Tao Ba Si Jesus?


Walang sinumang Cristiano ang magsasabing si Jesus ay hindi tao. Pero ang nakapagtataka ay kung bakit patay na patay ang Iglesia ni Manalo sa pagpapatunay na si Jesus ay tao. Ito lang ang masasabi ko sa kanila: “Lahat kaming mga nakakakilala sa aming pananampalataya ay lubos na nakakaunawa sa pagiging tao ng aming Manunubos. Ang totoo, isa ito sa mga nagbibigay sa amin ng lakas ng loob na paglabanan ang mga tukso sa kabila ng pagiging tao at mahina.”

Gayunma’y iba ang layunin ng Iglesia ni Mang Felix. Tulad ng mga heretiko noong mga lumang panahon, gusto nilang itapon ang konsepto ng pagiging Diyos ni Jesus. Sa kagustuhan nilang ipilit ang kaliitan ng kanilang isip sa mga misteryo ng Diyos, ginagawa nila ang lahat ng uri ng kakatwang pagbibigay-kahulugan sa mga teksto ng Kasulatan na noon pa mang unang panahon ay nauunawaan na ng matatapat na Cristiano. Ang totoo, kapiraso lang ang Biblia sa mga ginawa at ipinangaral ni Jesus, ng mga apostol, at ng kanilang mga disipulo. Mas malaking bahagi ng mga aral na ito ay dumaan sa bibig at tenga, hindi lamang sa mata, bagamat ang naririnig (word of mouth) ay nagpapatotoo sa nababasa (Scripture), at ang nababasa ay nagpapatotoo sa naririnig. Halos 2,000 taon nang sumasaksi sa isa’t isa ang Simbahan at ang Kasulatan bago pa man lumitaw sa ibabaw ng mundo ang isang Felix Manalo na naligaw sa iba’t ibang sekta ng relihiyon at sa huli ay nagtayo ng sarili niyang simbahan at tinawag itong Iglesia ni Cristo. [Hindi kailanman iniwan o iiwan ng Diyos ang kanyang tunay na Iglesia mula sa panahon ng mga apostol hanggang sa huling araw tulad ng kanyang ipinangako.] Bakit “Iglesia ni Cristo” ang pangalan ng relihiyon ni Manalo? Dahil gusto niyang ipilit sa isip ng mga taong mapaniwalain na ito ang pangalan ng Simbahang itinayo ni Jesus, samakatwid ay ito ang tunay na Simbahan, at makikita daw ito sa Biblia — bagay na sila-sila lang ang naniniwala. Nakarinig ka na ba ng pangalang “Lapis ni Juan” na tumutukoy sa isang lapis? O kaya’y “Ballpen ni Pedro” na tumutukoy sa isang ballpen? Ako wala pa, at sa tingin ko ay wala pa talagang gumagawa ng ganun. Dahil ang mga katagang ito ay tumutukoy, hindi sa pangalan ng bagay, kundi sa may-ari ng mga bagay na ito. Maaaring ang lapis ay may pangalang Mongol, at ito ay lapis ni Juan; ang ballpen naman ay maaaring may pangalang Panda, at ito ay ballpen ni Pedro. Ang lapis at ballpen na ito ay kailangan pangalanan dahil hindi naman isang lapis at ballpen lang ang meron sa mundo. Kung may 10 lapis na pare-pareho, hindi ito papangalanang “Lapis ni Juan” dahil iba-iba ang may-ari nito. Ganun din ang Simbahan ni Cristo: kung marami siyang itinatag na Simbahan, kailangan niya itong pangalanan isa-isa, pero dahil isa lang ang itinatag niya, hindi nito kailangan ng pangalan. Ganunpaman, dahil sa pagdami ng mga ereheng tulad ni Felix Manalo, noong ikalawang siglo ay pinayuhan ang mga Cristiano na tuwing mapupunta sila sa isang bayan ay huwag nilang itatanong kung nasaan ang mga kapatid na Cristiano o nasaan ang Simbahan, kundi nasaan ang Iglesia Katolika para hindi sila masila o masakmal ng mga heretikong sekta noong panahong iyon na nagsasabing sila ang mga tunay na Cristiano at ang kanilang itinuturo ay iba sa itinuturo ng mga apostol.

Si Felix Manalo at ang kanyang mga taga-sunod ay ilan lamang sa napakaraming mga taong umuulit at hindi natuto sa mga nakaraang kasaysayan, kaya ang pagkaligaw ng mga tao noong mga nakaraang panahon ay inuulit lang din ng mga tao sa kasalukuyan. Halimbawa, napaniwala ni Arius ang mga taga-sunod niya noong panahong iyon na si Jesus o ang Salita ay linikha lang ng Diyos para makatulong niya sa paglalang ng lahat ng bagay. Naniniwala siya na kasama ng Diyos ang Salita bago pa likhain ang anumang bagay, pero binibigyang-diin niya na nauna lang ang Salita sa lahat ng mga bagay na nilikha, pero siya mismo ay linikha rin. Sa kabilang banda, bagamat parehong heretiko sina Arius at Manalo, at magkaisa sila sa pagsasabing si Jesus ay hindi Diyos, linagyan naman ng ibang rasyonal ni Mang Felix ang teorya ni Arius (at ang kathang-isip ng iba pang mga relihiyong sinalihan niya). Para kay Felix Manalo, kahit ano pang sabihin, si Jesus ay hindi pwedeng maging Diyos dahil iisa lang ang Diyos. Hindi niya matatanggap na ang isa at isa ay isa lang, sa halip na dalawa, kaya kahit anong ipahayag ng Kasulatan tungkol sa pagka-Diyos ni Jesus ay hindi katanggap-tanggap at lahat ng ito ay may bagong kahulugan para sa kanyang “Iglesia”. Sa isang iglap, si Mang Felix na at ang kanyang mga kapalit ang tagapagpaliwanag ng katotohanan, at hindi na ang mga pinagkatiwalaan ni Jesus at ng mga apostol.

Hindi naman kailangan ng malalim na karunungan para usisain ang praktikalidad ng mga katwiran ng INM. Si Jesus daw ay tao pero inutos ng Diyos na sambahin siya ng lahat ng mga nilalang sa kabila ng pagkasuklam ng Diyos sa mga taong sumasamba sa hindi Diyos; may kapangyarihan daw magpatawad si Jesus dahil ibinigay ito ng Diyos; kung si Jesus man ang nakatakdang hahatol sa lahat, dahil lang daw yun ang gusto ng Diyos. Bumuhay siya ng mga patay, nagpagaling, nagpakain, lumakad sa tubig, tumakas sa kalagitnaan ng mga tao; siya ay nasa lahat ng lugar, at nakaaalam ng lahat ng bagay; pero taglay man ang lahat ng kapangyarihang pang-Diyos, si Jesus daw ay hindi Diyos, kundi sumasakanya ang Diyos. Aba’y kung hindi Diyos si Jesus, at ibinigay naman sa kanya ang lahat ng kapangyarihan, karapatan, at karangalan sa langit at lupa, mabuti pa’y magpalit na sila ng Diyos! Ganun din e! Kung ibinigay sa kanya ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa, ibig sabihin ay siya ang makapangyarihan sa lahat — katangiang sa Diyos lamang matatagpuan. Si Jesus din ang Buhay at Muling Pagkabuhay, na ang ibig sabihi’y siya ang pinagmulan at nagpapanibago ng buhay. Tao pala ang “origin of life”, hindi Diyos?

Isang makatwiran at simpleng prinsipyo lang ang nasa likod ng pagiging kwalipikado ni Jesus para maging tagapagligtas ng sangnilikha: Siya ay tao na kumakatawan sa nagkasalang sangkatauhan; at siya ay Diyos na may tanging-halaga na maaaring ibayad sa Diyos. Dahil tao ang nagkasala, tao din ang dapat na magbayad, pero ang bagay na ito ay imposible sa tao. Kahit isang milyong Jesus na walang kasalanan ang piliin ng Diyos para tumubos sa sangkatauhan, wala itong halaga kung lahat sila ay tao lamang. Hindi mababayaran ng kabanalan ng isang milyong tao kahit na ang isang kasalanan lang ng kapwa. Ang pagiging walang-hanggan ang kailangan ng tao para maging posible ang isang bahagi pa lamang ng pagliligtas na ito. Dahil ang Diyos ay hindi umiiral sa lugar at panahon, ang pagkakasala sa kanya ay hindi lamang isang nakalipas na pangyayari, kundi isang patuloy na kaganapan — walang kahapon o bukas — laging nangyayari sa kasalukuyan. Kung tanggapin man ng Diyos ang halaga ng sakripisyo ni Jesus bilang tao, kakailanganin pa rin niya itong gawin araw-araw sa habampanahon. Ito ang dahilan kung bakit araw-araw ay naghahandog ang mga Judio para sa kasalanan,  dahil ang kasalanan ng tao ay laban sa Diyos na walang-hanggan, at sa gayon ay pagkakasalang walang-hanggan din (eternal offense). Walang tao na posibleng makagawa ng hinihingi ng hustisya ng Diyos: Na mag-alay ng isang Jesus araw-araw. Ang solusyon: ang ipambayad-sala ay isang nasa kawalang-hanggan din, upang ang paghahandog na ito ay maging eterno o laging nagaganap sa kasalukuyan — katumbas ng habampanahong paghahandog (eternal sacrifice). Sa huli, ang makakatubos lang sa mundo ay isa na nagmula sa lahi ng tao pero walang-hanggan; isinilang pero walang simula; may kamatayan pero walang katapusan. Magagawa ng Diyos na maging tao, pero hindi niya magagawa kailanman na ang isang tao ay maging Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Si Jesus ang Salitang-Diyos na nagkatawang-tao (cf. Jn 1:14; Ph 2:7) para maging posible ang hinihingi ng hustisya ng Diyos.

Ang ikalawang bahagi para maging posible ang pagliligtas ay ang karangalan ng naghahandog. Maaari bang pawalang-sala ang pangkaraniwang tao na nagkasala sa mataas na opisyal ng isang bansa sa pamamagitan lang din ng isang pangkaraniwan ding kababayan nito? Isang mataas na opisyal din mula sa bansang pinagmulan ng nagkasala ang kakailanganin para makapagbigay ng posibilidad ng pagpapatawad. Kung ganito ang kaso sa tao, ano pa kaya ang sa Diyos! Sapat bang ihandog ng isang uod ang sarili, gaano man ito kalinis, para mailigtas ang kanyang lahi sa parusa ng Diyos? Si Jesus, bilang tao, ay isa lamang uod sa harap ng kaluwalhatian ng Diyos tulad ng sinabi niya sa pamamagitan ng bibig ni David; pero sa kabila ng ganitong kalagayan, tinanggap ng Diyos ang kanyang sakripisyo dahil taglay niya ang kalikasan ng Diyos — sapat para pagbayaran ang pagsira ng tao sa karangalan ng Diyos.

Sa pamamagitan ng pag-unawa sa prinsipyong ito, magiging mulat ang mata ng mga taong may pusong tunay na humahanap sa katotohanan. Sa liwanag nito makikita ang tunay na kahulugan ng mga salita ng Kasulatan at ang kasaysayan ng kaligtasan.

Mga katotohanang kailangang isaalang-alang: (1) Ang tao ay nagkasala sa Diyos. (2) Ang pinagkasalahan ay walang-hanggan. (3) Ang pinagkasalahan ay mayroong hindi matatapatang karangalan. (4) Ang pagkakasala sa Walang-Hanggan ay walang-hanggan din. (5) Ang tutubos sa tao ay dapat na tao rin bilang kinatawan ng sangkatauhan. (6) Ang pagbabayad-sala sa Walang-Hanggan ay dapat na walang-hanggan din. (7) Ang tagapagkasundo ay dapat na kapantay ng karangalan ng pinagkasalahan.

46 Comments

 1. daisy p. decena said,

  tao c jesus

 2. Chico said,

  Yes tao si Jesus ayon sa Catholic at Iglesia. Pero bahagi din ng paniniwalang ito ng Catholic ay ang pagiging Diyos ni Cristo.

 3. JANICE said,

  TAO SI JESUS AT HINDI SIYA ANG DIYOS..DAHIL KAHIT SAAN PAHINA NG BIBLIA AY WALA KANG MABABASA NA SI JESUS AY DIYOS KAHIT ISA ISAHIN MO PA.

  • vanillae said,

   Ang totoo ay iyan nga ang isinusulat ko dito at sa iba pang mga title — ang mga turo at karunungan ng Biblia. Ang sinumang maghimay-himay sa bawat bahagi ng Kasulatan at hindi makakita ng katotohanan ng pagka-Diyos ni Jesus ay hindi talaga nakakaunawa sa kanyang binabasa. Kung hindi nyo pa nababasa ang ibang artikulo tungkol sa pagka-Diyos ni Cristo, makikita nyo ang mga ito dito sa parehong blogsite.

   • Louie Sedano said,

    wala akong masasabi sa iyo kundi unawain lamang ang filipos 2 -5-7-8

  • jhon said,

   John chapter one;

   John 1 New International Version (NIV)
   pls read.

   The Word Became Flesh
   1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. 2 He was with God in the beginning. 3 Through him all things were made; without him nothing was made that has been made. 4 In him was life, and that life was the light of all mankind. 5 The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome[a] it.

   6 There was a man sent from God whose name was John. 7 He came as a witness to testify concerning that light, so that through him all might believe. 8 He himself was not the light; he came only as a witness to the light.

   9 The true light that gives light to everyone was coming into the world. 10 He was in the world, and though the world was made through him, the world did not recognize him. 11 He came to that which was his own, but his own did not receive him. 12 Yet to all who did receive him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God— 13 children born not of natural descent, nor of human decision or a husband’s will, but born of God.

   14 The Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth.

   15 (John testified concerning him. He cried out, saying, “This is the one I spoke about when I said, ‘He who comes after me has surpassed me because he was before me.’”) 16 Out of his fullness we have all received grace in place of grace already given. 17 For the law was given through Moses; grace and truth came through Jesus Christ. 18 No one has ever seen God, but the one and only Son, who is himself God and[b] is in closest relationship with the Father, has made him known.

   John the Baptist Denies Being the Messiah
   19 Now this was John’s testimony when the Jewish leaders[c] in Jerusalem sent priests and Levites to ask him who he was. 20 He did not fail to confess, but confessed freely, “I am not the Messiah.”

   21 They asked him, “Then who are you? Are you Elijah?”

   He said, “I am not.”

   “Are you the Prophet?”

   He answered, “No.”

   22 Finally they said, “Who are you? Give us an answer to take back to those who sent us. What do you say about yourself?”

   23 John replied in the words of Isaiah the prophet, “I am the voice of one calling in the wilderness, ‘Make straight the way for the Lord.’”[d]

   24 Now the Pharisees who had been sent 25 questioned him, “Why then do you baptize if you are not the Messiah, nor Elijah, nor the Prophet?”

   26 “I baptize with[e] water,” John replied, “but among you stands one you do not know. 27 He is the one who comes after me, the straps of whose sandals I am not worthy to untie.”

   28 This all happened at Bethany on the other side of the Jordan, where John was baptizing.

   John Testifies About Jesus
   29 The next day John saw Jesus coming toward him and said, “Look, the Lamb of God, who takes away the sin of the world! 30 This is the one I meant when I said, ‘A man who comes after me has surpassed me because he was before me.’ 31 I myself did not know him, but the reason I came baptizing with water was that he might be revealed to Israel.”

   32 Then John gave this testimony: “I saw the Spirit come down from heaven as a dove and remain on him. 33 And I myself did not know him, but the one who sent me to baptize with water told me, ‘The man on whom you see the Spirit come down and remain is the one who will baptize with the Holy Spirit.’ 34 I have seen and I testify that this is God’s Chosen One.”[f]

   John’s Disciples Follow Jesus
   35 The next day John was there again with two of his disciples. 36 When he saw Jesus passing by, he said, “Look, the Lamb of God!”

   37 When the two disciples heard him say this, they followed Jesus. 38 Turning around, Jesus saw them following and asked, “What do you want?”

   They said, “Rabbi” (which means “Teacher”), “where are you staying?”

   39 “Come,” he replied, “and you will see.”

   So they went and saw where he was staying, and they spent that day with him. It was about four in the afternoon.

   40 Andrew, Simon Peter’s brother, was one of the two who heard what John had said and who had followed Jesus. 41 The first thing Andrew did was to find his brother Simon and tell him, “We have found the Messiah” (that is, the Christ). 42 And he brought him to Jesus.

   Jesus looked at him and said, “You are Simon son of John. You will be called Cephas” (which, when translated, is Peter[g]).

   Jesus Calls Philip and Nathanael
   43 The next day Jesus decided to leave for Galilee. Finding Philip, he said to him, “Follow me.”

   44 Philip, like Andrew and Peter, was from the town of Bethsaida. 45 Philip found Nathanael and told him, “We have found the one Moses wrote about in the Law, and about whom the prophets also wrote—Jesus of Nazareth, the son of Joseph.”

   46 “Nazareth! Can anything good come from there?” Nathanael asked.

   “Come and see,” said Philip.

   47 When Jesus saw Nathanael approaching, he said of him, “Here truly is an Israelite in whom there is no deceit.”

   48 “How do you know me?” Nathanael asked.

   Jesus answered, “I saw you while you were still under the fig tree before Philip called you.”

   49 Then Nathanael declared, “Rabbi, you are the Son of God; you are the king of Israel.”

   50 Jesus said, “You believe[h] because I told you I saw you under the fig tree. You will see greater things than that.” 51 He then added, “Very truly I tell you,[i] you[j] will see ‘heaven open, and the angels of God ascending and descending on’[k] the Son of Man.”

  • Athan said,

   Pano mo na sabi na tao lang si jesus nabasa mo ba lahat ng pahina ng bibliya ?

 4. JANICE said,

  KAILAN MAN AY HINDI DIYOS SI CRISTO DAHIL IISA LANG ANG DIYOS AT YON ANG AMA…SI CRISTO AY TAGAPAGLIGTAS PERO HINDI CYA ANG DIYOS..CYAY ANAK NG NG DIYOS.

  KUNG SA INYONG PANINIWALA NA SI CRISTO AY TALAGANG MALI KAYO..KAILAN MAN ANG DIYOS AY HINDI MAMAMATAY SI CRISTO NAMATAY AT SIYAY BINUHAY NG ATING PANGINOONG DIYOS.

  KUNG SI CRISTO AY DIYOS..SINO YUNG CRISTO NA UMAKYAT SA LANGIT AT NAKAUPO SA KANAN NG DIYOS????DI BA MAY PAGDARASAL KAYO NA GANYAN…NA NANINIWALA KAYO SA DIOS AMA MAKAPANGYARIHAN SA LAHAT AT SA KANYANG ANAK NA SI KRISTO.BAKIT HINDI NINYO ININTINDI ANG DASAL NINYONG IYON. PAANO NAGIGING DIYOS DYAN SI KRISTO…?????KAYA MAG SIYASAT KAYO AT MAG ARAL KAYONG MABUTI SA BIBLIA AT INTINDIHIN NINYO

  • vanillae said,

   Totoong ang Ama ay Diyos. Pero kung paanong ikaw na may amang tao ay tao rin, si Jesus na Anak ng Diyos ay Diyos din — maliban na lang kung sinasabi mong isa sa inyo ng iyong ama ay posibleng hindi tao — nang hindi nangangailangang labagin ang katotohanang iisa ang Diyos. Si Jesus na rin mismo ang nagpapatunay na bagamat dalawang magkaibang persona ang tinutukoy niya, nananatili pa rin ang katotohanan na “ako [Jesus] at ang Ama ay iisa” (John 10:30). Laging ginagamit ng INC ang tanong na, “Paanong mangyayaring ang isa at isa ay isa o 1+1=1?” Hindi ako ang kailangan nyong tanungin — si Jesus. Dahil siya mismo ang nagsabi na ang isa [si Jesus] at isa [ang Ama] ay iisa.

   At kung sinasabi mo na Tagapagligtas natin si Cristo pero hindi siya Diyos, nangangahulugan na hindi Diyos ang tumubos sa atin at siyang pinagkakautangan natin ng loob, kundi isa lamang taong tulad natin. Hindi ko alam kung paano nyo natatanggap yun.

   Hindi talaga kailanman mamamatay ang Diyos at hindi naman talaga namatay ang pagka-Diyos ni Cristo kundi ang kanyang katawang-lupa dahil bagamat Diyos at tinatawag na Anak ng Diyos, siya din ay tao kaya tinatawag na Anak ng Tao. Hindi nyo ba napapansin ang diin na ibinibigay sa dalawang titulong ito? Lahat naman tayo ay mga tao pero hindi tayo tinatawag na “anak ng tao”, at yun ay dahil wala naman tayong ibang natura o kalikasan kundi ang ating pagkatao, hindi katulad ni Jesus na may dalawang kalikasan ng pagiging tao at pagiging Diyos. Sinasabi sa Philippians 2:6 na “bagamat siya [si Jesus] ay Diyos…” na literal na nangangahulugang siya ay Diyos. Sinasabi ng INC na ang salitang divine daw ay hindi tumutukoy sa pagiging Diyos ni Jesus, pero sinong may sabi? Sino ba ang nagsabi ng mga salitang ito: “Ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailan pa man, ikaw ay maghaharing may katarungan.” (He 1:8)? Tinawag na “Diyos” ng Ama ang kanyang Anak, at ito ay sa paraang mahal (royal) at nagpupuri dahil sa paggamit niya ng “O” bago ang salitang “Diyos”. Kung uulitin ko na naman lahat dito lahat ng ebidensyang naisulat ko na, sayang ang oras at space. Mas mabuti pang basahin nyo na lang.

   Tungkol sa Cristong umakyat sa langit at naluluklok sa kanan ng Ama, wala naman talagang nakakalito doon. Tanging kayo lamang ang nalilito. Si Cristo at ang Ama ay dalawang magkaibang persona bagamat iisang Diyos, kaya wala talagang problema kung nakaupo man ang Anak sa kanan ng Ama.

  • ISLA, JHON MARK L. said,

   Jesus Christ is God there is no questionable side that, he said I am the way the truth and the life. now, how can u go to heaven if you are not believing in him as your Lord and savior? Hndi relihiyon ang sagot sa pag punta sa kaharian ng Diyos kundi si Kristo na nag pakapako sa krus para sa lahat Hindi naman sinabi sa Bibliya na FOR GOD so Loved “a specific religion” eh ang sabi doon For God so Loved the world that he gave his only begotten son THAT WHOSOEVER BELIEVETH IN HIM shall not perish but have everlasting life. God bless us.

 5. Tyrone Sison said,

  Buweno tungkol sa anuman po ang pinagtatalunan ninyo, marami po sa atin ang nalilito kung tao ba talaga si Jesu-Cristo o hindi. Bakit? Sapagkat bunga po ito ng mga HUWAD NA TURO NG IBANG SIMBAHAN na si Jesus ay ISANG PANGINOON.
  Totoo ba ito?

  Buweno si Jesus ay bumaba po sa lupa upang MAG-KATAWANG TAO. Siya po ay mayroong mahalagang ginampanan sa lupa- ito ang tubusin po tayo mula sa kasalanan.

  Ngayon po, bakit po maraming mga tao ang NAG-AAWAY AT NAGTATALO hinggil kay Jesu-Cristo?

  Ito po ay sapagkat pinaiiral po natin ang ating Pride o Kahambugan.

  Sa halip po na magbasa ng Bibliya, eto po ang kinalalabasan. Mas makakabuti po kung huwag na lamang po tayo magtalo.

  Sa ibang relihiyon, itinuturo ang Trinidad, o tatlong persona sa iisang Diyos. Ngunit ito po ay taliwas sa turo ng Banal na Kasulatan.

  Si Jehova, ang Ama, “ang tanging Diyos na totoo.” (Juan 17:3; Marcos 12:29) Si Jesus ang Kaniyang panganay na Anak, at siya’y sakop ng Diyos. (1 Corinto 11:3) Ang Ama ay mas dakila sa Anak. (Juan 14:28) Ang banal na espiritu ay hindi isang persona; iyon ang aktibong puwersa ng Diyos.—Genesis 1:2; Gawa 2:18.

  Kaya kung sakali man na kayo ay mapoot sa ganitong paliwanag, pakisuyo po na kayo ay maging mahinahon.

  Ako po ay isang Kristiyano na Saksi Ni Jehova.

  Ang nais ko lamang po ay maliwanagan ang isip ninyo, at hindi malinlang ng kasamaan.

  Maraming Salamat po.

  • vanillae said,

   Naiintindihan ko kung saan ka nagmumula. Ang totoo niyan, walang nag-aaway o nagtatalo sa blogsite na ito tungkol sa totoong kalikasan ni Jesus. Ang lahat, tulad mo rin, ay nagpapaliwanag ng kani-kanilang pananaw at paniniwala sa nasabing usapin. Kaya lang, bilang tao, nagkulang ka sa pagamit ng iyong potensyal na magsuri, mangatwiran, at maniwala ayon sa resulta ng sariling pag-aaral. Tulad ng mga taga-sunod ng ibang relihiyon (sektang Cristiano), tagapagpasa ka lang ng mga turo — totoo man o hindi — ng isang grupo ng mga tao. Ang iyong ginagawa ay tulad lang din ng pangkaraniwang ginagawa ng marami. Halimbawa ay ang paniniwalang masama ang magsinungaling, magnakaw, at pumatay; lahat tayo dito ay naniniwala ay sang-ayon sa ganyang paniniwala, pero hindi lahat tayo ay nagsuri, nangatwiran, at naniniwala ayon sa resulta ng sariling pag-aaral tungkol sa usaping ito. Naniwala lang ang iba sa atin dahil ito rin ang paniniwala ng mga nagturo sa atin tulad ng mga magulang, kamag-anak, o kaibigan. Sa kabila nito, kumbinsido tayo sa ating mga paniniwala kahit na hindi natin ito ibinase sa katwiran kundi sa tiwala natin sa mga nagpahayag nito sa atin.

   Ang ganitong uri ng paniniwala ay tulad ng paglunok sa nginuya na ng iba. Hindi ito ang normal na proseso. Ginagawa lang ito sa mga sanggol. Kapag lumalaki na ang bata, mayroon na siyang sariling kakayahan bagamat nananatili siya sa pamamatnubay ng kanyang mga magulang. Ikaw mismo ang tatanungin ko, nagbigay ka ba ng panahon para pag-aralan ang bawat letra ng Biblia nang walang lakdaw at may bukas na kaisipan? Buong katapatan ka bang makakasagot ng oo? O ang iyong paniniwala at pagkaunawa sa mga piling bahagi ng Biblia ay bunga lamang ng iyong mga narinig sa “kingdom hall” at sa iyong mga “kapatid”? Pansinin mo halimbawa ang konklusyon mo na si Jesus ay hindi Panginoon, nagpapakita ito na hindi ka halos o hindi ka talaga nagbabasa ng Kasulatan. Nagsimula ka sa iyong komento sa pagsasabing, “Buweno tungkol sa anuman po ang pinagtatalunan ninyo,” ipinapakita mo lang na nagbibigay ka ng opinyon tungkol sa hindi mo nauunawaan o hindi man lang sinubukang alamin. Halos deretsahan mo na rin sinabi na hindi mo binasa ang artikulo pero nagbigay ka ng komento. Ipinapakita nito na ang mga opinyon mo tungkol sa Biblia ay hindi rin bunga ng pagbabasa nito kundi resulta ng iyong nakaugaliang gawain na magbigay ng iyong saloobin sa mga usaping akala mo ay iyong nauunawaan kahit na hindi mo naman talaga pinag-aralan.

   Ito rin ay tulad ng bulag na pagtanggap sa isang konseptong hindi man lang sinuri. Pag-isipan mo ang halimbawang ito: Kapag sinabi mong ang buwan ay hugis C, hugis D, o hugis O, masasabi ko bang mali ka kung ito rin ang nakikita ko? Ang sagot ay depende. Kung ang ibig mong sabihin ay hugis C, hugis D, o hugis O ang itsura ng buwan mula sa iyong kinalalagyan, maaaring sabihin kong tama ka, depende kung ganun din ang nakikita ko sa parehong lokasyon. Pero kung ang ibig mong sabihin ay ito talaga ang hugis ng buwan, sasabihin kong mali ka. Alinman sa mga hugis na nabanggit ay hindi talaga naging katulad ng sa buwan sa anumang partikular na panahon. Iisa lang at nanatiling pareho ang hugis nito. Ngayon, may grupo ng mga tao na magsasabing ang buwan ay parang C. May grupo naman na magsasabing ito ay parang D. At mayroon namang magsasabing ito ay parang O. Ang bawat grupo ay kumbinsido sa kanilang paniniwala pero mananatili ang isang napakahalagang tanong: sino sa kanila ang nasa tama? Kung lulugar tayo sa kanilang kalagayan, makikita natin ang dahilan ng kanilang paniniwala, pero hindi ito nangangahulugan na magiging tama na ang kanilang pinaniniwalaan. Iisa lang ang totoo at iisa lang ang tama. Sino sa kanila? Wala. Dahil ang hugis ng buwan ay spherical o hugis bola. Ngayon, saan nagmula ang ibang paniniwala? Sa mababaw na pananaw o sa kakulangan ng kaalaman. Ang mga naniniwalang ang buwan ay hugis C ay magbibintang ng pagdadagdag sa mga naniniwalang ito ay hugis D o O. Sa kabaligtaran, ang naniniwalang ito ay hugis O ay magbibintang ng pagbabawas sa mga naniniwalang ito ay hugis C o D. Sa huli, ang tatlong grupong ito ay magkakaisa sa pagbibintang ng pagdadagdag o pag-iimbento sa naniniwalang ang buwan ay hugis bola. Ang huli ay makakaunawa sa pinagmumulan ng mga nauna, pero ang mga nauna ay hindi makakaunawa sa pinagmumulan ng huli dahil hindi talaga nila hawak ang kabuuan ng katotohanan. Aplikable ang analohiyang ito sa lahat ng uri ng matapat na pagkakaiba ng paniniwala. Sa usapin ng teknolohiya, halimbawa, ay may mga grupong magsasabi na ang computer ay para sa pagtatrabaho. May magsasabi na ito ay para sa paglalaro. May iba namang magsasabi na ito ay para sa pakikisalamuha. Ang tatlong grupong ito ay humahawak ng isang bahagi ng katotohanan tungkol sa computer. Bagamat lahat sila ay nagsasabi ng totoo, may mali sa kanilang paniniwala: iyon ay ang paniniwala nilang ang nakikita at pinanghahawakan lamang nila ang totoo. May isang grupo naman na naniniwalang ang computer ay magagamit sa trabaho, sa paglalaro, sa pakikisalamuha, at sa marami pang iba. Muli, ang tatlong naunang nabanggit ay magbabato ng pagbibintang sa huli dahil sa pag-aakala nilang ito ay nagdagdag sa katotohanan.

   Sa usapin ng Trinidad at ng pagka-Diyos ni Jesus, hindi kailangang basahin ang buong Biblia para malunod sa dami ng mga bahaging tumutukoy sa katotohanang ito. Unang-una, ang titulong Panginoon ay hindi pambihira kay Jesus. Ganito ang tawag sa kanya ng mga apostol. Hindi nila siya tinatawag na Jesus, sa halip ay Guro o Panginoon. Bilang opisyal na katuruan ay sinabi ni Pablo, “Maliligtas ka kung ipahahayag ng iyong bibig na Panginoon si Jesus at kung paniniwalaan mo sa iyong puso na muli siyang ibinangon ng Diyos mula sa mga patay” (Roma 10:9). Ganito ang sinasabi ng New World Translation na sariling bersyon ng Saksi ni Jehova: “For if you publicly declare that ‘word in your own mouth,’ that Jesus is Lord, and exercise faith in your heart that God raised him up from the dead, you will be saved.”

   Ang mga talatang iyong ibinigay ay hindi kailanman sumasalungat sa katotohanang si Jesus ay Diyos. Halimbawa ay ang pagiging isa ng Diyos, ito ay nananatiling totoo kahit na si Jesus ay Diyos. Ang pangungusap ni Jesus na, “Ako at ang Ama ay iisa” (Juan 10:30), ay hindi sumasalungat sa katotohanan na si Jesus at ang Ama ay dalawa at magkaiba.

   [“Makabubuti sa inyong ako’y umalis sapagkat kung hindi ako aalis, hinding-hindi darating sa inyo ang Tagapagtanggol. Kung aalis naman ako, ipadadala ko siya sa inyo” (Juan 16:7). Ang Espiritu Santo ay ang Tagapagtanggol. Hindi siya isang walang-isip na pwersa; siya ay persona. Ang titulong “Tagapagtanggol” at ang panghalip na “siya” ay dalawa lamang sa mga nagpapatunay nito. Ang mga Cristiano ay binautismuhan din sa ngalan ng Espiritu Santo — hindi sa ngalan ng isang walang-isip na pwersa.]

   Ang tunay na pananampalataya ay dapat na magsimula sa tapat na pag-aaral at hindi sa pag-assume na alam na natin ang dapat nating malaman. Tanging ang mga naghahangad matuto ang siyang nakakatanggap ng kanilang hinahangad, dahil ang mga nag-aakalang sila ay marunong ay walang totoong natututunan. Isa pa, hindi dapat maging emosyonal o sentimental ang pananampalataya. Hindi dahil nakatanggap tayo ng magandang pakikitungo o tulong mula sa mga taong nagpapahayag ng mga aral ay nangangahulugan nang totoo ang kanilang ipinapangaral. Sa maraming pagkakataon ay mismong ang mga nangangaral ang hindi nakakabatid ng kamalian ng kanilang ipinapahayag, kaya kahit gaano kabuti ang kanilang intensyon at kalooban, nananatili pa rin mali ang ipinapasa nilang pananampalataya.

   Ang solusyon ay maging matapat sa sarili, manalangin para sa karunungan, manatiling mapagpakumbaba, at huwag akalain kailanman na alam na ang lahat ng dapat malaman. Tanging ang naghahanap ang nakakatagpo. Ang mga nag-aakalang sila ay marunong ay hindi na naghahanap ng karunungan; ang gusto nila ay ipangalandakan at ipahayag ang kanilang “karunungan”.

   • leandro said,

    kailanman ang mga saksi ni jehovah ay hindi ipingangalandakan ang karunungan kundi patuloy kami na nagaaral para matuto ng katotohanan na ang lahat ng sinsabi namin at ipinangangaral ay salig sa bibliya lahat at hindi sa sarili naming bibig nanggagaling dapat ay alam mo yan at matakot ka sa sinsabi mo na ang espiritusanto ay walang isip na pwersa lang kundi ito ay ang aktibong pwersa ng diyos na gingamit nya upang tulungan ang katulad mo na hindi alam ang kahulugan ng espiritu ng diyos

   • vanillae said,

    Leandro, para sa akin ba ang reply mo? Ako ba ang inaakusahan mo ng pangangalandakan ng karunungan? Ako rin ba ang tinutukoy mong nagsasabing “ang espiritusanto ay walang isip na pwersa”? Kung ako nga ang kausap mo, baka kailangan mong patunayan sa lahat na ikaw nga ay patuloy na nag-aaral, dahil mukhang hindi mo inuunawa ang iyong binabasa bago ka nagbibitiw ng komento.

 6. Ryan said,

  Alam ko po na marami po talagang walang alam at hindi nakakaintindi sa bible at isa na po ako doon.
  kaya madaming tanong na gumugulo sa utak ko, dahil narin yata sa pagbabasa ko sa mga blog/website ng ibat ibang relihiyon.

  Dun naman sa salitang JEHOVAH napag alaman kong ito ay imbento lamang at lumitaw noong ika 12 to 14 siglo. At produkto lamang ito ng mga masorettes, pinalitan nila ang YHWH ng JHVH dahil mahirap daw bigkasin ang salitang YHWH. At inamin din ito ng J.W.

  Sa mga INC naman alam nyo bang hindi Manalo ang totoong pilyedo ni felix kundi Ysagun. (Felix M. Ysagun) ang pilyedo ng tatay nya ay Ysagun at ang nanay nya ay Manalo, at para mas popular ginawa niya itong felix manalo, Felix means happy, Manalo means victory.(Happy Victory) Kayo na pong bahalang humusga dito.
  INC INCORPORATED – Sabi nga ni jesus “hindi negosyo ang simbahan ng aking Ama”.

  Sino ba ang founder ng Protestante, Jehovahs Witness, Iglesia ni Kristo, Ang dating daan, Mormon, Born Again, Methodist, at ibang mga sekta na bago lang at wala pang 1,000 years ang age sa mundo ng kristianismo?
  diba tao na kagaya natin…

  Eh ang Romano Katoliko ilang taon na ba?

  sana may makasagot…

  • michael said,

   KAPATID ISA PO AKONG KAANIB SA IGLESIA NI CRISTO!!!!!ANG PINAKA UNANG ARAL NG IGLESIA NI CRISTO,KUNG ANO ANG KALOOBAN NG AMA DIYOS NA NAKA SALIG SA BANAL NA KASULATAN BIBLE!!!HINDI PO NAMIN TINUTURO KUNG ANO ANG PANGALAN NG KAPATID NA FELIX Y MANALO AT KUNG ANO ANG KAHULUGAN NITO ANG PAGIGING TANYAG NI KAPATID NA FELIX Y MANALO AY KALOOBAN NG DIYOS SA PAG KAT MY HULA SA BIBLIYA NA ANG TINUTUKO AT KATUPARAN NITO AY ANG KA FELIX MANALO!!!!HND KO UN MAPAPALIWANAG SAU KUNG SAAN KA MAN NA KATIRA AT MY MALAPIT NA KAPILYA DOON KA MANALIKSIK!!!HND SA MGA NANINIRA SA IGLESIA!!!!MARAMI KANG MATUTUNAN LAHAT NA KASALIG SA BIBLIYA!!!!MAG HANAP KA NG ARAL NG IGLESIA NA HINDI NAKASALIN SA BIBLIYA AKO MISMO AALIS SA PAGIGING IGLESIA KO!!!DATI PO AKONG KATOLIKO!!!!!HINDI PO NASUSUKAT SA DAMI O TAGAL NG RELIGION ANG PANANAMPALATAYA,,SABI NGA NG CRISTO HANAPIN NIO ANG DAAN NG KALIGTASAN!!!!!IBIGSABIHIN KYLANGAN MANALIKSIK ANG TAO!!!

   • vanillae said,

    Kung talagang nagsasaliksik ka, Michael, kailangan mong maging makatotohanan. Magbukas ka ng mga aklat ng kasaysayan at basahin mo ang buong Biblia nang hindi umaasa sa interpretasyon ng iba, saka ka magdesisyon kung ano ang personal mong opinyon dito. Madaling maniwala sa doktrina ng isang relihiyon, ang mahirap ay ang patunayan ito sa pamamagitan ng katwiran at ebidensya, lalo na kung hindi ito totoo.

  • remjean said,

   John 3:3
   New International Version (NIV)

   Jesus replied, “Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again.[a]”

   Born again means accepting Jesus Christ as your saviour, let the Lord Jesus Christ change you as a whole heart, mind, Strength, body and soul..

   John 3.16
   New International Version (NIV)

   For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life.

   accept God as your personal saviour and you will be save..
   then obey what is written in the bible but before that you read the Bible first.. God tell you everything about salvation. Personally you will know who is Christ Jesus, if he is a human or God!

   God Bless..

   Read the Bible.. NIV Version

   Born Again Christian the founder is Christ Jesus himself – they are believed only through Christ Jesus to the Father and the Holy Spirit.. as one God..

 7. michael said,

  AT SA PAG TINGALA NI CRISTO SA LANGIT NARINIG SAKANYA ANG TINIG NA 2 AMA LUWALHATIIN MO ANG ANAK UPANG IKAW AY LUWALHATIIN NG ANAK NA MAKILALA KA NA IISANG TUNAY NA DIYOS,,PANSININ PO NATIN ANG SALITA MY PAGDIDIIN D2(IISA NA TUNAY NA DIYOS PA)HINDI SINABI NI CRISTO NA XA RIN AY DIYOS SAPAGKAY NUNG NANDITO PA XA SA LUPA WALA XANG BINANGGIT KAHIT ISANG WORD NA XA ANG DIYOS O ISA RIN XANG DIYOS,ANG MALINAW AT HINDI NYO MAUNAWAAN,NA IISA LANG TALAGA ANG DIYOS!!!!ANG DIYOS WALANG PINAG MULAN HINDI NAMAMATAY,ISANG PATUNAY NA HINDI DIYOS C CRISTO NUNG XA AY MAMATAY!!!KUNG WALANG AMA NA IISANG DIYOS NA TUNAY SINO ANG BUBUHAY SA PINANINIWALAAN NIYONG DIOS?AT KUNG NA KA GAWA SI CRISTO NG MGA KABABALAGHAN D2 SA LUPA NUONG NABUBUHAY PA XA SA MUNDO,,,GALING SA AMA UNAWAIN MO PO ANG BIBLIYA,WAG UNG SARILI MONG COMENTO NA PALIGOY LIGOY PA,NA C LAPI O SI LAPIS,KUMUHA KA SA BIBLIYA!!!!!HINDI UNG SARILI MONG COMENTO!!!!!!PLS!!!!WAG PO UNG MATAMIS NA SALITA UNG GALING SA BIBLIYA ANG KAYLANGAN NAMIN!!!!!21 YEARS OLD PA LANG PO AKO AT KA ANIB SA IGLESIA NI CRISTO!!!!!AT IBANG IBA AKO SA KA IDAD KONG KATOLIKO!!!!!SA BIBLIYA PO ANG INAASAHAN KUNG MANGGAGALING HINDI SA TAMIS O PALIGOYLIGOY NA COMENTO!!!HANAPIN MO PO KUNG MAY NA KA SULAT SA BIBLIYA NA SI CRISTO AY DIYOS,3 O 4 NA SALIN NG BIBLIYA ANG KYLANGAN KO!!!!!!!IBA IBA ANG NAG TRANCELATE!!!PLS SANA MASAGOT NIO ITO,INUULIT KO HINDI PO UNG KOMENTO MO ANG KYLANGAN KOH

  • vanillae said,

   Para sa pagkaunawa mo, Michael, anuman ang isulat ko tungkol dito ay isang komento. Kaya kung ayaw mo ng komento, wala kang makukuhang sagot. Kaya ang dapat mong pagdesisyunan ay kung ano ba talaga ang gusto mo, sagot o hindi sagot?

   Kung talagang naiintindihan mo ang Biblia, pasinungalingan mo ang bawat punto na sinasabi ko sa artikulong ito.

 8. michael said,

  tanong ko lng po?sabi nyo po ang hindi nakakaalam sa pag ka diyos ni cristo ay hindi nakaka unawa ng salita!!tama po ba?tano ko rin po!!!lahat ng religion sa mundo naniniwalang diyos si cristo?liban lang sa IGLESIA NI CRISTO,eh halos po pala ng tao nakakaunawa ng banal na salita!!!eh kc halos lahat ng tao naniniwala na diyos si cristo eh!!eh ang naka lagay sa bibliya kasing dami ng buhangin sa dagat ang paparusahan?pano po un!!!halos lahat ng tao nakakaunawa eh sabi mo?bkt mapapahamak?o bka na man ang tunay na nakakaunawa ay ung nakakakilala sa cristo at sa diyos,,,?sasabihin ng tao kilala ko ang diyos?tanong cnong diyos?c cristo po ang sagot!!!ang ibig sabihin d mo xa kilala at maski ang diyos hindi lumilingon sapagkat hindi na man xa ung tinatawag mo!!!kc ang tinatawag mo iba,ikaw pag tinawag ka pero d sa pangalan mo lilingon ka ba db hindi,kapag d mo kilala ang diyos na sinasamba mo!!!pano ka maliligtas!!!wag po tau!!pumusta sa hindi sigurado!!!kc kaligtasan ang pinag uusapan d2!!parusa sa dagatdagatang apoy at asupre,magpakeylankeylan man araw at gabi walang kapahingahan!!!,,wag tau maniwala maging mabuti lang d2 sa mundo sapat na maligtas!!mali!!!hnd ko sinasabing masama gumawa ng tama!!utos nga rin un ng diyos!!!binuhay tau ng diyos upang sambahin xa at paglikuran!!!hindi mag trabaho!!!hnd masama mag trabaho ha!!!utos nga un d ng diyos!!!sana maunawaan nyo ang ibig ko!!!hehehe

  • vanillae said,

   Michael: lahat ng religion sa mundo naniniwalang diyos si cristo?

   Reply: Itinatanong mo ba kung lahat ng religion ay naniniwalang Diyos si Cristo o sinasabi mong lahat ng religion ay naniniwalang Diyos si Cristo? Kung itinatanong mo, ang sagot ay hindi. Maraming relihiyon ang hindi nakakakilala kay Cristo dahil ang iba sa kanila ay nauna kay Jesus, at ang iba naman ay walang kinalaman kay Jesus.

   Michael: liban lang sa IGLESIA NI CRISTO

   Reply: Hindi lang ang iglesiang itinatag ni Felix Manalo ang naniniwalang hindi Diyos si Jesus, marami pang iba. Maging ang Judaismo na kinabibilangang relihiyon ni Jesus ay hindi naniniwalang siya ay Diyos; kaya nga pinatay nila siya sa salang kalapastanganan sa Diyos.

   Michael: halos lahat ng tao naniniwala na diyos si cristo eh!

   Reply: Hindi lahat ng tao ay naniniwala na Diyos si Cristo.

   Michael: eh ang naka lagay sa bibliya kasing dami ng buhangin sa dagat ang paparusahan?pano po un!!!halos lahat ng tao nakakaunawa eh sabi mo?

   Reply: Una, ikaw lang ang nagsasabi na halos lahat ng tao ay nakakaunawa. Pangalawa, bakit naka-focus ka sa dami ng mapapahamak, at ginawa mo yun basehan para sabihing ang iglesiang itinatag kamakailan lang ay ang siyang tunay na iglesia ng Diyos?

   Michael: wag po tau!!pumusta sa hindi sigurado!!!

   Reply: Tingnan mo kung paano ka mangatwiran. Hindi mo sinusuri ang iyong sinasabi. Huwag kamo tayong pumusta sa hindi sigurado, pero ang lahat ng pagpusta ay walang kasiguruhan. Kailangan mong maging maingat sa pinapakinggan, pinapaniwalaan, at sinasabi mo.

   Michael: wag tau maniwala maging mabuti lang d2 sa mundo sapat na maligtas!!

   Reply: Ang Diyos ay hindi kaprityoso na tulad ng inilalarawan mo. Kaya napahamak ang sangkatauhan ay dahil sa kasamaan nito. Ang gusto ng Diyos ay maging mabuti tayo tulad niya dahil ginawa niya tayo ayon sa kanyang larawan. Kung magiging mabuti tayong katulad niya, maaari tayong maligtas. Hindi ito nangangahulugan na kayang iligtas ng tao ang sarili sa pamamagitan ng kanyang sariling gawa; ang lahat ng ito ay sa pamamagitan ng mapanligtas na biyayang ipinagkakaloob sa lahat ng tao na bunga ng pagliligtas ni Jesus. Si Jesus ay namatay para sa kaligtasan ng lahat, hindi lamang para sa iilan. “Si Cristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi maging ang kasalanan ng lahat ng tao” (1 Juan 2:2). Namatay siya para sa kapatawaran ng kasalanan ng lahat dahil ibig ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas (1 Timoteo 2:4).

   Michael: binuhay tau ng diyos upang sambahin xa at paglikuran!!!hindi mag trabaho!!!

   Reply: Hindi mo naiintindihan ang pinanggagalingan ng iyong mga paniniwala. Ang sinasabi mo ay salungat sa sinasabi ni Pablo. Ito ang sabi niya: “Sapagkat tayo’y nilalang ng Diyos; nilikha sa pamamagitan ni Cristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man” (Efeso 2:10). Ano daw ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man? Na tayo ay likhain para sa paggawa ng mabuti.

   At ito pa ang isang punto. Sinabi ni Pablo na, “tayo’y nilalang ng Diyos; nilikha sa pamamagitan ni Cristo Jesus.” May napansin ka ba? Hindi ba’t ang dapat nakasulat dito ay nilikha tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan? Bakit sa palagay mo “sa pamamagitan ni Cristo Jesus”? Kung siya ay tao lang, paano tayo lilikhain sa pamamagitan niya? Ibig bang sabihin ay nilikha tayo ng Diyos sa pamamagitan ng tao? At paano nangyaring nasa panahon ng paglikha si Cristo Jesus, e kung si Adan nga mismo na unang tao ay hindi pa nalilikha?

   Michael: wag tau maniwala maging mabuti lang d2 sa mundo sapat na maligtas!!mali!!!hnd ko sinasabing masama gumawa ng tama!!utos nga rin un ng diyos!!!binuhay tau ng diyos upang sambahin xa at paglikuran!!!hindi mag trabaho!!!hnd masama mag trabaho ha!!!utos nga un d ng diyos!!!sana maunawaan nyo ang ibig ko!!!

   Reply: Naririnig mo ba ang sarili mo? Sinasalungat mo ang iyong mga sinasabi. Kaya sa huli ay ikaw din ang napaisip at nagsabing, “sana maunawaan nyo ang ibig ko!!!” Iyon ay dahil nagpoprotesta ang isip mo tungkol sa lohika ng mga sinasabi mo.

   • michael said,

    hellow!!!hindi po sa pinahahaba ko ang usapang ito!!!baka ito rin ang maging daan,upang ang isa sa atin ay maliwanagan,at pati na rin ang mga nkababasa nitong pinag uusapan natin!!!

    hindi ko po sina salungat ang mga sinasabi ko!!!(SANA MAUNAWAAN NYO ANG IBIG KO)kya ko sinabi un kc baka lalo pang humaba ang sinasabi ko,pero,dahil sa sinabi mo na sinasalungat ko ang aking mga sinasabi,.ibibigay ko ng buo ang ibig ko!!!at ang ibig ni cristo sa ating mga ililigtas nya!!!tama hindi tau nalalang kung hindi dahil sa cristo!!!

    (Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. 2Ito rin nang pasimula’y sumasa Dios. 3Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. 4Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. 5At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman; at ito’y hindi napagunawa ng kadiliman.,,

    yan po ang pinaka patunay nio na c cristo ay diyos,(ANG IBIG PO SABIHIN NG VERBO AY SALITA)nang pasimula siya ang salita,at ang salita ay sumasa dios,at ang salita ay dios,,ngayon mas lininaw ko lang po!!!ang cristo ay unang plinano ng ating panginoong dios sapag kat xa ay salita palamang at wala png kalagayan,,,at ang salita ay sumasa dios,isipin po natin,,kaya sumasa dios ang salita ay dahil sakanya ito,salita po ng dios!!!,,,at ang verbo ay diyos,,at kung uunawain natin maigi ito!!at ang verbo ay dios,,natural po ang salita ay diyos dahil sa dios galing ang salita,…

    at sa ibang talata pa nga ng bibliya my sinasabi na ang verbo ay nagkatawan tao!!!(ang salita ay nag katawan tao)nuong nabuhay ang panginoong jesus cristo nuong una siglo,,doon palang nag karoon ng katuparan sa cristo!!!

    at ang naging layunin ng cristo d2 sa mundo ay upang makilala natin ang diyos ama na nasalangit,,hindi kung sinosino na lang ibig ng tao sambahin!!!un na lang ang sinasamba nya,ang pag uutos sa pagsamba,gawain lang un ng diyos,katulad ni cristo inutos ng diyos,na sambahin ng tao,,tanong cno nag sabi na sambahin si maria?at daang santo kamo!!!!

    kaya tayo nag tatrabaho ngaun!!!dahil sa kasalanan ng tao,,,ginawa ang tao upang sambahin lang ang diyos,,hindi ko sinabi na masama mag trabaho ang tao!!!!kaya nagiging masama ito dahil dito na lang ignugugul ng tao ang kanyang buhay!!!kya my taong,tulad na lang ng tatay ko trabaho ng trabaho doon na lang ginugugul ang kanyang buhay,,kc ang paniniwala nya maging mabuti lang sapat na,at namumublema xa sa kakainin namin,sabi nga ng cristo wag kang ma mroblema sa dadamitin o kakainin,,ang ibig nya malaman natin muna ang katwiran ng diyos na na sa langit,

   • vanillae said,

    Michael: ang cristo ay unang plinano ng ating panginoong dios sapag kat xa ay salita palamang at wala png kalagayan

    Reply: Ang lahat ng may pag-iral ay may kalagayan. Paano mo nasasabing siya ay walang kalagayan? Anumang “meron” o umiiral ay may “estado” o kalagayan. Ang tanging walang kalagayan ay ang walang pag-iral. Ang isang tatsulok na bilog ay walang estado dahil hindi ito umiiral. Ang Salita, mula man sa Diyos o sa tao, ay may sariling kalagayan dahil ito ay may pag-iral. Ang mismong mga talatang binanggit mo ang iyong sinasalungat. “Nang pasimula ay naroon na ang Salita.” Ito ay paglalarawan ng kalagayang pampanahon. “Ang Salita ay kasama ng Diyos?” Ito ay larawan ng kalagayan ng kinaroroonan. “At ang Salita ay Diyos.” Ito ay larawan ng kalagayan ng kalikasan. Kaya salungat sa tamang pangangatwiran ang mga aral na sinasabi mo.

    Michael: at ang verbo ay diyos,,at kung uunawain natin maigi ito!!at ang verbo ay dios,,natural po ang salita ay diyos dahil sa dios galing ang salita,…

    Reply: Tayo din, at lahat ng bagay, ay galing sa Diyos, pero hindi nangangahulugan na tayo ay Diyos dahil galing tayo sa Diyos. Ang Salita ay Diyos, hindi sa kung ano pa man dahilan, kundi dahil siya ay Diyos.

    “Pakatandaan ninyo: bago pa ipinanganak si Abraham, Ako ay Ako Na.”

    Michael: ang pag uutos sa pagsamba,gawain lang un ng diyos,katulad ni cristo inutos ng diyos,na sambahin ng tao,,

    Reply: Hindi sinasamba si Cristo dahil lang inuutos ng Diyos kundi dahil siya ay Diyos. Walang sinuman ang dapat o maaaring sambahin maliban sa Diyos. Ni hindi iuutos ng Diyos kaninuman na sambahin ng tao ang sinumang tao sa kahit ano pa man dahilan, dahil ang pagsambang pang-Diyos ay para lamang sa Diyos. Hindi sasalungatin ng Diyos ang kanyang sarili tulad ng inilalarawan mong ginagawa niya. Noong sinabi niyang huwag kayong sasamba maliban sa totoong Diyos, walang exemptions yun. Hindi niya papayagan, at lalong hindi niya iuutos, na sumamba ang sinuman maliban sa totoong Diyos. Sa umpisa pa lang ng pag-iral ni Jesus sa labas ng sinapupunan ay ipinakita na ng Diyos kung ano siya. Sa paggabay ng Diyos ay narating ng tatlong mago ang kinaroroonan ng Anak ng Diyos. “Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatirapa sila at sinamba ang bata.”

    Michael: tanong cno nag sabi na sambahin si maria?at daang santo kamo!!!!

    Reply: Naliligaw ka yata ng topic. Ito ay tungkol sa pagiging Diyos ni Jesus. Ganun pa man, hahayaan kong ikaw ang sumagot sa tanong mo, “Sino ba ang nagsabi na dapat sambahin si Maria?” Ang totoo niyan, ang konsepto ng pagsamba kay Maria ay nagmula sa mga anti-Katoliko. Walang bahagi ang ganyang konsepto sa loob ng Simbahan.

    At may binanggit ba akong “daang santo”? Sinubukan kong hanapin sa post at sa comments pero wala akong nabalikan na ganyang mga salita. Baka nasasanay ka masyado na inilalagay mo sa bibig ng iba ang iniisip mo. Akala mo ay sinabi nila ito kahit hindi.

 9. michael said,

  at kung isa isahin ko pa ang kalooban ng ama baka isulat ko na lang d2 ang bibliya,kc yun ang kalooban ng ama eh!!!heheehhee,mag bibigay na lang ako ng konte na kalooban ng ama na talagang pinapaunawa bata pa lang na iglesia ni cristo,,makilala natin na iisa lang ang diyos un ang ama,,,c cristo ang taong hindi nag kasala ,inutos ng ama na sambahin ng tao!!!ayaw ng ama na kainin natin ang dugo sapagkat itoy hindi pagkain!!!tungkol sa ispiritwal,wag tau gumawa ng rebulto o larawan!!tama ka po galing sa diyos ang talento upang ma ka ukit,,pero ang pag uukit ukol na man sa ispiritwal ukol sa diyos ayaw ng diyos….,sambahin natin xa sa espirito at katotohana,,ibig sabihin ng sa espirito,,kung sasaliksikin mo ang bibliya hindi nakikita ang espirito,sambahin mo xa kht wala kang reference,,heheeho rebulto,

 10. michael said,

  ano ang katangian ng diyos?ang lahat sa kanya perpekto,,,si jesus ba ganyan?oo,lahat ng ginawa ng cristo perpekto dahil hindi xa nag ka sala!!!naging na pa ka tapat ng cristo sa diyos ama,kung hindi lahat ng tao wala pag asang makapasok sa kanyang iglesia!!!meron bang bahagi at tagpo sa bibliya na maaaring nag kasala si cristo?meron,,(pero inuulit ulit ko nag pakatapat ang cristo sa diyos,)nuong tuksuhin sya ng diyablo ng tatlong beses!!!kung my sinunod c cristo sa pinagagawa ng diyablo!!malamang nag kasala xa,,kc alam ng diyablo na tao ang cristo na maaaring tuksuhin!!!inuulit ko ano ang katangiaan ng diyos?lahat sa kanya perpekto!!!hindi maaaring payuhan o tuksuhin ninuman!!!kung babasahin mo ang bibliya napa ka talino ng diyablo at napakasipag!!!wala kasing sipag!!!kaya alam nya kung sino ang kanyang lalapitan upang tuksuhin!!!yun lang ba ang naging tukso sa cristo hnd napakarami!!!(kung hahanapan kau ng letra 4 letra ang sasabihin nio,hindi lahat ng pangyayari nasulat sa bibliya ang sabi nio pa nga baka kulangin pa tong mundo kung isusulat eh!!!kung hindi ka man malamang sa ibang site ko un nabasa,katulad mo ring katoliko,at sasabihin nio kung maiging iintindihin namin ang bibliya talagang diyos ang cristo,,ngunit sa tagpong ito!!!buksan ang isip at unawain!!!letra 4 letra meron mababasa sa bibliya na hindi diyos c cristo,at pati narin sa pag unawa ay hindi diyos ang cristo,,meron dn tagpo sa bibliya,,nuong c cristo ay aakyat na ng langit,,nakita xa ng mga apostol,,na gulumihan sila sa nakita nila ngunit bago umakyat ng langit ang cristo ano sabi nya?ang diyos ispirito walang laman walang buto,,at pinahawak ng cristo ang sarili nyang katawan ano ang sabi nya ako my laman at buto hindi ka tulad ng ama na nasalangit,,,isa pa ano sabi ng cristo nuong na ngagaral pa xa sabi nya makilala natin na iisa lang ang diyos un ang ama na nasalangit!!!at kyln man wala xang sinabi sa kanyang mga apostol na ang ispirito santo,diyos at xa ay iisa,,,wala!!!letra 4 letra wala,kht pa unawain wala!!!!ang naging layunin ng cristo nuoong nandito pa xa sa lupa,ay makilala natin ang ama,at ka pag nakilala nanatin ang ama,doon pa lang tau makakagawa ng tunay nakabutihan!!!meron ba na mabuti pero hindi nya kilala ang ama?meron ba nun db wala!!!kc ang ama ay kabutihan!!!at ang isa pa na dapat nating unawain hindi lahat ng mabuti sa panigin ng tao ay kalugod lugod sa ama!!!bago tau gumawa ng ating pag samba alamin natin nakakalugod ba tau o hindi na?,,hindi ko alam kung bakit ko nasasabi itong mga bagay na to!!!sa pag kat akoy,,konte lang ang pinag aralan!!!!at hindi maruno!!!siguro habang sinusulat ko ito kinasasang kapan ako ng ama,,,

  • vanillae said,

   Michael: ano ang katangian ng diyos?ang lahat sa kanya perpekto,,,si jesus ba ganyan?oo,lahat ng ginawa ng cristo perpekto dahil hindi xa nag ka sala!!!

   Reply: Tapos na, nasagot mo na. Ang Diyos ay perpekto, si Jesus ay perpekto. Sa’yo na rin nanggaling.

   Michael: nuong c cristo ay aakyat na ng langit,,nakita xa ng mga apostol,,na gulumihan sila sa nakita nila ngunit bago umakyat ng langit ang cristo ano sabi nya?ang diyos ispirito walang laman walang buto,,at pinahawak ng cristo ang sarili nyang katawan ano ang sabi nya ako my laman at buto hindi ka tulad ng ama na nasalangit

   Reply: Walang ganyang tagpo sa Biblia, Michael. Pinagsama-sama mo ang eksena. Bago pa ang araw ng pag-akyat ni Jesus sa langit, mahigit isang buwan na siyang kasama ng mga apostol matapos siyang mabuhay muli. Ang tagpong binabanggit mo ay malayo pa sa araw ng pag-akyat. At ganito ang eksaktong sinabi ni Jesus: “Ang multo ay walang laman at buto, ngunit ako’y mayroon, tulad ng nakikita ninyo.” Wala siyang binanggit dito tungkol sa Diyos.

   Michael: kyln man wala xang sinabi sa kanyang mga apostol na ang ispirito santo,diyos at xa ay iisa

   Reply: Ngayon ay ang Espiritu Santo naman ang kinikwestyon mo? Ito ang sinasabi ni Pablo tungkol sa kanya. “Ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu, at ang Espiritu ng Panginoon ang nagbibigay sa atin ng kalayaan.” Ilan ba talaga ang Panginoon? Ganito ang sinasabi ng Kasulatan: “Dinggin mo, Oh Israel: ang Panginoon nating Dios ay isang Panginoon.” Iisa lang ang Panginoon, at ito ay si Yahweh. Pero itinuturo din ng Kasulatan na si Jesus ang nag-iisang Panginoon, at ang Espiritu ay Panginoon. Iisa ba talaga ang Panginoon o tatlo? Kung totoo ang sinasabi ng kasulatan na iisa ang Panginoon, nangangahulugan na ang tatlong nabanggit — ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo — ay iisang Panginoon. Anupa’t ang bawat mananampalataya ay binibinyagan sa ngalan ng nag-iisang Diyos: Ama, Anak, Espiritu Santo.

   Michael: hindi ko alam kung bakit ko nasasabi itong mga bagay na to!!!sa pag kat akoy,,konte lang ang pinag aralan!!!!at hindi maruno!!!siguro habang sinusulat ko ito kinasasang kapan ako ng ama

   Reply: Malamang, hindi. Dahil kamalian ang mga sinasabi mo. Sinasalungat mo ang mga turo ni Jesus at ng mga apostol. At hindi ka nagsasalita mula sa kawalan; ang mga ito ay mula sa mga turong tinanggap mo sa iyong relihiyon. Don’t be deluded. Baka sa susunod, maniniwala ka nang ikaw ang sugo at ikaw ay anghel. Dapat ay sigurado ka kung saan nagmumula ang mga sinasabi mo. Ganito ang sinasabi ni Jesus, na siyang totoong nagmula sa Diyos: “Nalalaman ko kung saan ako nanggaling, at kung saan ako paroroon.”

 11. michael said,

  maraming salamat sa pag tugon ng aking mga komento!!!!

  kapatid pumili ka ng mga salitang sinabi ko upang iyong ipaliwanag ngunit!!!kung babasahin natin ulit ang aking mga komento,marami kang mga hinakbangan o hnd pinaliwanag,,,tulad ng ang diyos ang lahat sa kanya perpekto,at si jesus na man ay ang lahat ng ginawa nya d2 sa lupa ay perpekto sa pagkat sinunod nya ang utos at pinagagawa sa kanya.,,pinutol mo po ang paliwanag ko ukol d2,,hnd ko na ulit ipapaliwanag paki basa na lang po sa naunang kong komento!!!

  salamat!!!po iyong paglinaw ukol sa sinabi ni cristo,tungkol sa kanyang sarili!!!!ang multo ay walang laman at buto,ngunit ako”y mayroon,tulad ng nakikita ninyo!!!ano ba ung multo na un kapag binasa mo sa ibang salin ng bibliya ay espirito?tama ba?ano ba ang pag sasalarawan sa diyos?db ang diyos ay espirito?ibig sabihin,,malinaw na nangagaral ang cristo tungkol sa maling paniniwala tungkol sa kanya sa tagpong ito?game magbibigay ako ng isa sa mga sinabi ni cristo nuong nan dito pa xa sa mundo!!!kung hindi ko mabigay nanaman ng iksakto ukol sa na kasulat sa bibliyang binabasa mo!!!ito pakinggan mo!!!(BKT NYO AKO PINIPILIT PATAYIN NA TAONG SAINYOY NAG SAYSAY NG KATOTOHANAN NA AKING NARINIG SA DIYOS)d2 sa tagpong ito agad nyong malilinawan sapagkat hnd ito talinhaga na mahirap unawain,hindi na kylangan isipin na baka kaya sinabi ni cristo na xa ay taong nag saysay ng katotohanan na kanyang narinig sa ama!!!sinabi nya na xa ay tao!!!sasabihin nyo nanaman na niniwala kau na tao si cristo pero hindi talagang tao nag katawan tao!!!wala taung mababasa na may tinuturo si jesus na xa ay nag katawan tao!!!tungkol na man sa juan 1:1,,napaliwanag ko na un!!!at wag po tau bumatay sa isang word na nabasa natin at bawat bahagi ating mabasa sa bibliya at hindi natin lubos na maunawaan paulit ulitin natin basahin,at intindihin,kapag nakabasa tau na diyos si cristo sa bibliya puntahan niyo ang ibang salin ng bibliya o basahin na lang ito ng boo,at higit na mauunawaan nio na ang nabasa niong diyos si cristo,ay hindi pedeng sabihin ng isang karakter naun na diyos si cristo dhl sa lungat sa ibang ipinangangaral ng ibang karakter ng biliya,,isipin natin na pdng magkamali ang nag salin neto,,maraming nag salin ng biliya,,kaya ganun ang ginagawa sa loob ng iglesia ni cristo!!!pero d2 kau mabibilib,,walang kaanib sa loob ng iglesia ang nag salin ng bibliya!!! hnd kami bumabatay sa isang nag salita,bagkos pinag sasamasama namin ang lahat ng karakter ng bibliya at inaalam ang tunay na pinag lalaban ng mga ito na mga alagad ng diyos!!!!

  at kapatid hnd ko sasabihin na akoy,,sugo ng diyos at angel,at gagawa ng relihiyo,,dhl d2 na ako aabutan ng kamatayan sa loob ng iglesia ni cristo,,tulad ng sinabi ni cristo na,,,Nalalaman ko kung saan ako nanggaling, at kung saan ako paroroon.”,,at nanampalataya ako na alam ko ang aking paparoon gaya ni cristo!!!hindi namin sinasamba o linuluhuran ang kapatid na felix y manalo,,nuong nabubuhay pa nga ang sugo sabi nya wag kami maniwala sa kanya bagkos sa banal na kautusan kami magtiwala at maniwala at sinasabi nya na nagiging kasangkapan lang xa upang masabi nya ang lahat ng un!!!kapatid kung gusto mo malaman kung bkt?namin sinasampalatayanan na ang kapatid na felix y manalo ang sugo sa mga huling araw na ito?marami kaming kapilya!!!pumasok ka open un sa lahat!!!walang pinipili,doon mo alamin kung bkt ganun nalamang ang pag galang namin sa aming kapatid!!!,,wag sa mga nababasa mo d2 sa mga computer,,o mga sabisabi sa labas!!!!marami kaung sinasa tungkol sa aming kapatid ngunit lalong nagiging malakas ang aming pananampalataya sapagkat ang lahat ng mga un!!!ay hindi totoo na pinangagaral sa loob ng iglesia,,halimbawa,,tinuturo daw ng iglesia na si cristo ay tao (LAMANG)hehehehe is not true!!!ang laki ng pag galang namin sa cristo,,,

  • vanillae said,

   Michael: kapatid pumili ka ng mga salitang sinabi ko upang iyong ipaliwanag ngunit!!!kung babasahin natin ulit ang aking mga komento,marami kang mga hinakbangan o hnd pinaliwanag

   Reply: May dalawang dahilan lang kung bakit ko hinahakbangan ang ilang mga punto. Una, ito ay off-topic o walang kinalaman sa naunang pinag-uusapan. Pangalawa, dahil lalo lang lumalabo at lumalayo ang ilang mga punto habang sinusubukan mong ipaliwanag. Kaya walang sense kung sasagutin ko nang sasagutin ang bawat sasabihin mo.

   Michael: db ang diyos ay espirito?ibig sabihin,,malinaw na nangagaral ang cristo tungkol sa maling paniniwala tungkol sa kanya sa tagpong ito?

   Reply: Ang Diyos ay espiritu pero hindi ibig sabihin ay hindi niya kayang magkatawang-tao. Walang imposible sa Diyos, di ba? Sa Juan 1:1 ay sinasabi na ang Salita ay Diyos, at sa Juan 1:14 ay sinasabing ang Salita ay naging tao. Simple lang, di ba? Ang Salita ay Diyos na naging tao. Kaya mo lang kakailanganin ng katakot-takot na pagpapaliwanag ay kung gusto mong manipulahin ang katotohanan.

   Michael: BKT NYO AKO PINIPILIT PATAYIN NA TAONG SAINYOY NAG SAYSAY NG KATOTOHANAN NA AKING NARINIG SA DIYOS

   Reply: Sa ngayon, ito lang ang naaalala kong may kinalaman sa sinasabi mo: “Hindi ba’t ibinigay sa inyo ni Moises ang Kautusan? Bakit wala ni isa man sa inyo ang tumutupad nito? Bakit nais ninyo akong patayin?” Isa pa, you’re missing the point. Hindi ko itinatanggi na si Jesus ay tao. Siya ay tinatawag na Anak ng Tao kaya alam ng mga Cristiano na siya ay tao. Tinatawag din siyang Anak ng Diyos kaya alam ng mga Cristiano na siya ay Diyos.

   Ito pa ang isang tagpo kung saan gusto ng mga Judio na ipapatay si Jesus: “Lalo namang pinagsikapan ng mga pinuno ng mga Judio na ipapatay siya, sapagkat hindi lamang niya nilabag ang batas tungkol sa Araw ng Pamamahinga, sinasabi pa niyang ang Diyos ang kanyang Ama, at sa gayon ay ipinapantay ang kanyang sarili sa Diyos” (Juan 5:18).

   Bakit daw siya gustong ipapatay? Dahil “ipinapantay ang kanyang sarili sa Diyos.” Ibig sabihin ay itinuturing niyang kapantay niya ang Diyos. At tama lang, dahil siya ay Diyos.

   Michael: sasabihin nyo nanaman na niniwala kau na tao si cristo pero hindi talagang tao nag katawan tao!!!

   Reply: Mali. Masyado kang nag-aassume tungkol sa hindi mo naiintindihan. Naniniwala kaming si Jesus ay tao, hindi medyo tao, kundi “talagang tao”.

   Michael: wala taung mababasa na may tinuturo si jesus na xa ay nag katawan tao!!!tungkol na man sa juan 1:1,,napaliwanag ko na un!!!

   Reply: Naipaliwanag ko na rin na napakasimple lang ng ipinapakita ng Juan 1:1, at wala itong anumang kumplikasyon o kalaliman kung lohika lang din ang pag-uusapan. Ang Salita ay Diyos, yun na! Sa Juan 1:14, ang Salita ay naging tao. Sino ba ang Salitang naging tao? Si Jesus. Kung ang Salita ay Diyos, at si Jesus ang Salita, ibig sabihin ay si Jesus ay Diyos, di ba? Sinabi rin niya, “Wala pang sinumang umakyat sa langit kundi ang bumabâ mula sa langit, ang Anak ng Tao.” Ano ang ibig sabihin nito? Na ang origin o pinagmulan ng Anak ng Tao ay langit. Bumaba siya mula sa langit; dati na siyang umiiral o existing, hindi nga lang bilang tao o tagalupa kundi Diyos na tagalangit. Kaya nga sinabi niyang naroon na siya bago pa isinilang si Abraham.

   Michael: at wag po tau bumatay sa isang word na nabasa natin at bawat bahagi ating mabasa sa bibliya at hindi natin lubos na maunawaan paulit ulitin natin basahin,at intindihin,kapag nakabasa tau na diyos si cristo sa bibliya puntahan niyo ang ibang salin ng bibliya o basahin na lang ito ng boo,at higit na mauunawaan nio na ang nabasa niong diyos si cristo,ay hindi pedeng sabihin ng isang karakter naun na diyos si cristo dhl sa lungat sa ibang ipinangangaral ng ibang karakter ng biliya,,isipin natin na pdng magkamali ang nag salin neto

   Reply: Sabi ko nga, walang kumplikado sa katuruang ito. Nagiging kumplikado lang ito dahil may mga taong pilit itong itinatanggi. At kung sinasabi mong hindi mapagkakatiwalaan ang mga salin ng Biblia sa kabuuan nito, dapat lang na hindi maniwala kahit sa anong bahagi nito, kung wala lang din panlabas na batayan. Paano mo masasabing ang ibang bahagi ay tama at ang iba naman ay mali? Ang magiging panlabas na batayan ay ang sarili ninyong doktrina, na sa pratikalidad ay hindi rin naman balidong batayan dahil ayon sa inyo ay nakabase din ang inyong doktrina sa Biblia. Magiging paikot-ikot na lang ang pangangatwiran kung ganun.

   Sinasabi mong dapat maghanap pa ng ibang bahagi ng Biblia na magpapasinungaling sa konsepto na si Jesus ay Diyos dahil salungat kamo ito sa ibang turo. Paano mo naman nadetermina, na sa dalawang “magkasalungat” na turo ay ang pagiging tao niya ang totoo at hindi ang pagiging Diyos? Bakit hindi mo naisip na baka ang kailangan talagang gawin ay hanapin ang ibang bahagi ng Biblia na nagpapasinungaling na si Jesus ay tao dahil baka ang totoo ay Diyos talaga siya? Hindi ko sinasabing si Jesus ay hindi tao, itinatanong ko lang sa’yo kung paano mo napili ang iyong paniniwalaan sa gitna ng sinasabi mong magkasalungat na mga konsepto.

   At saka, sino ba ang nagsabi na iisang bahagi lang ng Kasulatan ang nagpapatunay na si Jesus ay Diyos? Hindi ba’t sinasabi ng mga Judio na ang Diyos lamang ang maaaring magpatawad ng kasalanan, kaya galit na galit sila kay Jesus dahil inaangkin niyang siya ay Diyos na nakapagpapatawad ng mga kasalanan? Ito ang talagang ibinibintang sa kanya: blasphemy o paglapastangan sa Diyos. Tulad rin ng nabanggit ko na, ipinapantay niya ang sarili sa Diyos noong sinabi niyang siya ay Anak ng Diyos (cf. Juan 5:18). Sa ibang bahagi pa ay sinasabi, “Sandaling panahong siya’y ginawa mong mas mababa kaysa mga anghel.” Ibig sabihin, sa kanyang likas na kalagayan, siya ay mas mataas kaysa mga anghel, pero ibinaba pansamantala ang kanyang karangalan nang siya ay naging tao. Ito pa ang sinabi ni Pablo tungkol dito: “Kahit siya’y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos, at naging katulad ng isang alipin.” Hinubad niya ang karangalan niya bilang Diyos, at gumawa para sa kanyang sarili ng kalikasang-tao. Natural lang na hindi niya pwedeng palitan ang kalikasan niya bilang Diyos dahil ito ay imposible at labag sa tamang katwiran. Sa halip, nag-assume siya ng bagong nature. Siya ay naging tao. Kaya hindi na lamang siya Anak ng Diyos; siya ay Anak ng Tao na rin. Sa madaling salita, siya ay Diyos at Tao. Malalaman mong ang katotohanan ay nasa isang katuruan kung sinasabi nitong si Jesus ay naging tao. Sinasabi ni Juan: “Ito ang palatandaan na ang Espiritu ng Diyos nga ang nasa kanila: kung ipinapahayag nila na si Jesu-Cristo ay naging tao.” At ang tumatanggi, na si Jesus ay dating hindi-tao na naging tao, ay anti-Kristo. Ayon kay Juan, “Sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga mandaraya! Ayaw nilang kilalanin na si Jesu-Cristo’y naging tao.” Siya ay naging tao. Ibig sabihin ay una na siyang umiral bilang hindi-tao, kaya sinasabing siya ay naging tao. Sa hula ni Propeta Mikas tungkol sa pagdating ni Jesus ay ganito ang sinabi ni Yahweh: “Ngunit ikaw, Bethlehem Efrata, bagama’t pinakamaliit ka sa mga angkan ng Juda ay magmumula sa iyong angkan ang isang mamumuno sa Israel. Ang kanyang pinagmulan ay buhat pa noong una, noong unang panahon pa.” Saan daw siya nagmula? Sa unang panahon. Ibig sabihin, bago pa siya naging tao ay naroon na siya at buhay mula pa noong unang panahon. Sino ang tinutukoy sa hula? Si Jesus.

   Michael: nuong nabubuhay pa nga ang sugo sabi nya wag kami maniwala sa kanya bagkos sa banal na kautusan kami magtiwala at maniwala at sinasabi nya na nagiging kasangkapan lang xa upang masabi nya ang lahat ng un!!!

   Reply: Kung hindi kayo naniniwala kay Felix Manalo, hindi nyo panghahawakan ang interpretasyon niya ng Kasulatan. Pero dahil naniniwala kayo sa kanya kaya kayong nanghahawak dito. Ganun lang yun kasimple. Kung tanging Kasulatan ang panghahawakan ninyo, at wala alinman sa mga interpretasyon ni Felix Manalo, hindi na ninyo kailangan ng mga magpapaliwanag, sa halip ay babasahin na lamang ninyo ang Biblia at uunawain sa sarili ninyong paraan. Pero ito ay imposible. Lahat ng denominasyong Cristiano ay may kanya-kanyang tagapagpaliwanag, aminin man nila o hindi. Ang sa inyo ay si Felix Manalo. Kaya imposible ang sinasabi niya (kung talaga ngang sinabi niya iyon) na huwag sa kanya maniniwala.

   Michael: wag sa mga nababasa mo d2 sa mga computer,,o mga sabisabi sa labas!!!!

   Reply: Michael, ang sinasagot ko ngayon ay ang iyong mga komento, at hindi ang mga komento na nababasa ko o naririnig na mga sabi-sabi sa labas. Itinuturing mo rin ba na sabi-sabi lang ang iyong mga komento? Bukod doon, dinalaw na rin ako ng tatlo sa inyong mga manggagawa sa kusang imbitasyon ko na rin para makipag-usap sa akin. Kaya hindi mo masasabing ako ay nagsasalita ayon sa sabi-sabi, maliban na lang kung ganoon ang turing mo sa iyong mga sinasabi at sa sinasabi ng inyong mga manggagawa.

 12. michael said,

  saamin hindi kami pinag babawalan,mag saliksik sa mga relihiyo!!!kaya nga mrami ang iglesia ni cristo ang pumapasok sa ganitong site,,ang nasa diyos ay ung nag kakaisa,,hindi watak watak at iba iba ang mga disiyon,,ano ang mga palatandaan na malapit na ang araw!!!digmaang aalingawgaw,bansa sa bansa kaharian sa kaharian,,tag hirap,,lilindol sa ibat ibang dako ng bansa,,pero my sinasabi c cristo na wag magulumihan sapag kat ayun plang ang pasimula,,,kapag nakalat na ang katuwiran,o ang salita doon plang dadating ang wakas,,,,eh halos libong taon na namamayagpag ang katoliko at nakalat na nila ang kanilang aral,,,sa hula sa sugo namin da2ting xa bago dumating ang mga palatandaan malapit na,,natatag sa pilipinas ang iglesia ni cristo nuong july,27,1914
  na pahayag sa buong sanlibutan kung kylan nag simula ang unang digmaang pang sanlibutan,at itoy umalingawgaw sa buong mundo,,hindi pa man nakakaabot ang iglesia ni cristo sa ika isang daang taon,ngunit ang biyaya at pag aagapay nya sakanyang bayan,nag simula sa walang kusing ngaun!!!upang tingalain ng buong mundo sa kabila ng kahirapan ng mundo!!!sabay sabay kaming mag dadaos ng ika isang daang anibersaryo ng iglesia sa pina pagawa ngaung pinaka malaking arina,sa buong mundo kaya ginawa ito ng iglesia upang sa karangalan ng ating bansang pilipinas,,at upang tingalain ng sanlibutan sa buong mundo na ang isang hamak na pinangakuan ng pag lingap ng ama simula ng tawagin nya ang kapatid na felix y manalo,,,totoo hindi nya pababayaan ang kanyang bayan hangang sa huli!!!!,,,ngaun na papalaganap na ang katotohanan sa buong sanlibutan,nalalaman naming mga iglesia ni cristo na malapit na ang wakas,,

  • vanillae said,

   Ang lahat ng sinabi mo ay bunga ng paniniwala ninyo kay Felix Manalo at sa kanyang interpretasyon ng Kasulatan. Hindi nyo ito tinitingnan bilang ganito, maliban noong inaralan kayo ng mga manggagawa at mga ministro. Kaya tulad ng sinabi ko na, imposible ang paanyaya ni Felix Manalo na huwag siya ang paniwalaan kundi ang Kautusan. Ito ay panlabas na paanyaya lamang, at alam na alam niyang hindi ito makatotohanan.

 13. michael said,

  Paano mo masasabing ang ibang bahagi ay tama at ang iba naman ay mali?

  simple lng!!!ihalimbawa natin!!!!c corona!!!na pinaniniwala ang sinosoportahan ng iglesia!!!na hnd na man katotohanan,,c corona ay guilty dhl madami ang bomoto d2,,at tatlo lng sa not guilty,my magagawa ba ang tatlo na un upang ipawalang sala c corona?db hnd!!!eh mas higit pa ang pinag uusapan natin sa kanila!!!ok linawin ko na.,agad mong mauunawaan na mali ang pag kakasalin ng isang talata sa bibliya kung kontra ito sa ibang karakter ng bibliya!!!(HALIMBAWA),,,sinabi ni pedro puti,,lamang sina juan,daniel,at c bautista ay cnasabi nilang pula,lmang isa lang ang topic na kanila pinag uusapan,,cno ang higit na bibigyan natin ng atensyon?un isa o ung tatlo?db ung tatlo?hnd lng naman isa nag salin ng bibliya,,db hnd naman masama kung pupuntahan natin ang ibang salin upang malaman natin kung cno ang paniniwalaan ung madami o ung isa?ang bibliya ay perpekto. kmi nga na mga iglesia,,sapat ang bibliya upang ipangaral at hnd na kylngan ng ibang libro na wala na mang patunay na kinasiyahan ng diyos,,perpekto ang bibliya,,,pero d ang nag salin ng bibliya ang perpekto,maaaring magkamali ng papaliwanag,,,sapagkat,,tao,,bkt lht ba ng salin ng bibliya ay parepareho ang pag papaliwanag?db hnd pero ung punto ay pareho,,halimbawa ulit,,(pumunta ka doon dahil doon ang tama)—kapag iba naman ang nagsalita ay ganton(magtungo ka doon sapagkat na roroon ang tama),,mag kaiba ng pag papaliwanag ng word pero ang punto nito ay iisa lang,,kaya dapat hnd tau bumatay sa isa kundi sa madami,,ganun ang ginagawang pag aaral ukol sa bibliya ng iglesia ni cristo,,hnd ko sinasabing nag kamali ang mga karakter ng bibliya sa pagkat hnd pwendng magkamali dhl habang sinusulat nila ang bibliya,,,kasama nila ang diyos kung ano lang ang pinasulat sa kanila un lang ang sinulat nila,my bahagi sa bibliya na isusulat na sana ng isa sa mga apostol ngunit sinabihan xa ng diyos na wag isulat,ang kanyang nakita.,sa makatuwid,,sa bawat salita sa bibliya ay perpekto,,,my nabasa akong isang site o baka d2 ko rin un nabasa,,,ang sabi bkt tao lang naman nagsulat ng bibliya ha,,,,natawa ako sa dahilan nung nag sabi nun sapagkat kulang ang pananampalataya nya sa salita ng diyos na nka sulat sa bibliya,,,,,(ang topic d2 ay tao ba si cristo)sabawat salita o comento na pinaliliwanag ko d2,ay isang napakalaking dugtong upang mapatunay ko ang aking pinag lalaban,,kung sapat ang tiwala mo sa bibliya,,,hnd mo na kakailanganin ang matandang paniniwala o ibang libro na ang laman ay sariling paniniwala,,,na akala ay na kakalugod sa paningin ng diyos,,,inuulit ko alamin natin kung ang ginagawa nating pag lilingkod ay nakakalugod ba o hnd bagkos ito pa ang magiging daan natin sa pag kahulog sa kaparusahan,,,ang hinahanap ng ama ung tumutupad ng kalooban nya,,at hnd un mabuti lng sa paningin lng ng tao,,

 14. alyk said,

  WWHHEEEWW.grabe haba ng usapan niyo PWEDE BA wag na kayong mag-away dahil walang kahihinatnan yan!!!ikaw michael IGLESIA k dapat hindi ka nakikipagtalo!!!!akala ko b mababait ang INC?dapat hindi mo inaasal yan!!!
  Bakit di tayo magkaisa iisalang ang sinasamba natin ang Diyos?

  pwede bng may makasagot ng tanong kong to?

 15. physical science said,

  Iisa lang ang Dios na sinasamba ng mga unang lingkod ng Dios. Subali’t sa ibang mga religion may isang Dios subalit binubuo ito ng 3 persona.Walang turo ang Biblia na ang tunay na Dios ay may tatlong persona.Labag po yan sa aral ng Biblia.Si Cristo mismo na napagkakamalan ng ibang religion na tunay din na Dios ay nagpahayag na IISA ANG TUNAY NA DIOS ANG AMA..Juan 17:1-3.ANg mga apostol din ay ganito rin ang kanilang pahayag sa I Cor.8:6 MB.

  • vanillae said,

   Hindi sapat ang pagsasabing ang konsepto ng pagka-Diyos ni Jesus ay labag sa aral ng Biblia. Kailangang pasinungalingan sa pamamagitan ng maayos na pangangatwiran ang mga nasusulat (sa Biblia) na pinagmulan ng aral na ito. Mas angkop na sa artikulong ito (https://sicar.wordpress.com/kung-si-jesus-ay-hindi-diyos/) magpahayag ng mga detalyadong komento tungkol dito.

 16. Aubrey Jane Taaca Valenzuela said,

  Ang sabi ni Apostol Pablo, “iisa ang Diyos, iisa rin ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao- si Kristo Jesus na tao.” I Tim. 2:5

  There are so many verses in the bible that states that Jesus Christ is not a God: There is only one God and that is the Father.

  1 Timothy 2:5
  New International Version (NIV)
  5 For there is one God and one mediator between God and mankind, the man Christ Jesus,
  NOTE: the bible states, “man”
  Galatians 3:20
  New International Version (NIV)
  20 A mediator, however, implies more than one party; but God is one.

  John 8:40
  New International Version (NIV)
  40 As it is, you are looking for a way to kill me, a man who has told you the truth that I heard from God. Abraham did not do such things.

  Acts 2:22
  New International Version (NIV)
  22 “Fellow Israelites, listen to this: Jesus of Nazareth was a man accredited by God to you by miracles, wonders and signs, which God did among you through him, as you yourselves know.

  John 20:17
  New International Version (NIV)
  17 Jesus said, “Do not hold on to me, for I have not yet ascended to the Father. Go instead to my brothers and tell them, ‘I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God.’”

  Si kristo mismo ang nag sasabi, “Pagkasabi ni Jesus nito, tumingala Siya sa langit at nagsabi, ‘Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin Mo ang Iyong Anak upang luwalhatiin Ka rin ng Iyong Anak… At ito ang buhay na walang hanggan – ang makilala Ka nila, Ikaw na kaisa-isang tunay na Diyos, at si Jesu-Cristong sinugo mo” (Juan 17:1, 3, Salita ng Buhay).

  Juan 8:40 “Datapuwa’t ngayo’y pinagsisikapan ninyo akong patayin, na taong sa inyo’y nagsaysay ng katotohanan, na aking narinig sa Dios…”Hindi ba’t ang higit na nakakaalam ng tunay na likas na kalagayan ni Cristo ay walang iba kundi Siya mismo? Malinaw ang Kaniyang pahayag mula sa Biblia na Siya ay tao. Ito rin ang katotohanang itinuro ng mga apostol (I Tim. 2:5; Gawa 2:22-23, MB; Mat. 1:18)

  Dapat ba nating ipagtaka kung may lumitaw at lumaganap na paniniwala tungkol sa Panginoong Jesucristo na ibang-iba naman sa ipinangaral ng mga apostol? Hindi, sapagkat ito’y ipinagpauna ni Apostol Pablo: “Nguni’t ako’y natatakot, baka sa anomang paraan, kung paanong si Eva ay nadaya ng ahas sa kaniyang katusuhan, ang inyong walang malay at malinis na mga pagiisip na kay Cristo ay pasamain. Sapagka’t kung yaong paririto ay mangaral ng ibang Jesus, na hindi namin ipinangaral, o kung kayo’y nagsisitanggap ng ibang espiritu na hindi ninyo tinanggap, o ibang evangelio na hindi ninyo tinaggap, ay mabuting pagtiisan ninyo” (II Cor. 11:3-4)

  Kaya, buhay pa ang mga apostol ay ipinagpauna na nila na may mga magtuturo sa mga unang Cristiano ng iba sa kanilang ipinangaral. Ang ganito ay hidwang pananampalataya at hindi ikaliligtas (Gal. 5:19-21)

  • vanillae said,

   Sana nga ay ganun lang kasimple ang sagot. Kung gaano karaming bahagi ng kasulatan ang nagsasabi na si Jesus ay tao, ganun din karami ang nagpapahayag na siya ay Diyos. Pero hindi ito nakakapagtaka dahil siya ay “Anak ng Diyos” at “Anak ng Tao”, samakatwid ay may dalawang kalikasan–Diyos at tao. Sa Philippians 2:6 ay sinasabi ni San Pablo: “Though he was God, he did not demand and cling to his rights as God.” Sa Tagalog ay, “Bagamat siya ay Diyos…” Ang totoo, walang sense ang pagbibigay niya sa sarili ng titulong “Anak ng Tao” kung siya ay pangkaraniwang tao lang, dahil lahat naman ng tao ay anak ng tao. Binibigyang-diin ng titulong ito na siya ay dumating sa mundo bilang tao, mula sa kalikasang hindi tao. Sa kabilang banda, binibigyang-diin naman ng titulong “Anak ng Diyos” ang kanyang pagiging Diyos bagamat siya ay nakipamayan sa atin. Kaya pa nga, ipinangalan din sa kanya ang Emmanuel na nangangahulugang, “Diyos sa piling natin”. Si Jesus ang Diyos sa piling natin. May mga erehe noong unang panahon na nagsasabing si Jesus ay hindi totoong naging tao kundi nag-anyong tao lamang. Ito ay itinama ng mga apostol, at binigyang-linaw na si Jesus, bagamat totoong Diyos, ay totoo rin namang tao. Sa sulat ni San Juan ay sinabi niya, “They do not believe that Jesus Christ came to earth in a real body.” Ipinapakita dito na si Jesus ay may ibang kalikasan bago siya dumating sa laman. At sa itaas ay ipinakita na kung ano ang kalikasan niya bago siya “nagkatawang-tao”–siya ay Diyos. Siya ang Salita, “at ang Salita ay Diyos,” tulad ng pinatototohanan ni San Juan sa kanyang Ebanghelyo.

   Pero para maging deretsahan ang paliwanag, magkasama nating ikumpara ang Ama at ang Anak. Tinawag ng Ama ang kanyang sarili bilang, “I AM.” Sa John 8:58 ay sinabi ni Jesus, “Even before Abraham was born, I AM.” Alam ng mga Judio kung anong ibig sabihin nito, kaya nga nagalit sila at tinangka nilang patayin si Jesus noong oras na iyon. Sa sumunod na bahagi ay sinasabi, “Kaya dumampot sila ng mga bato para ibato sa kanya.”

   Sa Isaiah 9:6 naman ay ito ang sinasabi, “For a child is born to us, a son is given to us. And the government will rest on his shoulders. These will be his royal titles: Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace.”

   Sinasabi ni Yahweh na hindi niya ibabahagi ang kanyang karangalan bilang Diyos sa sinumang nilalang, pero sa John 17:5 ay sinasabing si Jesus ay kabahagi ng Ama sa kanyang karangalan bago pa man nagkaroon ng paglikha. Sa Hebreo 1:3 ay sinasabi, “Palibhasa’y siyang [tumutukoy sa Anak] sinag ng kaniyang kaluwalhatian, at tunay na larawan ng kaniyang pagka-Dios…”Walang nagtataglay ng kaluwalhatian ng Diyos bilang Diyos kundi ang Diyos lamang, at kung taglay ito ni Jesus, nangangahulugan lamang na siya ay Diyos. At kung kabahagi siya dito bago pa man nilikha ang mundo, ibig sabihin lang ay naroon na siya bago pa man ang mundo. Ito ay consistent sa sinabi niyang, “Bago pa isinilang si Abraham, ako na.” Si Juan Bautista naman ay sa ganitong paraan nagpatotoo: “Siya ang aking sinasabi na ang paparitong kasunod ko ay mas higit sa akin sapagkat siya ay una sa akin.” Unang ipinanganak si Juan Bautista pero sinabi niyang una si Jesus sa kanya. Sa hula ni Propeta Mikas tungkol sa kapanganakan ni Jesus ay ito ang sinabi niya: “But you, O Bethlehem Ephrathah, who are too little to be among the clans of Judah, from you shall come forth for me one who is to be ruler in Israel, whose coming forth is from of old, from ancient days.” Siya ay mula pa sa kauna-unahang panahon–o sa kawalang-hanggan. Hindi lang nagsimula ang kanyang pag-iral noong siya ay naging tao, sa halip ay naroon na siya sa pasimula pa. Ganito ang salin sa Tagalog: “Nguni’t ikaw, Beth-lehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libolibo ng Juda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel; na ang pinagbuhatan niya ay mula nang una, mula nang walang hanggan.”

   Ang Diyos ang Alpha at ang Omega; si Jesus ay ang Alpha (simula) at ang Omega (katapusan).

   Sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaiah, “Sa akin ay luluhod ang bawa’t tuhod, bawa’t dila ay susumpa.” Sa pamamagitan naman ni San Pablo ay sinasabi, “Sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod, ng nangasa langit, at ng nangasa ibabaw ng lupa, at ng nangasa ilalim ng lupa, at upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon.”

   Marami pa, pero ito muna: si Jesus ay omnipotent, omnipresent, at omniscient. Tanging Diyos lamang ang may ganitong mga katangian.

   • Aubrey Jane Taaca Valenzuela said,

    Wag na po tayo mag pa ligoy ligoy pa. Bakit hindi na lang po natin tanungin ang ating Panginoong Jesus?

    8:40 Datapuwa’t ngayo’y pinagsisikapan ninyo akong patayin, na taong sa inyo’y nagsaysay ng katotohanan, na aking narinig sa Dios: ito’y hindi ginawa ni Abraham.
    PANSININ: ang sabi nya, “NA TAONG sa inyo’y nagsaysay ng katotohanan, na aking narinig sa Dios:”

    8:43 Bakit hindi ninyo napaguunawa ang aking pananalita? sapagka’t hindi ninyo mangyayaring dinggin ang aking salita.

    8:44 Kayo’y sa inyong amang diablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya’y isang mamamatay-tao buhat pa nang una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagka’t walang katotohanan sa kaniya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng sa ganang kaniya: sapagka’t siya’y isang sinungaling, at ama nito.

   • vanillae said,

    Nakakatukso man na maging over-simplistic sa pagbabasa ng Biblia, pero hindi natin iyon pwedeng gawin. Una, hindi namin itinatanggi na si Jesus ay tao, pero hindi yun dun natatapos. Para hindi masyadong mahaba ang kailangan natin i-analyze, isang passage na lang ang pagtuunan natin sa ngayon: “Na siya [si Cristo], bagama’t nasa anyong Dios, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Dios…” “Who, being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage…” Philippians 2:6

    Christ, in his very nature, is God. Walang paligoy-ligoy.

   • Aubrey Jane Valenzuela said,

    Iisa lang ang Dios. Kahit ang ating Panginoong Jesus ay nag sasabing iisa lang ang Dios. Hindi tatlo.

    Ang hindi mo po alam, na si Jesus po ay nag pakababa.
    Filipos 2:6-8
    6 Na siya, bagama’t nasa anyong Dios, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Dios,
    7 Kundi bagkus hinubad niya ito, at naganyong alipin, na nakitulad sa mga tao:
    8 At palibhasa’y nasumpungan sa anyong tao, siya’y nagpakababa sa kaniyang sarili, na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, oo, sa kamatayan sa krus.

    Eh sino po ang sinunod nya kung sya po ang Dios?
    Hindi naman sinabi na sya ang Dios kundi NASA ANYO. Kaya nga nag pakababa po eh. Ang Dios po ay walang anyo dahil espirito ang dios. Binigyan lang po sya (si Jesus) ng kapangyarihan.
    I Cor 15:27-28 pinasuko ng dios ang lahat ng bagay kay Kristo pero si Kristo ay susuko naman sa dios, na nagpasuko ng lahat ng bagay sa kanya.

    Sino po ang Dios? Ang susuko o yung susukuan nya?

 17. Ricardo Morales said,

  Tungkol sa usaping iyan ay siyasatin ninyo ang nilalaman ng sumusunod na links, detalyado ang paliwanag sa post na ito.

  http://kamalayangyohvshva.blogspot.com/2012/07/jesucristo-dios-ba-o-tao-part-1-of-2.html
  http://kamalayangyohvshva.blogspot.com/2012/07/jesucristo-dios-ba-o-tao-part-2-of-2.html

  Sa tuwirang katiwatiwalang katunayang biblikal lang tayo, at huwag samahan ng haka-haka. Talaga magkakagulo kapag ganyan.

 18. Nomer M. Ferrer said,

  Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. yan po ang utos ng Diyos. Pinagpag ni Pablo ang alikabok sa kanyang kasuotan ng di nila paniwalaan ang pagpapatotoo niya kay Jesukristo. Kaya wala pong dahilan para tayo ay magdebate. Ang bulag ay umaakay sa kapwa nya bulag. Parang si Ginoong Felix Manalo na naghahanap ng tunay na relihiyon pero hindi nya ito matagpuan sa Iglesia Katolika kaya nagtayo siya ng sarili nyang relihiyon dahil hindi katanggap tanggap sa kanya ang turo ng mga paring katoliko nuong kapanahunan nya. Marami pang iba katulad ni Mr. Eli Soriano ng Dating Daan, Quiboloy at iba pa.
  Kung susuriin ay maganda ang layunin dahil ito ay maka-Diyos na hangarin dahil ang sabi ni Hesus ay marami ang aanihin pero kakaunti ang manggagawa. Ibig sabihin ay marami ang kailangang bahaginan ng salita ng Diyos, pero kakaunti ang gumagawa nito. Lahat tayo ay pinagkalooban ng talento ng Diyos pero iba-iba. Kung si Pedro’y may talento sa pagtatalumpati maaring si Juan ay may talento sa pangangasiwa. Sa eskwelahan ay maaaring napag-aralan natin sa matematika ang 1+1+1 = 3 dahil yun po ay pilosopiya ng tao, pero sa Diyos ay maraming imposible na ang: 1+1+1 = 1. Ang sabi ni Hesus ay ” Ako at ang Ama ay iisa. Ang tanong ni Felipe ay ” ipakita po ninyo sa amin ang Ama at ang tugon ni Hesus ay “matagal na ninyo akong kasama Felipe bakit sinasabi mong ipakita ko sa inyo ang Ama.”Ang nakakita sa Akin ay nakakita na sa Ama. Kaya nga mayroon tayong larawan ni Hesus dahil Siya ay nakasama ng mga alagad ni Kristo.
  H’wag na po tayong magtalo-talo. Ang mahalaga’y sundin ang kalooban ng Diyos. Amen

 19. dondon said,

  si Jesus ay isang Diyos, sapagkat sinasabi natin na kapag ang magulang ay amerikano ay natural amerikano ang anak..at kung Diyos ang ama natural Diyos ang anak, At sino ang nagsabi na walang mababasa sa bahagi ng bibliya na nagsasabi na si Jesus ay Diyos? hindi ako ganoong kabanal at malaki ang tyansa na hindi ako sa langit mapupunta pero hindi din ako hangal na hindi mauunawaan ang kung sino ang “SALITA” na tinutukoy ng kasulatan na “Diyos” at namuhay sa lupa.
  Sa mga nagsasabi na hindi Diyos si Jesus, basahin ninyo mabuti ang unang talata ng sinulat ni Juan. Sinabi dito…”Sa pasimula pa’y naroon na ang salita. Kasama na ng Diyos ang Salita at ang Salita ay Diyos. Sinabi din na ” kaylanman ay walang nakita sa Diyos, subalit pinakilala siya ng bugtong na Anak – “SIYA’Y DIYOS” na lubos na minamahal ng Ama. Ewan ko lang kung bakit may mga tao di pa din makaintindi nun napakalinaw nmn ng sinsabi ng Bibliya.pero tama ang ginagawa ng mga Iglesya na kaylanman na wag sasamba sa mga rebulto, agree ako jan kahit katoliko ako. Salamat po…

 20. sabeena said,

  1juan 5:20

 21. jho said,

  Ang bibliya ay history ng nakaraan ang tanging revelation n lang ang natitirang mangyayari pa lang at mapapansin mo sa paligid nagsisimula na maisakatuparan. Para sa kamalayan ng lahat ang panginoong jesus ay umakyat na sa langit at katabi ng dios ama para wag ng pagtalunan. Ayon sa revelation may darating pa para maghari. Kaya pinapagbago ng dios ang lahat para sa kaligtasan.

  2:25 Gayon ma’y ang nasa inyo’y panghawakan ninyong matibay hanggang sa ako’y pumariyan.

  2:26 At ang magtagumpay, at tumupad ng aking mga gawa hanggang sa katapusan, ay bibigyan ko ng kapamahalaan sa mga bansa:

  2:27 At sila’y paghaharian niya sa pamamagitan ng isang panghampas na bakal, gaya ng pagkadurog ng mga sisidlang lupa ng magpapalyok; gaya naman ng tinanggap ko sa aking Ama:

  2:28 At sa kaniya’y ibibigay ko ang tala sa umaga.

  2:29 Ang may pakinig, ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia.

  Ang dios espirito ang kukumpleto dito at dapat suriin kung sino ang taong nakatupad gaya ng panginoon jesus…Sino po ba ito? Mr. Vanillae. sapagkat siya at tulad ni jesus na tao rin.

 22. jerome said,

  Ano po ibig sabihin ni hesukristo sa john 14:9-11

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: