ng Diyos sa lupa. Mali rin na sabihing hindi nagpakilala ang Diyos sa pamamagitan ng pagkakatawang-tao. Sinasabi ni Pablo tungkol kay Jesus, “Sa kanya naging katawan ang kabuuan ng pagka-Diyos na nananahan sa kanya” (Colosas 2:9).

    Oo, ang Diyos ay nagsugo ng mga propeta para ipaalam ang kanyang kalooban, pero sa huli ay mismong ang Anak ang isinugo niya. Ito ay inilarawan ni Jesus sa pamamagitan ng isang talinghaga. Sa talinghagang iyon ay ipinapakita na ang karangalan ng ama ay walang pinagkaiba sa karangalan ng anak, kaya noong pinatay ang kanyang anak, pinatay niya rin ang mga may sala. Pinatutunayan ito ng mismong pahayag ni Jesus na sa pasimula pa lang ay magkasalo na ang Ama at ang Anak sa kaluwalhatian ng iisang pagka-Diyos: “Kaya, Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang kaluwalhatiang taglay ko sa piling mo bago pa likhain ang daigdig” (Juan 17:5).

    Noong sinabi ni Yahweh sa Osea 11:9 na siya ay hindi tao, ang tinutukoy niya ay ang katangian ng tao na madaling nadadala ng bugso ng damdamin. Hindi tungkol sa kanyang kalikasan ang tinutukoy na dito. Bukod doon, malayo pa ang panahong iyon sa panahon ng pagkakatawang-tao ni Cristo. Ito ang konteksto ng nabanggit na talata:

    “Hindi ko ipadarama ang bigat ng aking poot;
    Hindi ko na muling sisirain ang Efraim.
    Sapagkat ako’y Diyos at hindi tao,
    ang Banal na Diyos na nasa kalagitnaan ninyo,
    at hindi ako naparito upang kayo’y wasakin.”

    Mahalagang maunawaan ang ibig ipakahulugan ng mga salita ayon sa konteksto nito at hindi basta hinugot lang.

 16. Ruel_17 said,

  Vanillae, Magandang araw sa iyo! Itatanong ko lang sana anu po ba yung mga dapat kung gawin para makapunta ako sa langit(heaven)? Saka totoo po bang kapag namatay akong hindi ako nabibinyagan, mapupunta po ba ang kaluluwa ko sa porgatoryo? At anu po bang pinagkaiba ng porgatoryo sa langit at impyerno? Pakisagot na lamang lahat iyan. Yun lamang po. Maraming Salamat! GOD Bless!

  • vanillae said,

   Ang pinakasiguradong daan patungo sa langit ay si Jesus. Kung magiging matapat ka sa pagsunod sa kanya, makakarating ka. Kung Katoliko ka, magsimba ka kahit tuwing Linggo man lang. Ito ang magsisilbing pagkain ng iyong kaluluwa. Kung gusto mo ng “supplement”, pwede ka rin magsimba sa iba pang mga araw. Bawat Misa na dadaluhan mo nang buong katapatan ay magbubuhos ng biyaya sa iyong kaluluwa, at tutulungan ka nitong maging banal.

   Kung matanda ka na at namatay nang hindi nabibinyagan, tanging ang Diyos ang makapagsasabi kung sa anong estado ka mapupunta. Kung sanggol ka, makakarating ka sa langit dahil wala ka pang personal na kasalanan.

   Ang langit at impyerno ay parehong permanente at pinal na kalagayan, samantalang ang purgatoryo ay pansamantalang estado ng pagdalisay sa mga kaluluwang nakatakda sa Kaharian ng Diyos.

   Sana ay nakatulong akong maliwanagan ang iyong mga katanungan.

 17. jay montemayor said,

  si kristo ay diyos,sapagkat sinabi nya,ang nakakita sa akin ay nakakita sa ama,ano paliwanag mo dyan.
  at sinabi din nya ako ang alpha at ang omega,i am the beginning and the end.
  at sinabi ng ama na sya si ako nga ta sinabi din yan ni kristo na sya si ako nga din,maliwanag na si kristo at ang ama ay iisa

 18. jay montemayor said,

  ang relihiyon na itinatag ng kung sino sya ang ulo,ang iglesia na itinatag ni kristo ay iglesia ni kristo ang iglesia na itinatag ni manalo ay iglesia ni manalo

 19. jay montemayor said,

  sabi ng katabi ni kristo sa krus na magnanakaw,sinabi nya kay Kristo, Diyos ko isama mo ako sa iyong paraiso,ang sagot ng Panginoon,ngayon din isasama kita sa aking Paraiso,kung hindi Diyos si Kristo bakit sya nangako ng buhay na walang hanggan.

 20. jay montemayor said,

  basahin nyo ang john 1:1
  sa pasimula ay salita
  at ang salita ay sumasa Diyos
  at ang salita ay nagkatawang tao
  at ang salita ay Diyos

  ano ang salita…….kapangyarihaan…hindi nakikita
  at ang Diyos ang salita
  para makita ang DIYOS,nagkatawang tao siya,siya si Kristo
  at maliwanag na si Kristo at ang Ama ay iisang DIYOS.

  ano pagkaintindi nyo,mamaliin nyo…lalaktawan nyo na naman para humanap ng kasagutan,maliwanag yan

 21. jay montemayor said,

  hindi sinasamba ng katoliko ang mga rebulto ng santo,ito ay aming iginagalang dahil sa kanilang mga ginawa,..ang sinasamba namin ay ang Diyos…pag nagdasal kami ay Ama namin sumasalangit ka….hindi sumasa rebulto ka.

  iba ang veneration sa adoration……magbasa ka kaibigan.

 22. jay montemayor said,

  ang FOUNDER ng aming Iglesia ay namatay,sa ikatlong araw ay nabuhay,pero yung founder nyo namatay hanggang ngayon patay

 23. mark said,

  kaya ko pong patunayan sa inyo na tao po si cristo at hindi Diyos gamit ang mga mumunting talata na nakasulat sa bibliya

  • Niel said,

   Sige IPOST MO NA SIR at ng MAKITA MO na KULANG at MALI-MALI ang UNAWA MO hehehe 🙂

 24. Weng said,

  Makikiraan lamang po, Pero hindi ba’t kaya ibinigay ng Diyos ang kanyang kaisa isang anak ay para may mamagitan sa Diyos at sa Tao na kung sino man ang sumampalataya kay Jesus ay hindi mapapahamak kundi magkakarun ng buhay na walang hanggan.

  JUAN 3:16
  16Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya’t ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.

  Mangyari po kasi na dati ay meron pang tipan ng Diyos na ipinagawa sa panahon ni Haring Solomon, dito sa tipan na ito ininaalay ang mga bagay, hayop at iba pa kapag tayo ay nakakagawa ng pagkakasala, subalit nagalit ang Diyos sa tao kaya naman nya ito winasak dahil na rin sa maling pamumuhay ng tao at maling pagsamba, kaya naman niya naibigay ang kanyang anak (Jesus) upang humalili sa Tipan ng Diyos,Wala po isa man sa atin ang maaring magbigay ng sariling pakuro kuro sa kung ano man ang nakasaad dahil ang totoo po ay wala naman tayong naiambag o naitulong nung gawin ang buong kalawakan kasama ang mundo at ang mga naninirahan dito, Sino po ba tayo para magbigay ng sariling komento sa gawa ng diyos at utos nya tayo po ay isa lamang sa maraming bagay na ginawa ng diyos

  Kung patuloy po nating susundin ang sarili nating pagunawa sa kautusan, ito po’y walang patutunguhan, Unawain po nating maigi ang SALITA NG DIYOS at wag sariling pangunawa ang ating sundin.

  Mangyari po lamang na basahin natin ang Libro ni JOB.

  Wag po nating hayaan na mabulag tayo ng sarili nating pangunawa, tandaan po natin isa man sa atin ay walang kasigaraduhan na maliligtas kung hindi natin matatangap ang kaisa isang anak ng Diyos yun ang si (Jesus).

  At kahit ano pa mang relihiyon ang ating aniban ay hindi sapat upang tayo ay mailigtas.

  Ang tanong ko lamang po.
  1. Ano po ba ang dapat pagtalunan kung ang mismong salita na ng diyos ang nangungusap sa atin.

  2. SIno ba ang makikinabang sa pagtatalong ito.

  Nawa’y pagpalain po tayo ng Diyos na lumikha sa atin sa pangalan po ni Jesus na syang nagiisang ating tagapaglitas. Amen…

  Maraming Salamat po.

 25. Niel said,

  MALI ang ARAL ng IGLESIA NI CRISTO 1914 na NASA ISIP ng AMA ang CRISTO sa PASIMULA at UMIRAL LAMANG pagkaPANGANAK ni MARIA…

  Bakit nga ba TAMA ang ARAL na si JESUS ay EXISTED o UMIIRAL NA sa PASIMULA na KASAMA NG AMA?

  10 POINTS to consider why IGLESIA NI CRISTO ARGUMENTS FAILED….

  #1 NAROON NA at KASAMA

  Juan 1:1-2 MBB
  Sa pasimulA pay NAROON NA ang Salita. KASAMA ng Diyos ang Salita at ang SALITA AY DIYOS. KASAMA NA SIYA [Jesus] ng Diyos sa PASIMULA PA.

  Note: Basahin ang Pahayag 19:13 si JESUS ang “SALITA”

  #2 Si Jesus ang BUHAY na KASAMA sa PASIMULA

  1 John 1:1-2 Ang Bibliya
  Yaong BUHAT SA PASIMULA, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan, at nahipo ng aming mga kamay, tungkol sa SALITA ng buhay;
  (At ang BUHAY AY NAHAYAG, at aming nakita, at pinatotohanan, at sa inyo’y AMING IBINABALITA ang buhay, ang BUHAY NA WALANG HANGGAN, NA KASAMA NG AMA at sa atin ay nahayag);

  #3 Si JESUS ang NAGTURO sa PROPETA ng KANILANG ISUSULAT ukol sa DARANASIN NIYA sa kaniyang PAKIKITULAD SA TAO [Fil 2:5-8 Ang Bibliya]

  1 Pedro 1:10-11
  Tungkol sa kaligtasang ito masusing nagsiyasat at nagsuri ang mga propetang humula sa kaloob na itong nakalaan sa inyo. Sinuri nila kung kailan at paano ito mangyayari. Ang panahong ito ang tinutukoy ng ESPIRITU NI CRISTO na sumasakanila NANG PAUNANG IPAHAYAG sa kanila ang hirap na titiisin ni Cristo at ang parangal na tatamuhin niya.

  #4 Ang CRISTO ay NAGSASALITA bago pa MAKITULAD SA TAO [Fil 2:5-8] ang NASA ISIP o PLANO ay HINDI MAAARING MAKAPAGSALITA.

  Hebreo 10:5
  Kaya’t PAGPASOK NIYA [Jesus] pagpasok niya sa sanglibutan, AY SINASABI, Hain at handog ay hindi mo ibig. Nguni’t isang katawan ang sa akin ay inihanda mo;

  #5 NAKITA ni PROPETA ISAIAS ang CRISTO gayong HINDI MAAARING MAKITA ng TAO ang NASA ISIP NG AMA.

  Juan 12:39-40
  Hindi nga sila makapaniwala sapagkat tulad ng sinabi ni Isaias, Binulag ng Diyos ang kanilang mga mata at pinatigas ang kanilang mga puso, upang sila’y hindi makakita, ni makaunawa ang kanilang mga isip, baka pa sila’y manumbalik sa akin at sila’y pagalingin ko.” SINABI ITO NI ISAIAS sapagkat NAKITA NIYA ang kaluwalhatian ni Jesus, at nagpahayag siya tungkol kay Jesus. nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos at nagpahayag siya tungkol kay Jesus.

  #6 Si JESUS ang NAGLIGTAS sa LUMANG TIPAN at HINDI MAAARING MAGLIGTAS ang NASA ISIP o isang PLANO.

  Exo 12:51 ESV
  And on that very day THE LORD brought the people of Israel out of the land of Egypt by their hosts.

  Heb 3:16 ESV
  For who were those who heard and yet rebelled? Was it not all those who left Egypt led by Moses?

  SINO ba YUNG LORD na YUN?

  Jude 1:5 ESV
  Now I want to remind you, although you once fully knew it, THAT JESUS, WHO SAVED PEOPLE OUT OF THE LAND OF EGYPT, afterward destroyed those who did not believe.

  #7 PINATUNAYAN ni JESUS na SIYA ay EXISTED

  Jn 8:58 Goodspeed Bible [v56-58]
  Truly Truly I tell You said Jesus, I have EXISTED before abraham was born.

  #8 PINATUNAYAN ni JOHN na si JESUS ay EXISTED NA.

  John 1:15 CEV
  John spoke about Him [Christ] and SHOUT! “This is the one I told you would come! He is greater than I am, because HE [Jesus] WAS ALIVE before I was born.

  #9 Dahil WITHOUT HIM [Jesus] ay WALANG MAGAGAWA ang AMA.

  John 1:3 KJV
  All things were made by him and WITHOUT HIM [Jesus] was NOT anything made that was made.

  #10 ALAM ni JESUS na NILULUWALHATI SIYA ng AMA gayong ang NASA ISIP o PLANO ay HINDI MAKAKAALAM ng MGA GINAGAWA ng NAGPAPLANO.

  Juan 17:5
  At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon.

  PARA sa NALOKO:

  Pahayag 1:3
  MAPALAD ang BUMASA ng AKLAT NA ITO [BIBLIYA]

  Efeso 5:15
  ….huwag gaya ng MGA MANG-MANG kundi GAYA ng MARURUNONG…

  2 Cor 2:11 Ang Bibliya
  Upang HUWAG KAMING malamangan ni Satanas: sapagka’t KAMI ay HINDI HANGAL sa KANIYANG MGA LALANG.

  Kawikaan 5:23 Ang Bibliya
  SIYAY MAMAMATAY sa KAKULANGAN NG TURO at sa kadahilanan ng KANIYANG pagkaULOL ay MALILIGAW SIYA.

  • KAIBIGAN said,

   Kaibigan hindi ko nais na gumawa ng pagtatalunan at hindi ko nais na guluhin ka. APAT NA TANONG LANG. Sana OPEN MINDED KA at hindi patalo sa EMOSYON.

   1. Si cristo ay “ANAK NA DIOS”.. ang nababasa kasi si Cristo ay ANAK NG DIOS…. hindi ANAK NG DIOS.., IKAW, ANAK KA BA NG DIOS? Malamang na sumangayon ka na ANAK KA RIN NG DIOS.

   2.Kung si Cristo ay dios, DAPAT AALAM niya kung KAILAN ANG PAGHUHKOM…. ALAM ba niya? Sana suriin mo.

   3. Kung nagbabasa ka ng BIBLIA, alam mo na siguro kung SINO ang HARING nagsabing SIYA ANG DIOS at ang parusa sa kanya…… Ano yung sinabi sa kanya, “BABABA BA ANG DIOS SA LUPA KAILANMAN? ”

   4.LAST sana HONEST KA DITO sa huling tanong KO…., SINONG susundin mo EMOSYON MO o si CRISTO? Hindi ko mamasamain ang desisyon mo, nais ko lang gawin ang tungkulin ko.

   Inuulit ko sana OPEN MINDED KA at ISABUHAY MO ang aral. Hinihikayat kitang magsuri pa kaibigan…. BAKA kasi binubulag ka lang ng nararamdama mo. GANYAN ang NARAMDAMAN ng FARAON noon laban sa bayanng DIOS. Malamang na MAGTATAKA KA NA ILANG SALOT na ang DUMATING, ngunit HINDI PARIN NATINAG ANG FARAON….. MATAPANG BA TALAGA SIYA o BINULAG LANG? Salamat sa pabasa kaibigan.

 26. KAIBIGAN said,

  Sa mga nagbabasa nito, SIGURADO NABA KAYO SA MGA TURO NA NABASA NINYO? …SANA huwag ninyo nang HINTAYIN ang paghuhukom BAGO MAKAUNAWA…. hanapin ninyo ANG TUNAY naKAHARIAN NG DIOS(Mateo 6:33)

  • vanillae said,

   Puso ang tinitingnan ng Diyos, at hindi niya dinadaan sa pananakot ang pagtawag niya sa tao. Sinumang tunay na naghahanap at nagmamahal sa katotohanan ay kalulugdan ng Diyos. Kung ang paniniwala ng tao sa Diyos ay bunga lang ng takot na mapunta sa impyerno, ito ay hindi dalisay at hindi nagbubuhat sa pag-ibig.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: